Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 25 januari 2016, 15:41 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Opstellen en volgen verkeersplan

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In een verkeersplan geeft een bedrijf op samenhangende wijze inhoud aan de verkeersveiligheid op eigen terrein. Het structureren en regelen van verkeersbewegingen van zowel voetgangers als vrachtwagens, auto’s en andere voertuigen, zoals compactors en shovels, helpt aanrijdingen en andere ongevallen te voorkomen. Dit geldt op eigen terrein zoals stort- en overslagplaatsen en verbrandingsinstallaties, voor vrachtwagens en ander gemotoriseerd verkeer, maar ook voor particulieren die afval komen brengen of weer vertrekken in milieustraten. Op het bedrijfsterrein wordt door uiteenlopende partijen deelgenomen aan het verkeer: eigen personeel, afvalinzamelaars, particulieren die afval komen brengen en bezoekers. Daarom wordt een verkeersplan voor het bedrijfsterrein opgesteld.

 

 

 

 

 

 

 

In zo’n plan zijn diverse verkeersmaatregelen geregeld en vastgelegd, staan bijvoorbeeld de volgende zaken op consistente wijze beschreven:

 • Scheiden verkeersstromen
  Op basis van een inventarisatie van de verschillende verkeersstromen, wordt de routing van het autoverkeer en voetgangers geregeld. In het verkeersplan wordt tenminste aandacht besteed aan kruisend verkeer, veiligheid voor voetgangers en dosering van het aantal voertuigen op bepaalde locaties, zoals hallen, afnetlocaties en containerwisselplaatsen. Hiermee kan de hoeveelheid kruisend en tegenliggend verkeer beperkt worden. Tevens wordt hiermee bevorderd dat de activiteiten die ergens plaatsvinden, daar te verwachten zijn.
 • Registreren en regelen toegang personen en verkeer
  Leg vast dat bezoekers en ontdoeners zich moeten melden alvorens zij het terrein of de storthal betreden. Wanneer mensen zich bij de ingang moeten registreren, is bekend wie waar met welk doel aanwezig is, kunnen eventuele instructies worden overgebracht en kan aangegeven worden waar iemand mag komen.
 • Verlichten terrein en arbeidsmiddelen
  Leg vast hoe de zichtbaarheid op het terrein en in werkruimtes is geregeld. Houd rekening met verschillende weersomstandigheden, de hoeveelheid buitenlicht op verschillende tijdstippen en de mogelijkheid van tegenlicht. Een ongeluk zit soms in een klein hoekje, zeker als dat niet goed verlicht is.
 • Nemen snelheidsbeperkende maatregelen
  Tenminste wordt de maximumsnelheid op het terrein vastgelegd. Zo mag in storthallen stapvoets gereden worden. In het verkeersplan zijn de hiervoor benodigde maatregelen beschreven. Hiermee wordt de kans op aanrijdingen en kantelen beperkt.
 • Plaatsen verkeersaanwijzingen
  Leg vast dat de Wegenverkeerswet van toepassing is, dat toegang verboden is voor onbevoegden en wat de maximumsnelheid is. Geef ook aan welke persoonlijke beschermingsmiddelen vereist zijn en welke regels gelden voor mobiele telefoon en geluidsdragers. Met verkeersaanwijzingen, zoals verkeersborden, worden de veilige routes naar verschillende bestemmingen aangegeven en worden de op het terrein geldende regels overgebracht. Anders gezegd, hiermee worden de hiervoor beschreven maatregelen gecommuniceerd naar de verkeersdeelnemers op het eigen terrein.
 • Maken afspraken over aanbieden en verpakken afval
  Als de omstandigheden, bijvoorbeeld een andere weg naar een nieuw stortfront, of een maatregel (zie hierboven) wordt gewijzigd, wordt dat helder en tijdig gecommuniceerd naar degenen die afval aanleveren.
  Eén en ander kan in een plattegrond van de locatie worden samengevat.
 • Voorbeeld werkinstructie Verkeersveiligheid op het bedrijfsterrein
  Met een bord en een werkinstructie worden de bedrijfsregels op het bedrijfsterrein aan een ieder bekend gemaakt.
Beoogd effect 

Doel van een verkeersplan is de verschillende verkeersbewegingen op consistente wijze te structureren.

randomness