Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 8 september 2022, 21:28 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Gebruiken persoonlijke bescherming asbestblootstelling

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Beschrijving van de maatregel 

Het voorschrijven van persoonlijke beschermingsmiddelen is de laatste stap van de arbeidshygiënische strategie. Het is de laatste optie om de veiligheid en gezondheid van de werknemer te beschermen indien de hogere stappen in de strategie onvoldoende bescherming geven tegen een restrisico. Dit gebeurt alleen als geen andere mogelijkheden bestaan om risico’s van blootstelling voldoende te verminderen. Het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen is gebaseerd op de RI&E of een TRA, taak-risico-analyse of zoals in het geval van het verhelpen van een asbestcalamiteit A op basis van onderstaand voorschrift in de arbocatalogus afvalbranche.

Bij het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen gelden onderstaande algemene regels. (zie ook Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelen), zoals instructie over het gebruik ervan en toezicht daar op. Ook dient altijd voorlichting te worden gegeven over de wijze waarop persoonlijke beschermingsmiddelen moeten worden gebruikt.

Verplicht te dragen persoonlijke beschermingsmiddelen

In het geval van een asbestcalamiteit A met risicoklasse 1, die een bedrijf in de afvalbranche met goed geïnstrueerde eigen werknemers mag aanpakken, zijn het dragen van de volgende persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht:

 • vezeldichte overall (type 5/6 uit CE-categorie III)
 • adembescherming met minimaal P3 filter (FFP3)
 • veiligheidsschoeisel S5
 • werkhandschoenen

Algemene regels bij het verplichten van persoonlijke beschermingsmiddelen

Bij het gebruiken van persoonlijke beschermingsmiddelen gelden de volgende algemene regels:

 • de werkgever maakt op basis van wettelijke criteria in de risico-inventarisatie en -evaluatie een beoordeling van de middelen die hij verstrekt
 • de te verstrekken middelen moeten voldoen aan de bepalingen van het Warenwetbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen en aan ergonomische criteria
 • het persoonlijke beschermingsmiddel mag geen vermijdbare psychische of fysieke belasting vormen
 • als een combinatie van meer dan één beschermingsmiddel noodzakelijk is, moeten de verschillende middelen op elkaar zijn afgestemd
 • het beschermingsmiddel is in principe voor persoonlijk gebruik door één werknemer; bij afwijking van deze regel moet voldoende aandacht besteed worden aan de hygiëne voor alle gebruikers
 • een persoonlijk beschermingsmiddel moet, eventueel na de nodige aanpassingen, geschikt zijn voor de drager ervan
 • het persoonlijke beschermingsmiddel wordt overeenkomstig de voorschriften van de gebruiksaanwijzing toegepast
 • het persoonlijke beschermingsmiddel wordt uitsluitend voor het beoogde doel gebruikt
 • het persoonlijke beschermingsmiddel is in voldoende aantallen in het bedrijf beschikbaar, geschikt voor gebruik
 • het bedrijf heeft de juiste voorzieningen voor het reinigen, het opbergen, de periodieke controle, het onderhoud en de reparatie van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • de werknemer is wettelijk verplicht voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddel te gebruiken
 • de werkgever is wettelijk verplicht om voorlichting over persoonlijke beschermingsmiddelen te geven en werknemers zijn wettelijk verplicht hieraan deel te nemen

Voorlichting over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Medewerkers dienen op de hoogte te zijn van het volgende:

 • bij welke specifieke omstandigheden is het gebruik van een persoonlijk beschermingsmiddel verplicht
 • op welke wijze het persoonlijke beschermingsmiddel correct wordt gebruikt of juist niet mag worden ingezet
 • de beperkingen van het gebruik van een persoonlijk beschermingsmiddel in het beschermen van de gezondheid of veiligheid bijvoorbeeld bij baarddragers als het gaat om ademhalingsbescherming
 • de gebruiksaanwijzing voor het veilig gebruiken van het persoonlijke beschermingsmiddel
 • voorschriften voor hygiëne, beheer, controle, reparatie, onderhoud en vervanging van het persoonlijke beschermingsmiddel
 • de wijze van verstrekking, persoonlijke aanmeting en opbergen van het beschermingsmiddel
 • welke overige aandachtspunten van belang zijn bij het toepassen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals levensduur van het middel, het gelijktijdig gebruik van meer dan één middel en de belangrijke wettelijke bepalingen

Voorlichting en onderricht over het gebruik en het beheer van persoonlijke beschermingsmiddelen wordt regelmatig - zo nodig jaarlijks - herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.

Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen. Werknemers zijn wettelijk verplicht om verstrekte persoonlijke beschermingsmiddelen ‘op de juiste wijze te gebruiken en na gebruik op de daartoe bestemde plaats op te bergen’ (citaat uit artikel 11 Arbowet).

Toezien op veilig omgaan met asbest

De organisatie heeft tot taak om de informatie die met voorlichting of onderricht is gegeven, in de praktijk te toetsen en te corrigeren als dat nodig is. Deze taak ligt niet alleen bij de werkgever maar ook bij de werknemers.

De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de over de gevaren en de risico's van de te verrichten werkzaamheden en over de maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren en risico's te voorkomen of te beperken. Indien van deze zijn voorgeschreven in het bedrijf houdt de werkgever toezicht op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Iedere werknemer is verplicht om:

 • mee te werken aan de voorlichting en het onderricht over de gevaren en de risico's van de te verrichten werkzaamheden en de maatregelen die erop gericht zijn om de gevaren en de risico's te voorkomen of te beperken

 • de gevaren voor de veiligheid of de gezondheid die hij opmerkt, terstond ter kennis te brengen aan zijn leidinggevende

Beoogd effect 

Het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen voorkomt blootstelling aan asbestvezels.