Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 6 januari 2022, 22:30 uur -- Afvalbranche
Geldig tot: 
15 december 2026
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Teerhoudend asfalt

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Beschrijving van het risico 

Inspectie SZW heeft dit onderdeel goedgekeurd tot uiterlijk 15 december 2026.

In Nederland mag teerhoudend asfalt alleen thermisch worden gereinigd; andere vormen van bewerking en verwerking zijn niet toegestaan. Bij thermische reiniging worden de organische componenten (PAK = polycyclische aromatische koolwaterstoffen) van het asfalt verbrand, waardoor het eindproduct bestaat uit zand en grind, steenslag en vulstof. De verwerkende bedrijven hanteren een procedure voor het accepteren van teerhoudend en ander (teervrij) asfalt. Bij de opslag van teerhoudend asfalt is geen stofblootstelling of blootstelling aan PAK; zie Opslaan van teerhoudend asfalt.

Thermische reiniging bestaat uit twee processtappen, te weten: 1) het breken van teerhoudend asfalt, en 2) het verwarmen van het gebroken materiaal in de gesloten reinigingsinstallatie, waarbij de vluchtige verbindingen (PAK) verbranden.

Thermische reiniging

Het breken van teerhoudend asfalt vindt plaats in de buitenlucht. Vóór het breken van teerhoudend asfalt is het verplicht om het materiaal vochtig te maken om stofvorming te voorkomen. Er is dus geen stofblootstelling van de medewerker. Ook is er geen blootstelling aan PAK, omdat PAK in teerhoudend asfalt vaste verbindingen zijn die tot een temperatuur van circa 30 °C niet vluchtig zijn en dus niet worden ingeademd. PAK zijn vluchtig vanaf ongeveer 60 °C en komen alleen vrij bij het verhitten van teerhoudend asfalt. Het verhitten gebeurt in een gesloten reinigingsinstallatie. Deze installatie bestaat uit een inputunit voor teerhoudend asfalt, een roterende trommel/verbrandingsinstallatie, een outputunit voor gereinigd materiaal en een rookgasreinigingsinstallatie met schoorsteen. Bij het thermisch reinigingsproces wordt met een krachtige afzuiging, een zogenaamde IDFAN, direct voor de schoorsteen lucht van buiten de verbrandingsinstallatie ingetrokken. Daardoor staat de complete reiniging op onderdruk en is er voor de medewerkers geen gevaar op blootstelling aan PAK. Het eindproduct is teervrij granulaat omdat alle PAK is verbrand.

Onderhoud

Bij het uitvoeren van onderhoud of reparatie aan de installatie is vanwege direct huidcontact wel blootstelling aan PAK mogelijk. De handelingen waarbij de kans op blootstelling aan PAK te verwachten is, dienen in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf te worden opgenomen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen onderhoud aan enerzijds de asfaltbreker en anderzijds de reinigingsinstallatie.

Bij het onderhoud aan de asfaltbreker dragen de medewerkers persoonlijke beschermingsmiddelen, namelijk P3 adembescherming, beschermende werkkleding, werkhandschoenen en veiligheidsschoenen.

Op het ombouwen, onderhouden, repareren en reinigen is de maatregel Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelen van toepassing.

Bij het onderhoud aan de reinigingsinstallatie wordt soms in de trommel van de thermische reinigingsinstallatie gewerkt. In dat geval geldt het onderdeel Werken in de trommel thermische reiniging, omdat het een besloten ruimte is.

Wet- en regelgeving 

Verplichte maatregelen

Bij het verwerken van teerhoudend asfalt is het noodzakelijk om onderstaande maatregelen te nemen.

Alle wettelijke verplichtingen

 • Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&E
 • Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffen

Alle technische maatregelen

 • Toepassen van gesloten systemen
 • Beperken stofverspreiding
 • Bieden goede sanitaire voorzieningen
 • Opslaan teerhoudend asfalt
 • Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverlening

Alle organisatorische maatregelen

 • Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelen
 • Opstellen plan bedrijfshulpverlening (bhv)
 • Organiseren van bedrijfshulpverlening
 • Gebruiken werkkleding
 • Toepassen procedures - teerhoudend asfalt accepteren
 • In geval van onderhoud: Toepassen procedures - veiligstellen
 • Indien uit de RI&E een restrisico blijkt: Aanbieden van PAGO gevaarlijke (afval)stoffen

Indien er ná het nemen van alle bovenstaande maatregelen volgens de RI&E toch nog risico op blootstelling is, zijn alle maatregelen in de categorie Persoonlijke beschermingsmiddelen van toepassing. Dit is het geval tijdens onderhoudswerkzaamheden.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Gebruiken adembescherming stofblootstelling
 • Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelm
 • Bij werkzaamheden in de reinigingstrommel

 • zie risico Werken in de trommel thermische reiniging
Wet en regelgeving 
Meer informatie 
 • Zie ook risico Werken in trommel thermische reiniging
 • Zie digitaal boek met Euralcodes voor afvalstromen
 • Website van de SER over polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK)
 • Publicatie over BaP en PAH [benzo(a)pyreen en PAK], Gezondheidsraad, rapport nr. 2OO6/01OSH [waarin focus op koolteer uit het verbrandingsproces van steenkool] in het engels; PAH staat voor polycyclic aromatic hydrocarbons; Citation: Health Council of the Netherlands. BaP and PAH from coal-derived sources; Health-based calculated occupational cancer risk values of benzo[a]pyrene and unsubstituted non-heterocyclic polycyclic aromatic hydrocarbons from coal-derived sources. The Hague: ISBN 90-5549-588-3

Selecteer in de tabel een maatregel om te bekijken, of maak een selectie voor een printervriendelijke versie of om als PDF op te slaan.

RisicoMaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Teerhoudend asfalt
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
 
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
 
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
 
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
 
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
 
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
 
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
 
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
 Verplichte maatregelen
 
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
 
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
 
Beperken stofverspreidingTechnische maatregelen
 
Opslaan teerhoudend asfaltTechnische maatregelen
 
Toepassen gesloten systemenTechnische maatregelen
 
Aanbieden PAGO gevaarlijke (afval)stoffenOrganisatorische maatregelen
 
Gebruiken werkkledingOrganisatorische maatregelen
MaatregelenArbeidshygiënische Strategie
Risico Teerhoudend asfalt
Beschrijven gevaarlijke stoffen en maatregelen in RI&EWettelijke verplichting
Treffen voorzieningen voor bedrijfshulpverleningTechnische maatregelen
Onderhouden en afstellen arbeidsmiddelenOrganisatorische maatregelen
Opstellen bhv-planOrganisatorische maatregelen
Organiseren bedrijfshulpverleningOrganisatorische maatregelen
Toepassen proceduresOrganisatorische maatregelen
Aanbieden persoonlijke beschermingsmiddelenPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken adembescherming stofblootstellingPersoonlijke beschermingsmiddelen
Gebruiken veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidshelmPersoonlijke beschermingsmiddelen
Bieden goede sanitaire voorzieningenWettelijke verplichting
Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffenWettelijke verplichting
Voorlichten over persoonlijke beschermingsmiddelenWettelijke verplichting
Beperken stofverspreidingTechnische maatregelen
Opslaan teerhoudend asfaltTechnische maatregelen
Toepassen gesloten systemenTechnische maatregelen
Aanbieden PAGO gevaarlijke (afval)stoffenOrganisatorische maatregelen
Gebruiken werkkledingOrganisatorische maatregelen
randomness