Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 28 april 2021, 16:37 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Aanwijzen mangatwacht

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Alvorens werknemers de besloten ruimte betreden dient er een mangatwacht aanwezig te zijn die voldoende is opgeleid. De mangatwacht is de wettelijk voorgeschreven persoon die bij de toegang van de besloten ruimte aanwezig is, ter plekke toezicht houdt, meteen optreedt zodra een gevaar dreigt of zich een incident voordoet, maar nooit zelf de besloten ruimte mag betreden. De wacht dient over middelen te beschikken om te communiceren met de betreder van de besloten ruimte en met een contactpersoon voor het inschakelen van externe hulpverleners.

De mangatwacht heeft tot taak om:

 • te controleren of aan voorwaarden van taak-risico-analyse wordt voldaan
 • te controleren of materialen conform het reddingsplan aanwezig zijn
 • te controleren of werkzone is ingericht conform tekening equipment
 • te registreren welke werknemers de besloten ruimte ingaan en verlaten
 • de werknemer die in de besloten ruimte de werkzaamheden verricht, in de gaten te houden
 • te letten op alarmsignalen van de betreder van de besloten ruimte
 • een betreder van een besloten ruimte communiceert door:
  • eigen stemgeluid, portofoon of ingebouwde microfoons
  • klopsignalen op de wand
 • de juiste werking van de aanwezige apparatuur te controleren
 • hulpverlening/reddingsdiensten te alarmeren

De mangatwacht moet altijd, zolang er personen in de besloten ruimte werkzaam zijn, op zijn post bij de betredingsopening blijven. Gedurende het verblijf in de besloten ruimte houdt de betreder via portofoon of via direct zicht contact met de mangatwacht. Om een goede communicatie voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen, is het noodzakelijk dat de ploeg onderling tekens en/of commando's afspreekt.

De mangatwacht ziet erop toe dat wanneer de besloten ruimte tijdelijk - bijvoorbeeld tijdens een pauze - wordt verlaten, de stroom naar de lastangen wordt onderbroken, de gastoevoer wordt afgesloten en de gasslangen naar buiten de besloten ruimte worden gebracht. De verlichting kan blijven branden. Indien de veiligheidswacht eveneens de werkplek verlaat, dient het bord "besloten ruimte" en de fysieke afsluiting, mazennet en verzegeld, in het mangat(en) geplaatst te worden.

De werkplek moet voorzien te zijn van communicatie-apparatuur voor het inschakelen van externe hulpverlening.

Bij dreiging van gevaar of in een noodsituatie moet de mangatwacht:

 • onmiddellijk melding maken via het afgesproken communicatiemiddel van het betreffende mangat en de aard van de situatie
 • personen in de directe omgeving waarschuwen, contact te houden met de personen in de besloten ruimte en informatie te geven over de ingeroepen hulp
 • buiten de besloten ruimte blijven, ook als iemand in de ruimte bedwelmd raakt of om hulp roept; de besloten ruimte nimmer betreden
 • assistentie te geven aan de ingeroepen hulp indien dit wordt gevraagd
Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel om de gevaren en de risico's door het werken in besloten ruimten te beperken. De maatregel dient om te zorgen dat direct hulp gealarmeerd kan worden en eventuele slachtoffers zo snel mogelijk uit een besloten ruimte gered worden ingeval van brand, bij onwel worden of ander letsel.

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 3.5g lid 4 Arbobesluit inzake Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
 • Bijlage XVIII van de Arboregeling inzake Soorten borden