Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 17 januari 2016, 21:04 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven lawaai en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

In de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf vormt de beoordeling van de blootstelling aan lawaai een vast onderdeel. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het beoordelen en het meten van de lawaaibelasting en vervolgens om het beperken van de geluidsbronnen en de blootstelling aan lawaai. Ook als geen blootstelling aan lawaai voorkomt, wordt dit in de RI&E vastgelegd.

Beoordelen en zo nodig meten geluidsniveau

Op elke werkplek moet het geluidsniveau beoordeeld en eventueel gemeten worden, zodat kan worden vastgesteld waar en in welke mate werknemers aan schadelijk geluid worden blootgesteld.
Bij het beoordelen en meten van het geluidsniveau is het van belang om niet alleen te kijken naar de medewerkers die het lawaai produceren, maar ook naar alle medewerkers die in de directe omgeving hiervan werken. Ook zij worden immers aan hetzelfde geluid blootgesteld. Hiervoor is de inzet van een deskundige nodig. Er is wel een vuistregel waarmee is in te schatten of het geluidsniveau te hoog is: als men tegen elkaar op een afstand van 1 meter met stemverheffing moet spreken is het geluidsniveau zeker meer dan 80 dB(A). Dit geluidsniveau wordt in de Arbowet de schadelijkheidsgrens genoemd.

Meten geluid van lawaaibronnen (periodiek)

Afhankelijk van het soort lawaaibron is te overwegen een periodieke geluidmeting van deze bronnen in het kader van onderhoud uit te voeren. In veel gevallen gaat toenemend lawaai samen met het ontstaan van trillingen die de levensduur van installaties bekorten.

Maatregelen

Afhankelijk van de beoordeling en meting wordt in de risicobeoordeling bepaald wie waar welke maatregelen neemt. Dit wordt vastgelegd in een plan van aanpak dat lawaaibestrijdingsplan wordt genoemd. Of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO, ook wel aangeduid met PMO - preventief medisch onderzoek in de vorm van audiometrie een verplichte of aanbevolen maatregel in het kader van gezondheidsbescherming is, wordt in de RI&E vermeld.

Beoogd effect 

Doel is het geluidsniveau in werkruimtes bij verschillende activiteiten te beoordelen en daaraan maatregelen te koppelen. Dit is een wettelijke verplichting.

Meer informatie 

Bij een dagelijkse blootstelling aan lawaai van minder dan 80 dB(A) of pieklawaai lager dan 112 Pa zijn geen maatregelen nodig.
Bij een dagelijkse blootstelling aan lawaai van 80 dB(A) of hoger moet de werkgever voorlichting geven. Bovendien moet de werkgever passende, naar behoren aangemeten, individuele gehoorbeschermers ter beschikking stellen (zie Gebruiken gehoorbescherming).
Bij een dagelijkse blootstelling aan lawaai van 85 dB(A) of hoger (of piekgeluidsdruk 140 Pa of hoger) is de werknemer wettelijk verplicht om de individuele gehoorbeschermers te gebruiken. Het geluidniveau in het oor gemeten moet zeker lager zijn dan de wettelijke grenswaarde van 87 dB(A).Bovendien is de werkgever vanaf 85 dB(A) verplicht maatregelen te treffen om het lawaai planmatig te bestrijden, technische en organisatorische maatregelen te nemen om de blootstelling te verminderen, de werkplekken te markeren en een periodieke gehoortest aan de medewerkers aan te bieden.

Wet- en regelgeving 

Norm NEN-EN-ISO 9612:2009 en. Akoestiek - Bepaling van de blootstelling aan geluid op de werkplek - Praktijkmethode (die norm NEN 3418:2003 nl vervangt).