Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 19 april 2023, 16:00 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Gebruiken geschikt transportmiddel

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Voor ieder transport van afvalstoffen wordt een voor het doel geschikt voertuig gekozen. Transport van gevaarlijke afvalstoffen kan plaatsvinden in verpakkingen, transporttanks, bulkcontainers en tank(wagen)s. Afhankelijk van de wijze van verpakking, het soort voertuig en de aard van de gevaarlijke afvalstof zijn er bepaalde veiligheidsmaatregelen van toepassing. Een voertuig moet minimaal beschikken over een kentekenbewijs; aanvullend dient een keuringsplichtig ADR voertuig te beschikken over een geldig keuringscertificaat van de RDW.

Bij het transport van gevaarlijke afvalstoffen wordt een onderscheid gemaakt in het transport van gevaarlijke afvalstoffen die vallen onder het ADR en gevaarlijke afvalstoffen die hier niet onder vallen. Of een bepaalde afvalstof valt onder het ADR is afhankelijk van de aard en de eigenschappen van deze stof. Per ADR-klasse zijn er verschillende criteria in het ADR opgenomen.

Keuringsplichtige ADR voertuigen

De voertuigen die een ADR-keuring moeten ondergaan zijn:

 • Tankwagens met een inhoud van meer dan 1000 liter
 • Voertuigen die tankcontainers vervoeren met een afzonderlijke inhoud van meer dan 3000 liter
 • Voertuigen die stoffen van de ADR klasse 1 vervoeren (ontplofbare stoffen en voorwerpen)
 • Trekkers voor bovenstaande ADR-opleggers

Soorten ADR keuring

De volgende keuringen voor het ADR-certificaat zijn van toepassing:

 • Toelatingskeuring. Na goedkeuring ontvangt u een ADR-certificaat (formulier met de roze streep);
 • Periodieke ADR-keuring van de tank, meestal om de drie jaar. U ontvangt een inspectie- en constructierapport.
 • Periodieke ADR-keuring van het voertuig. Na goedkeuring wordt uw ADR-certificaat verlengd.

Niet ADR plichtig: passende veiligheidsmaatregelen

Als een afvalstof niet onder het ADR valt, maar wel als een gevaarlijke afvalstof wordt bestempeld, dienen de veiligheidsmaatregelen afgestemd te zijn op de risico’s die met het vervoer deze afvalstof samenhangen. Hierbij valt te denken aan het gebruik van vloeistofdichte containers voor het transport van vloeibare afvalstoffen of het afnetten van containers bij transport van stuifgevoelige stoffen. Wanneer een gevaarlijke afvalstof niet onder het ADR valt, is het uiteraard wel toegestaan om deze in ADR goedgekeurde verpakkingen, containers of tankwagens te vervoeren. Hiermee worden potentiële risico’s zoals morsen en lekkage verkleind. Het is aan de vervoerder om hier zelf een keuze te maken.

Toepassing ADR: wettelijke veiligheidsmaatregelen

Als een afvalstof wel onder het ADR valt, dan zijn de wettelijke veiligheidsmaatregelen van het ADR keuring van toepassing. Deze veiligheidsmaatregelen hebben betrekking op de kenmerken van het voertuig, de etikettering van de verpakking, voorzieningen die op de wagen aanwezig moeten zijn, de aanwezigheid van persoonlijke beschermingsmiddelen, de opleiding van chauffeurs, de op het voertuig aanwezige documenten, de beladingsgraad, samenlading met andere afvalstoffen en dergelijke. Voor het inzamelvoertuig van KGA/KCA gelden specifieke regels.

Voorbeeld: ADR vereisten van druk-vacuümwagen

Onderstaand is een voorbeeld uitgewerkt over het vervoeren van brandbare vloeistoffen in een druk-vacuümwagen. Voor inzamelen en vervoer over de weg van brandbare vloeibare afvalstoffen worden tankwagens (druk-vacuümwagen) ingezet.

Uiterlijke kenmerken druk-vacuüm wagens

 • Afvoer van brandbare dampen 5 meter boven maaiveld via een klappijp (optioneel)
  Op de tankwagen kan een systeem worden aangebracht waarbij door een zogenaamde "klappijp" de dampen circa 5 meter boven maaiveld uitgebracht worden.
klappijp
 • Aan de voor- en achterzijde borden met gevaarskenmerken (bijvoorbeeld 30/1993)
 • Aan beide zijkanten en de achterzijde van het voertuig het “symbool vis en boom” op witte ondergrond ►
 • Aan beide zijkanten en de achterzijde van het voertuig het oranje symbool brandbaar ►
 • Ter hoogte van de accu’s de zogenaamde rode hoofdstroomschakelaar
 • Vonkenvanger in het uitlaatsysteem van de voertuigmotor

   

 • Brandblusser(s)
 • Breekplaat en drukmeter bovenop de tank ter voorkoming van te grote drukverhoging bij oplopende damp- en vloeistofspanning waarbij een explosie kan ontstaan

Arbeidshygiëne

Tijdens het laden en lossen van tankwagens kunnen er dampen vrijkomen die een negatieve geurbeleving geven. Deze dampen kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid, net als dampen die geen negatieve geurbeleving hebben. Er zijn diverse oplossingen om veilig met dampen om te gaan:

 • Door een tankauto aan te sluiten via een dampretoursysteem worden verontreinigde dampen tijdens het laden en lossen respectievelijk van de tank naar de tankauto of van de tankauto naar de tank geleid.
 • Dampen wegleiden. De dampen van de tankauto kunnen geforceerd via de laad- en/of losinrichting afgevoerd worden en worden afgevangen.
 • Klappijp (zie hierboven). Hierbij is het belangrijk dat de chauffeur bovenwinds van de klappijp staat om te voorkomen dat hij wordt blootgesteld aan gevaarlijke dampen.
Beoogd effect 

Met deze technische maatregel worden gevaarlijke (afval)stoffen vervoerd met transportmiddelen die voldoen aan wet- en regelgeving. Hiermee worden risico's op brand- en ontploffingsgevaar bij het transport beperkt en worden gevaarlijke stoffen veilig en verantwoord geladen en gelost.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
 • Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen (WVGS)
 • Besluit Vervoer Gevaarlijke Stoffen (BVGS)
 • Besluit inzamelen van afvalstoffen artikel 10.45, 10.46, en 10.48 van de Wet Milieubeheer
 • ADR
 • GHS - CLP
randomness