Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 28 april 2021, 15:51 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Beschrijven besloten ruimte en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij het opstellen en herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dient het bedrijf de gevaren van werken in besloten ruimten te beoordelen. Allereerst worden de plaatsen benoemd die als besloten ruimten moeten worden aangemerkt en de plaatsen met vergelijkbare kenmerken. Met name moet het gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie worden beoordeeld. Stap 1 is het vaststellen of er in redelijkheid vermoed moet worden dat de atmosfeer in de ruimte gevaarlijk is voor het uitvoeren van werkzaamheden. De atmosfeer is in elk geval gevaarlijk als:

  • a) er te weinig zuurstof is: minder dan 18 volume% O2 in de lucht leidt tot verstikking
  • b) er te veel zuurstof is: meer dan 21 volume% O2 geeft gevaar voor brand of explosie
  • c) de concentratie aan brandbare dampen of gassen hoger is dan 10 volume% van de onderste explosiegrens (>10% LEL)
  • d) de concentratie van een gevaarlijke stof hoger is dan de grenswaarde, want dat leidt tot vergiftiging of bedwelming

Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie en andere gevaren van specifieke werkzaamheden in de besloten ruimte worden in een project-RI&E of VGM-plan beschreven samen met de te treffen beheersmaatregelen. Daarbij worden de diverse werkplekken, werkzaamheden en ook omgevingsfactoren beschouwd. Omgevingsfactoren zijn bijvoorbeeld activiteiten of werkzaamheden in de buurt (industriële omgeving | agrarisch gebied), de grootte van het mangat, de benodigde tijd om de besloten ruimte bij gasalarmering te verlaten, verlichting van de werkplek, verkeersbewegingen en de weersomstandigheden zoals windstil/mistig weer, storm, hevige regenval, sneeuw en vorst (gladheid) of hoge temperaturen. Afhankelijk van het soort en de omvang van de risico's worden bijbehorende maatregelen beschreven.

Beoogd effect 

Met deze wettelijk verplichte maatregel wordt beoogd te borgen dat de gevaren van het werken in besloten ruimten worden onderkend en beperkt.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 5 Arbowet inzake Inventarisatie en evaluatie van risico's
  • Artikel 3.5g lid 1 Arbobesluit inzake Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie