Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanbieden vaccinatie

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Indien uit de RI&E een restrisico blijkt, wordt Periodiek Arbeids Gezondheidkundig Onderzoek door de bedrijfsarts (PAGO) aangeboden. Het PAGO is gericht op risico's die voortvloeien uit de functie van de werknemer, zoals infectieziekten, fysieke belasting en hittestress. De bedrijfsarts adviseert over de inhoud van het medisch onderzoek en de frequentie waarmee het onderzoek wordt herhaald. De werkgever is verplicht om het PAGO aan te bieden; de werknemer is niet verplicht aan het onderzoek deel te nemen, maar doet dit op vrijwillige basis.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Een effectief middel om tetanus te voorkomen is om iedereen met risico op aanraking met afval voor tetanus te laten vaccineren. Hetzelfde geldt voor hepatitis A en hepatitis B. Er bestaat geen vaccin dat beschermt tegen besmetting met hepatitis C; er is ook geen medicijn.

In principe hebben werknemers in de afvalbranche recht op vaccinatie als zij bij de werkzaamheden in direct contact met afval kunnen komen en daarbij aan biologische agentia kunnen worden blootgesteld. Voor welke functies vaccinaties verplicht moet worden aangeboden, is vastgelegd in de risico-inventarisatie en -evaluatie. Daarbij adviseert de Arbodienst over de te nemen maatregelen om aanraking van afval te vermijden en de bedrijfsarts over het nut van vaccinaties en de frequentie ervan. Werknemers moeten op de hoogte worden gebracht van de voor- en nadelen van vaccinatie en ook van de voor- en nadelen indien gekozen wordt geen gebruik te maken van de mogelijkheid tot vaccineren.

Beoogd effect 

Voorkomen van risico op de infectieziekten hepatitis A of B en tetanus.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
  • Artikel 4.91 Arbobesluit inzake Onderzoek en vaccins
  • Bijlage I van de richtlijn nr. 2000/54/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk
  • Bijlage VII van de richtlijn nr. 2000/54/EG betreffende de bescherming van de werknemers tegen de risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk