Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Geven werkinstructie

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

In het bedrijf moeten goede procedures en werkinstructies aanwezig zijn om veilig te werken, bijvoorbeeld over de bediening van installaties, de opslag van producten en de wijze waarop werk op de openbare weg gedaan wordt.

De algemene lijn is:

Werk volgens de instructies en voorschriften van het bedrijf. Volg de instructies uit de gebruiksaanwijzing van de fabrikant of de handleiding bij gebruik van arbeidsmiddelen, machines en installaties.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Een werkinstructie is een mondelinge of schriftelijke opdracht over de werkzaamheden. Heel vaak wordt het woord werkinstructie gebruikt waar een werkvoorschrift wordt bedoeld. Een werkvoorschrift is een opdracht over de werkzaamheden die schriftelijk is vastgelegd en waarvan de naleving verplicht is. In elk geval dient de werkgever effectieve informatie te geven over de te verrichten werkzaamheden, de eraan verbonden risico´s en de maatregelen die erop gericht zijn om de risico´s te voorkomen of te beperken. Een werkinstructie kan een vertaling van een procedure naar medewerkers zijn, opdat ieder van hen weet wat te doen om de procedure te volgen. Het geven van instructies is een belangrijk onderdeel van de wettelijk verplichte voorlichting en onderricht. Aan twee onderwerpen dient in elk geval aandacht te worden besteed, namelijk beveiligingen op arbeidsmiddelen en het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Werkinstructies en werkvoorschriften zijn gebaseerd op de RI&E, een nadere inventarisatie en evaluatie van risico’s, een specifieke beoordeling, bijvoorbeeld de HAZOP (Hazard and Operability Study), de ervaringen met de bedrijfsprocessen en dergelijke. Bij het realiseren van bouwwerken verwijst het V&G-plan naar veiligheidsvoorschriften. Sommige bedrijven hebben een afzonderlijk systeem van instructies. In andere bedrijven zijn voorschriften onderdeel van het kwaliteitssysteem. En in weer andere zijn de instructies over veiligheid opgenomen in de opdrachten die op de normale bedrijfsvoering van toepassing zijn.

Voor het geven van veiligheidsinstructie bestaan tal van mogelijkheden, zoals:

  • het verstrekken van een veiligheidskaart
  • het bespreken van een thema in werkoverleg of VGM-overleg
  • het uitvoeren van een toolbox meeting
  • het behandelen van de instructies in het kwaliteitssysteem

In elk geval is het van groot belang om, afhankelijk van het risico, de gegeven instructie regelmatig bijvoorbeeld 4-jaarlijks of vaker te herhalen. Onder ideale omstandigheden heeft het bedrijf vastgelegd welke veiligheidsvoorschriften voor een specifieke functie gelden en wordt een meerjarencyclus uitgevoerd van onderwerpen waarover voorlichting en onderricht wordt gegeven.

Jongeren, dit zijn werknemers tot 18 jaar, krijgen bijzondere aandacht als het gaat om instructie en deskundig toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden vanwege de beperkte werkervaring en de onvoltooide lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van die leeftijdsgroep.

Uit de rechtspraak blijkt dat het uitvaardigen van instructies en voorschriften alleen onvoldoende is en dat de werkgever ook op gezette tijden moet nagaan of de bedrijfsregels nog voldoende bekend zijn en of deze bijvoorbeeld door steekproefsgewijze controle door de werknemers worden opgevolgd.

Beoogd effect 

Het is wettelijk verplicht om werknemers goed te instrueren over een veilige werkwijze waaronder de veilige bediening van installaties. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan instructies mee te werken en deze op te volgen. Daarom verdient deze maatregel Geven van werkinstructies veel aandacht.

Meer informatie 

Voorbeelden van werkinstructies en veiligheidsvoorschriften in de afvalbranche zijn op alfabetische volgorde:

Indien u een werkinstructie of veiligheidsvoorschrift als voorbeeld - zonder vermelding van de bedrijfsnaam - voor de arbocatalogus ter beschikking wilt stellen, dan verzoeken wij u vriendelijk om een bericht te sturen naar ons contactadres.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
randomness