Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Toepassen van LMRA kruipruimte - Laatste Minuut Risico Analyse

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Toegang tot een kruipruimte met riolering

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij kortdurende werkzaamheden in een ruimte, die als besloten ruimte met een beperkt risico wordt aangemerkt, wordt, na aankomst op de werkplek, het stappenplan LMRA gehanteerd:

 • Stap 1: beoordelen van werkplek op aanwezige risico's
 • Stap 2: overleggen over aanwezige risico's en bepalen van aanvullende maatregel(en)
 • Stap 3: treffen van aanvullende maatregel(en)

 

Stap 1. De betrokken werknemer beoordeelt de risico’s met de aandachtspunten van onderstaande LMRA. De betrokken alleenwerker mag met de werkzaamheden starten als de werkplek op basis van de LMRA in orde is bevonden; zie hiervoor ook de eisen op pagina 7 en 9 van de BasisInspectiemodule van Inspectie SZW.

 

Laatste Minuut Risico Analyse - aandachtspunten van mogelijke gevaren
 • Betreft het een kruipruimte met een hoogte van minimaal 60 cm bij een particulier of in een kantoorgebouw, of een rioolsleuf van maximaal 80 cm diep?
 • Betreft het werkzaamheden die tijdens één werkdag maximaal 4 uur duren?
  Verblijfsduur is maximaal 1 uur aaneengesloten bij een hoogte tot 100 cm en maximaal 1½ uur aaneengesloten bij een hoogte vanaf 100 cm, waarna een hersteltijd van minimaal 5 minuten volgt.
 • Is het kruipgat voldoende groot?
  Minimale afmetingen van het kruipgat zijn: 62x62 cm bij een kruipruimtehoogte van >80 cm en 100x62 cm bij een kruipruimtehoogte van 60-80 cm. Er dient een vrije ruimte van minimaal 20 cm voor de handen te zijn aan alle kanten rond het kruipgat.
 • Is de kruipruimte veilig te betreden en te verlaten?
 • Heb ik voldoende informatie over de werkzaamheden?
 • Is er tijdens de gehele duur van de werkzaamheden iemand (een collega of een beheerder/bewoner/gebruiker) in de nabijheid van de kruipruimte aanwezig?
 • Heb ik de persoon in de nabijheid van de kruipruimte voldoende instructie gegeven om in geval van nood hulp in te roepen?
 • Hoef ik de kruipruimte niet verder dan 5 meter vanaf het kruipgat te betreden?
 • Is in de kruipruimte voldoende ventilatie aanwezig bijvoorbeeld via bestaande ventilatieopeningen?
 • Is de bodem van de kruipruimte voldoende schoon, zodat ik niet de kans loop op contact met een verontreiniging?
 • Is in de kruipruimte voldoende verlichting aanwezig?
 • Is de kans op elektrocutie in de kruipruimte uitgesloten?
 • Zijn de werkzaamheden zonder gebruik van open vuur?
 • Is de kans op het ontstaan van een explosie afwezig?
 • Bieden de beschikbare PBM’s afdoende bescherming?

 

Als de werkplek na stap 1 in orde is bevonden, mogen de werkzaamheden worden uitgevoerd.

 

Stap 2. Als de uitvoerende een risico op de werkplek aantreft, overlegt hij met het afdelingshoofd of met de uitvoerder over de te treffen van aanvullende maatregelen om het risico weg te nemen.

 

Stap 3. Als het treffen van (een) aanvullende maatregel(en) mogelijk is, dan wordt deze genomen. In geval van onvoldoende ventilatie is geforceerde ventilatie via het kruipluik bijvoorbeeld een goede maatregel, voor zover de risico’s van de onveilige atmosfeer niet verplaatst worden naar aanliggende ruimten. Bij het kleinste vermoeden van een onveilige atmosfeer moeten metingen naar de kwaliteit van de atmosfeer worden uitgevoerd. Indien het treffen van (een) aanvullende maatregel(en) geen verantwoorde werkplek oplevert, dan worden de werkzaamheden uitgevoerd onder het regime van een besloten ruimte (met verhoogd risico).

Beoogd effect 

Het voorkomen van een incident door het ter plekke vooraf beoordelen van de risico's van een kruipruimte.

Meer informatie 
randomness