Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
In ontwikkeling

Beperken van mentale belasting

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In hoeverre mentale belasting kan leiden tot werkstress is sterk afhankelijk van de persoon. De één ziet afwisseling in werkzaamheden als een welkome verlichting van het werk, de ander als (nog) meer taken. Bij de organisatie van het werk kan hiermee rekening gehouden worden. Het risico om met seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en werkdruk op het werk in aanraking te komen is door goed organiseren van het werkproces te voorkomen of te beperken. Betrokkenen zoals planners, chauffeurs, beladers en acceptanten overleggen hierover met de leidinggevenden op basis van het bedrijfsbeleid en eventuele adviezen van externe deskundigen. De uitwerking van werk- en rusttijden is ingewikkelde materie die op de standaardregeling uit de CAO gebaseerd is dan wel op de afgesproken collectieve regeling van het bedrijf.

De volgende vormen om het werk te organiseren bijdragen aan vermindering en beheersing van de ervaren mentale belasting waaronder ongewenst gedrag en werkdruk:

 • rouleren van taken zodat één persoon afwisselend verschillende taken vervult
 • verdelen van de meest belastende taken over meer dan één persoon
 • indelen van de inzamelroutes zodat de meest belastende locaties worden gespreid in de tijd en over verschillende personen
 • beperken van inzamelen op drukke locaties tijdens spits
 • tijdig en voldoende pauzeren
 • opstellen van gedragsregels met gewaardeerd en onacceptabel gedrag
 • stimuleren van gewaardeerd gedrag en optreden bij onacceptabel gedrag
 • trainen in het in de praktijk brengen van de gedragsregels

Wat is verplicht?

Om ongewenst gedrag en werkdruk in de afvalbranche terug te dringen moet iedere werkgever regels voor het voorkomen of het beperken van mentale belasting in het bedrijf vastleggen bijvoorbeeld in een reglement of arbeidsvoorwaarden:

 • regels opstellen
 • regels duidelijk communiceren
 • werknemers vertrouwd maken met de regels
 • leidinggevenden trainen hoe te handelen
 • overtredingen van regels registreren
 • sanctiebeleid vastleggen
 • regels regelmatig evalueren mede op basis van incidentanalyse

In de regeling is opgenomen hoe met ongewenst gedrag wordt omgegaan. De werkgever houdt een lijst bij met aard van het voorval en datum van bij ISZW gemelde arbeidsongevallen en arbeidsincidenten die hebben geleid tot verzuim van meer dan 3 werkdagen. Op basis van het resultaat van regelmatige analyse van scenario's en incidenten is het noodzakelijk om bouwkundige, technische of organisatorische maatregelen te nemen. Het pakket van beheersmaatregelen voor de beperking van mentale belasting wordt regelmatig geëvalueerd. De werkgever heeft een contract met gecertificeerde bedrijfsarts voor het melden van beroepsziekten.

Beroepschauffeur

Voor de chauffeur van een vrachtwagen met een laadvermogen vanaf 500 kg zijn de Arbeidstijdenwet (Atw) en het Arbeidstijdenbesluit vervoer (Atb-V) het uitgangspunt.

Beroepen behalve vrachtwagenchauffeur

Op alle beroepen, behalve de vrachtwagenchauffeur waarop de Atb-V van toepassing is, zijn de Arbeidstijdenwet (Atw) en het Arbeidstijdenbesluit (Atb) het uitgangspunt. In de afvalbranche is de standaardregeling voor werk- en rusttijden van toepassing, tenzij op bedrijfsniveau een collectieve regeling van kracht is. De regeling met werk- en rusttijden geldt voor chauffeurs van een vrachtwagen met laadvermogen tot 500 kg en alle overige beroepsgroepen.

Samenloopregeling

Het is mogelijk dat dezelfde medewerker actief is in verschillende werkzaamheden en daarom enerzijds te maken heeft met werk- en rusttijden bijvoorbeeld als belader en anderzijds met rij- en rusttijden bijvoorbeeld als chauffeur; dit heet de samenloopregeling. Bovendien komt het voor dat een medewerker een tweede baan heeft, wat gevolgen heeft voor het aantal maximaal beschikbare werkuren volgens de Arbeidstijdenwet. Een meldingsplicht van chauffeurs voor het hebben van meer dan één baan is daarom goed gebruik.

Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregel is de ervaren mentale belasting door seksuele intimidatie, discrimintatie, pesten en werkdruk te beperken.

Meer informatie 

Samenvatting standaardregeling werk- en rusttijden van Arbeidstijdenbesluit (Let op: dit is niet van toepassing op rij- en rusttijden van beroepschauffeurs)

randomness