Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 19 april 2023, 18:41 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Maken afspraken over aanbieden en verpakken afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Belangrijke mededeling

Deze beheersmaatregel is sinds 18 mei 2022 niet getoetst voor de volgende onderdelen:

 • Verplaatsen van minicontainers en tillen van zakken
 • Verplaatsen van 1100 liter rolcontainers huishoudelijk afval

Voor bedrijfsafval gaat het om afspraken rechtstreeks met de ontdoener. Bij huishoudelijk afval gaat het erom met gemeenten afspraken te maken die zij met hun inwoners communiceren. Zowel op de milieustraat als bij afvalbe- en verwerkende bedrijven is het van belang de afspraken direct over te brengen op degenen die het afval aanleveren. De afspraken kunnen op verschillende manieren zijn vastgelegd, bijvoorbeeld in een acceptatiereglement, in contracten met ontdoeners of in de vorm van instructies.

Ter beperking van risico's zijn afspraken denkbaar voor ondermeer:

naar boven

Veilig verkeer

Afvalbe- en verwerkers zorgen ervoor dat ontdoeners op de hoogte zijn van de verkeersregels. Wijzigingen in de maatregelen om aanrijdingsgevaar te voorkomen worden tijdig doorgegeven.
Door het terrein te betreden conformeren medewerkers, klanten en bezoekers zich aan de regels die gelden op het terrein van de afvalbe- of verwerker. De geldende veiligheids- en verkeersregels worden op het bedrijfsterrein met bebording aangegeven; voor extra aandacht is het uitdelen van een flyer of verkeerskaart geschikt.

naar boven

Milieustraat

Bij de milieustraat, waar burgers hun afval brengen, is het van belang dat bezoekers bekend zijn met de regels. De milieustraat is verantwoordelijk voor derden. Verzorg daarom een bezoekersinstructie bij de ingang waarbij wordt aangegeven dat:

 • kinderen in de auto moeten blijven
 • geen afval mag worden meegenomen van het terrein af
 • men zelf zijn/haar afval moet opruimen
 • personeel niet mag helpen bij het uitladen van afval

Bij afvalverwerkers, waar met name andere ontdoeners hun afval brengen, zijn soortgelijke bepalingen nodig. Wanneer wachttijden van een half uur of langer ontstaan, is het verstandig de chauffeurs van informatie te voorzien.

naar boven

Inzameling

Een klantvriendelijk acceptatiebeleid helpt voorkomen dat mensen kwaad worden. Daarbij horen duidelijke informatie naar de klanten over acceptatieregels afval, tarieven, inzamelschema enzovoort. Dit maakt het makkelijker om mensen aan te spreken op het niet nakomen van dergelijke regels. Daarbij kan ook in huisregels worden vastgelegd welk gedrag niet wordt geaccepteerd.

Voor de inzameling gaat het dan om goede communicatie met gemeenten en klanten (zoals bedrijven) omtrent de eisen die gesteld worden aan de aanbieding van het afval, zoals:

 • wat mag wel worden aangeboden en wat niet
 • op welke wijze moet het worden aangeboden
 • op welke tijdstippen en data moet het worden aangeboden

Dit kan veel frustratie en agressiviteit onder klanten voorkomen. Goed contact en overleg met gemeenten en klanten is hiervoor een voorwaarde.

naar boven

Prikken en snijden

Door ontdoeners een goede instructie te geven over het scheiden van afvalstoffen aan de bron wordt voorkomen dat er tussen batterijen, medicijnen en overige afvalstoffen naalden worden aangetroffen. Door duidelijke afspraken te maken met de klanten over hoe afval dient te worden aangeboden, bijvoorbeeld afspraken over het verpakken van afval, voorkomt men dat medewerkers in aanraking komen met scherpe voorwerpen in het afval zoals glasscherven.
Bloedzakjes met naalden en insulinespuiten worden vaak onjuist aangeboden. Het is belangrijk aanraking met dit soort afval te voorkomen. Daarom is voorlichting over de gevaren en de juiste aanbieding hiervan een vereiste. Een werkinstructie hoe te handelen in het geval van scherpe voorwerpen zoals slecht verpakte injectienaalden en bloedproducten is hierbij van belang.
Het is verstandig dergelijke afspraken op te nemen in bijvoorbeeld inzamelcontracten of acceptatiereglementen.

Goede communicatie met gemeenten en klanten zoals bedrijven over de eisen die gesteld worden aan de aanbieding van het afval helpt om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen. Dergelijke communicatie is gewenst in aanvulling op het maken van harde afspraken. Het kan gaan om bijvoorbeeld de volgende informatie:

 • wat mag wel worden aangeboden en wat niet
 • op welke wijze moet het worden aangeboden
 • op welke tijdstippen en data moet het worden aangeboden

Dit helpt om te voorkomen dat onverpakte scherpe voorwerpen, injectienaalden, klein chemisch afval (kca) of ander gevaarlijk afval in het huis- of bedrijfsafval terecht komt. Goed contact en overleg met gemeenten en klanten is hiervoor een voorwaarde.

naar boven

Fysieke belasting

Tot de te verstrekken informatie over de correcte aanbiedwijze van rolcontainers en/of minicontainers behoort het volgende:

