Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 20 december 2018, 12:23 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven procesveiligheid en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) en moet schriftelijk worden vastgelegd. In het plan van aanpak (PvA) moet de werkgever aangeven binnen welke termijn het bedrijf concrete maatregelen gaat nemen om de geïnventariseerde risico’s weg te nemen, te minimaliseren of te beheersen. Het bedrijf alle risico's in de RI&E moet opnemen. Op het gebied van Procesveiligheid zijn in de Arbocatalogus Afvalbranche slechts de volgende risico’s beschreven:

  • Elektrocutie
  • Heet werk
  • Hete leidingen en stoom
  • Hittebelasting
  • Straalwerkzaamheden
  • Transport van gevaarlijke stoffen

Afhankelijk van de mate van blootstelling worden bijbehorende maatregelen beschreven. Als gevaren op het gebied van de procesveiligheid niet leiden tot enig restrisico, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd. De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over de veiligheid van processen wordt altijd genomen. De RI&E verschaft inzicht wanneer het gebruik van beschermende maatregelen verplicht is. Of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) een nuttige maatregel in het kader van gezondheidsbescherming is, wordt in de RI&E vermeld.

Eén van de mogelijke hulpmiddelen is een Hazard and Operability Study, oftewel een HAZOP. Een korte uitleg van een HAZOP studie wordt hier gegeven. Deze inventarisatie van risico’s is de basis voor het op een rij zetten en afstemmen van de maatregelen om veilig te werken.

Beoogd effect 

Met deze maatregel wordt beoogd de risico’s en maatregelen voor diverse specfieke werkzaamheden vroegtijdig in beeld te hebben. Dit is een wettelijke verplichting.

randomness