Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 4 december 2020, 14:24 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Vermijden stof aan de bron bij inzameling

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

De meest effectieve beheersmaatregel is het verwijderen van alle stof producerende handelingen van de werkplek. Dit heet bronaanpak en is voor de meeste werkplekken en handelingen bij de afvalinzameling onmogelijk. In bouw- en sloopafval bijvoorbeeld zit veel stof dat zich in de omgeving kan verspreiden wanneer de container wordt leeggestort. Het is belangrijk om te beseffen dat niet de aanwezigheid van materialen het belangrijkste probleem is, maar de inademing van stofdeeltjes. Blootstelling aan stof treedt pas op wanneer stof vrijkomt en in de longen terecht komt.

Bronmaatregelen

Hoewel bronmaatregelen het meest effectief zijn in het voorkomen van blootstelling zijn deze bij het inzamelen van afval met inzamelvoertuigen en bij de milieustraat zeer lastig of niet uit te voeren. Het wegnemen van de bron is immers veelal onmogelijk omdat het hanteren van afval nu eenmaal de hoofdactiviteit is. De activiteiten Inzamelen en Milieustraat zijn in de buitenlucht waardoor de blootstelling aan biologisch actief stof beperkt is omdat direct al verdunning door vermenging met de buitenlucht optreedt.

Afvalinzamelsystemen

Een bronaanpak, ter vermindering van het inademen van biologisch actief stof is inzameling in ondergrondse containers, waarbij een auto-laadkraan de container oppakt en in een container op het voertuig lost. Doordat de chauffeur de kraan met een afstandbediening bedient, komt hij minder in contact met stof en biologische agentia. Het maakt hierbij wel uit of de chauffeur met z'n afstandbediening de kraan op het voertuig of vanaf een afstand bedient en of de inwerpopening aan de voorkant of aan de achterkant zit. In de eerste situatie wordt hij toch blootgesteld wanneer de windrichting naar hem toe gericht is.

Een andere vorm van bronaanpak is het in gebruik nemen van zijbeladers. De minicontainers moeten door de burger in een rij aan het trottoir worden gezet, waarbij een voorloper eventueel verkeerd staande containers correct zet. Een vanuit de cabine bedienbare arm grijpt de container en leegt deze in een persinstallatie. Bij wijkcontainers is de duur van de blootstelling lager dan bij minicontainers met dezelfde totaalinhoud.

Schoonmaken | Good-house-keeping

Er wordt getracht zo schoon mogelijk te werken door stofvorming te bestrijden daar waar het ontstaat; dit heet ‘good house keeping’. Vrijkomende stofdeeltjes en materialen moeten zo mogelijk direct worden verwijderd aan de bron. Dit betekent dat de werkplek regelmatig en zo nodig dagelijks wordt schoongemaakt. Dit geldt voor inzamelvoertuigen, containers en machines voor verwerking en bewerking van afval. Het gebruik van een natschrobmachine of het bevochtigen en opzuigen van het stof voorkomt de verspreiding ervan. Droog vegen van stof is geen goede methode en mag alleen worden toegepast als schrobben of zuigen praktisch niet uitvoerbaar is. Het nadeel van droog vegen is dat het leidt tot onnodige blootstelling van de betreffende medewerker en andere mensen in de omgeving.

Beoogd effect 

Deze bronmaatregel beoogt om het vrijkomen van stof aan de bron te vermijden.