Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 30 september 2019, 15:57 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Verpakken van gevaarlijk afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij het inzamelen en bij de aanlevering van afval aan inrichtingen, dient duidelijk te zijn wat de aard en samenstelling van de afvalstoffen is.

De vervoerder of inzamelaar moet zich hiervan vergewissen, zodat passende maatregelen genomen kunnen worden. Hierbij moet worden gedachte aan de keuze met betrekking tot:

  • materiaalkeuze tankwagen en toebehoren
  • persoonlijke beschermingsmiddelen
  • juiste verpakkingen
  • indeling in het ADR

Ook voor de aanlevering van afval op inrichtingen worden in het algemeen tevoren afspraken gemaakt. Veelal mag het terrein pas betreden worden nadat met het locatiereglement is ingestemd. Indien daar aanleiding toe is, wordt het afval bemonsterd. Afhankelijk van de aard en samenstelling van het afval worden voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals verpakken van het afval of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

IBC/vaten

Door gebruik te maken van goede verpakkingen worden lekkages voorkomen. Voor kleinere hoeveelheden zijn zogenaamde IBC's, vaten of drums van 60 tot 200 liter beschikbaar. Deze dienen voorzien te zijn van een verpakkingskenmerk. Het verpakkingskenmerk op een UN geteste verpakking geeft een waarborg dat de verpakking voldoet aan de kwaliteitseisen, die de ADR voorschrijft. Een verpakking met verpakkingskenmerk heeft diverse testen ondergaan, waarbij er geen inhoud van de verpakking naar buiten is gelekt.

Asbest

Om te voorkomen dat medewerkers worden blootgesteld aan asbest, dienen eisen te worden gesteld aan de aanbieding van asbestafval. Asbest moet altijd worden verpakt in een niet-luchtdoorlatende verpakking dat zo dik en sterk is dat deze niet scheurt. De voorgeschreven verpakking bestaat uit 2 lagen doorzichtig (transparant) PE-folie (polyethyleen) van minimaal 0,2 mm dikte (stoot- en scheurbestendig).

Verder moet het voorzien zijn van een etiket, zodat aan de buitenkant duidelijk is dat het pakket asbest bevat.

Het verpakken en etiketteren moet voorafgaand aan aanbieding gedaan zijn. Onverpakt asbestafval wordt niet ingezameld en niet in ontvangst genomen.

Asbestafval dient te worden gedeponeerd in speciaal daarvoor bestemde containers

 

Een groot probleem bij de acceptatie van asbest is een kapotte zak. Bij de acceptatie van asbest moet daarom steekproefsgewijs worden gecontroleerd of de verpakking heel is. Ontdoeners waarvan uit controle blijkt dat zij asbestafval onjuist aanleveren, dienen hierop te worden aangesproken en afspraken over de correcte aanlevering dienen te worden gemaakt.

Hoe het NIET moet!
Niet goed verpakt                      Niet goed verpakt          
Verpakking open                                         Geen asbestzak
Verpakking open                      Verpakking open
Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregel wordt voorkomen dat brandbare dampen of gevaarlijke stoffen waaronder asbest vrijkomen door verkeerde keuze van verpakking

randomness