 • Door burgers in de milieustraat het afval zelf in de containers te laten doen, wordt het personeel aldaar niet onnodig fysiek belast.
 • Goede afspraken maken met eigenaren van rolcontainers en klanten
  Eén van de belangrijkste oplossingen om fysieke belasting door rolcontainers te voorkomen, is in goed contact met eigenaren van rolcontainers en klanten te komen tot afspraken. Om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving (richtlijnen) moet bij de belading en plaatsing van een rolcontainer rekening gehouden worden met de mogelijkheid deze zonder overmatige fysieke belasting te ledigen. Om discussies achteraf te voorkomen over wat nu wel en wat niet valt onder onjuiste plaatsing of overmatige belading van containers worden met de ontdoener afspraken gemaakt over de mate en soort vulling van containers en de correcte aanbiedwijze waaronder de aanbiedlocatie van rolcontainers (zie navolgende punten). Verder zijn afspraken nodig over het onderhoud van de container om de fysieke belasting van beladers te beperken.
 • Bepaling inhoud container voor plaatsing 
  Voorafgaand aan plaatsing dient bekend te zijn wat de inhoud van de rolcontainer gaat worden. Aan de hand van die informatie wordt bepaald of een grote rolcontainer verantwoord is of dat gekozen moet worden voor een ander formaat. Leidraad hierbij is de maximale kracht die noodzakelijk is voor het in beweging brengen van een rolcontainer, te weten 300 N.
 • Bepaling plaatsing door adviseur
  Elke plaatsing van een 2500 - of 3000 liter rolcontainer dient beoordeeld te worden door een adviseur binnen de organisatie, om te kijken of de ledigingen op een acceptabele wijze uitgevoerd kunnen worden. Hierbij moet een inschatting gemaakt worden van acceptabele omgevingsfactoren:
  • verharde, vlakke vloer: op plek waar de rolcontainer komt te staan: als de vloer waar de container staat niet verhard is - of niet vlak is dan vergt het extra kracht om de rolcontainer van zijn plek te krijgen
  • verharde, vlakke vloer route naar kraakperswagen: bij verplaatsing mag alleen tijdelijk extra kracht ingezet worden voor het op gang brengen, niet om op gang te moeten houden of steeds opnieuw op gang te brengen
  • hellingen: de rolcontainer mag niet onderaan - halverwege - of net bovenaan een helling worden geplaatst. Een rolcontainer een helling op duwen kost extra kracht evenals het afremmen van een helling af. Een rolcontainer die halverwege een helling is geplaatst kan niet met de kraakperswagen worden opgepakt, het hefsysteem is ontworpen voor een horizontaal uitgelijnde situatie
  • drempels en richels: in de route naar de kraakperswagen mogen geen drempels en / of richels voorkomen
  • route naar kraakperswagen: zo kort mogelijk en met zo weinig mogelijk bochten. Een langere verplaatsingsafstand heeft een negatief effect op de toegestane maximale kracht. In bochten moet extra kracht geleverd worden om de richting van de rolcontainer te corrigeren
  • bewegingsruimte om de rolcontainer: er dient zowel op de plek waar de rolcontainer staat als op de route naar de kraakperswagen voldoende ruimte te zijn om de benodigde krachtinspanning te kunnen leveren om de rolcontainer in beweging te krijgen en te houden
 • Ook de plaatsing van een 5000 liter container wordt door een adviseur beoordeeld. Hierbij gelden de volgende extra voorwaarden:
  • een 5000 liter rolcontainer mag niet handmatig worden verplaatst, de rolcontainer moet zo worden geplaatst dat deze direct met de kraakperswagen opgepakt kan worden. Een lichte correctie om de bak recht in de armen te krijgen is nog toegestaan, echter geen verplaatsingen om de rolcontainer bij de kraakperswagen te rijden
  • verharde, vlakke vloer op de plek waar de container komt te staan, dit om een zo stabiel mogelijke situatie te krijgen bij het weer neerzetten vanaf de kraakperswagen
  • geen hellingen, omdat de 5000 liter rolcontainer direct met een kraakperswagen opgepakt moet kunnen worden is een volledig horizontale situatie (rolcontainer en kraakperswagen geheel gelijkvloers) noodzakelijk, anders komt het niet goed uit met de armen van het hefsysteem
 • Voorlichting over correcte aanbiedwijze van rolcontainers en/of minicontainers

naar boven

Vallen en beknellen

Om het risico van beknellen te voorkomen is het van belang storingen te voorkomen. Daarom is het van belang ontdoeners te instrueren over soort en grootte van het afval dat in het persmechanisme van de perskraakwagen past. Te groot of te hard afval kan vastlopen van het persmechanisme veroorzaken.
Verder is de kans op verstappen en struikelen aanzienlijk kleiner op een effen terrein. Hiervoor kan aandacht gevraagd worden van ontdoeners. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de locaties van containers of de wijze waarop huishoudelijk afval wordt aangeboden.

naar boven

Beoogd effect 

Als ontdoeners hun afval veilig aanbieden, vermindert de kans op prik- of snij-incidenten en daarmee de kans op infectieziekten door een prik- of snij-incident. Bovendien wordt de communicatie met de klant verbeterd door vooraf duidelijkheid te bieden over de aanbieding van afval waardoor en hierdoor wordt de kans op agressiviteit en geweld kleiner.
Een maatregel met een deels preventieve werking. Het risico wordt hiermee echter niet geheel weggenomen.

randomness