Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Waarborgen van taalbeheersing

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De gevaren en risico’s zijn erg afhankelijk van de lokale situatie, de aard van de organisatie en werkzaamheden, waarbij mensen die de Nederlandse taal niet of onvoldoende beheersen, worden ingezet. Dit is bijvoorbeeld het geval met laaggeletterden en anderstaligen. In principe is het uitgangspunt dat iedereen die in de afvalbranche werkzaamheden uitvoert het Nederlands op niveau VMBO 3 moet beheersen, dat wil zeggen lezen, spreken en begrijpen, zeker in situaties waarbij gevaren aanwezig zijn zoals hijsen en heffen, werken met hogedruk, werken in besloten ruimten, werken met gevaarlijke arbeidsmiddelen en werken met gevaarlijke afvalstoffen. De exacte situatie, de risicobeoordeling (RI&E) en de noodzakelijke beheersmaatregelen dienen daarom door de werkgever of verantwoordelijke partij voor elke specifieke situatie en betrokkene met onvoldoende taalbeheersing te worden vastgesteld.

Wettelijke taaleis

Sinds 1 augustus 2013 is een wettelijke taaleis van toepassing op iedereen in een gecertificeerd beroep, zoals bijvoorbeeld de machinist mobiele torenkraan (art. 7.32 Arbobesluit). In principe wordt van de Nederlandse taal uitgegaan, maar er wordt ook aan de taaleis voldaan als onderling een andere gemeenschappelijke taal wordt gesproken, zodat de veiligheidsaspecten goed begrepen en uitgevoerd worden. De taaleis is met name van toepassing voor het begrijpen van:

 • voorschriften en aanwijzingen op etiketten van stoffen, arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen
 • wettelijke regels, werkinstructies en aanwijzingen voor de toepassing van en de omgang met stoffen, arbeidsmiddelen of persoonlijke beschermingsmiddelen
 • alle communicatie die betrekking heeft op de veiligheid en gezondheid van werknemers en andere personen

Algemene preventieve maatregelen

De volgende algemene preventieve maatregelen zijn relevant voor de verschillende doelgroepen:

1. Eigen personeel en stagiairs (vast en tijdelijk)
2. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt (SROI)
 • uitvoeren RI&E en de risico’s en noodzakelijke maatregelen met maatwerk bepalen en uitvoeren (plan van aanpak)
 • zorgen dat er iemand aanwezig is op of nabij de werkplek van anderstaligen die in voldoende mate met deze doelgroep kan communiceren, ook bij de bemensing van een voertuig
 • trainen van BHV-team hierop en aandachtspunten meenemen in het noodplan
3. Uitzendkrachten
 • afspraken maken met uitzendbureau over het wel of niet inzetten van mensen met gebrekkige taalbeheersing en hoe alle veiligheidscommunicatie voorafgaand aan het werk, tijdens het werk en bij calamiteiten geborgd wordt
 • verder behandelen als eigen personeel
4. Opdrachtnemers waaronder aannemers (contractors)
 • aandachtspunten taalbeheersing meenemen bij de inkoopspecificaties en (contractuele) afspraken
 • gemaakte afspraken ook van toepassing verklaren op onderaannemers (subcontractors)
5. Vervoerders (vervoerder met VIHB registratieplicht, beroepsvervoerder en eigen vervoerder)
 • beperken van de inhuur van personen die onvoldoende taalbeheersing hebben
 • beperken van de variatie in verschillende talen, met name indien zij onvoldoende de Engelse of Duitse taal spreken of verstaan
 • werken met vertalingen van alle kritische documentatie, regels, instructies en geboden en verboden in een taal die de anderstalige begrijpt
 • plaatsen van duidelijke (internationaal erkende) symbolen en pictogrammen op de locatie, het terrein, de gebouwen, op machines en installaties in plaats van teksten
 • trainen BHV-team hierop en aandachtspunten meenemen in het noodplan
6. Vrijwilligers
 • maken afspraken met de vereniging (of de gemeente) over het wel of niet inzetten van mensen met gebrekkige taalbeheersing
 • zorgdragen dat de veiligheidscommunicatie voorafgaand aan het werk, tijdens het werk en bij calamiteiten geborgd wordt
7. Bezoekers (aanwezigen zonder werktaak)
 • altijd laten aanmelden en begeleiden
Beoogd effect 

Het beoogde effect van deze organisatorische maatregel is het voorkomen van ongevallen door het uitvoeren van effectieve communicatie over veiligheid.

randomness