Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Organiseren bedrijfshulpverlening rioleringsbeheer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

[Bron: Hoofdstuk 8 en par. 9.6 van het Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer]

Niet goed georganiseerde bedrijfshulpverlening kan o.a. leiden tot het niet (op tijd) redden van de medewerkers die betrokken zijn bij een ongeval of incident. Het alarmnummer 112 is vanzelfsprekend bekend bij de betrokkenmedewerkers. De opzichter moet bekend zijn met de telefoonnummers van de plaatselijke of landelijke hulpverleners (politie, brandweer en ziekenauto) en tevens zorg dragen dat de overige medewerkers deze nummers kennen.
Bij werk in een besloten ruimte is altijd een mangatwacht aanwezigheid. De mangatwacht voert de taken van bedrijfshulpverlener (bhv-er) uit zónder de besloten ruimte te betreden. Indien de mangatwacht de besloten ruimte betreedt, dan dient iemand anders de functie mangatwacht direct over te nemen. Er moet altijd een mangatwacht ter plekke aanwezig zijn.

Hulpverleningsmiddelen

 • EHBO-koffer

Op elk werk moet een goed voorziene EHBO-koffer ter beschikking staan.

 • ABC-blusser

Indien bij renovatie-werkzaamheden brandbare producten worden verwerkt, is het verplicht een ABC blusser met voldoende capaciteit in de nabijheid te houden. Dit geldt ook in de opslagruimte indien hierin brandbare producten, zoals oliën en vetten voor de compressoren, worden opgeslagen. Voor andere werkzaamheden aan het riool of in een besloten ruimte worden ABC blussers aanbevolen; een CO2 bevattend blustoestel mag niet aanwezig zijn of worden gebruikt.

 • Zuurstofbeademingsapparaat

Een zuurstofbeademingsapparaat is noodzakelijk te behoeve van de hulpverlening bij ademnood na blootstelling aan schadelijke stoffen of aan een te lage zuurstofconcentratie. Als alternatief is een beademingsballon toegestaan. Een beademingsballon mag echter uitsluitend buiten het riool of een besloten ruimte worden toegepast.

Taken bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlener is opgeleid om de volgende taken te verrichten:
 • Het verlenen van EHBO.
 • Het alarmeren en evacueren van de personen op de locatie.
 • Het inschakelen van hulpverleningsinstanties (ambulance, ziekenhuis, brandweer e.d.) en het samenwerken met deze instanties.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De bhv-er wordt geacht ten minste één maal per twee jaar op herhalingscursus te gaan.
 • De organisatie van de bhv, de opleiding van de bhv-ers, hun bereikbaarheid, beschikbaarheid, uitrusting en geoefendheid moeten zodanig zijn dat de taakvervulling op het gebied van de bhv onder alle omstandigheden gewaarborgd is.
 • De wijze waarop de bhv is georganiseerd, moet schriftelijk zijn vastgelegd en op een begrijpelijke wijze aan de werknemers bekend gemaakt worden.
 • Als algemene eis geldt dat de bhv-ers zodanig zijn opgeleid dat zij de bhv-taken naar behoren kunnen vervullen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het redden van medewerkers uit het hoofdriool.
Bij een calamiteit dienen de medewerkers de mogelijkheid te hebben om 112 hulpdiensten zo spoedig mogelijk in te roepen. Hiervoor kan een mobiele telefoon worden gebruikt. Als zich in het riool een ongeval voordoet, worden de hulpdiensten via telefoonnummer 112 opgeroepen. Ondertussen treft de veiligheidswacht voorbereidingen om veilig in het riool af te dalen. Hij betreedt het riool niet, tenzij een ander zijn plaats bij de betredingsopening en zijn functie van veiligheidswacht heeft overgenomen. Een en ander volgens het V&G-plan | VGM plan | noodprocedure.
De bedrijfshulpverlening dient zo georganiseerd te zijn dat medewerkers die op locatie werkzaamheden verrichten aan het riool de benodigde hulp snel ter plaatse krijgen. Dit kan doordat de tweede medewerker reeds aanwezig is of door een snel oproepbare hulpverlening. Er dient een BHV-plan te worden opgesteld; zie hiervoor Opstellen bhv-plan.
De hulpverlening dient een redding uit het hoofdriool door minimaal twee personen uit te voeren.
De tweede persoon die als taak heeft ondermeer hulp te bieden bij een ongeval, mag nooit gelijktijdig aan dezelfde of grotere gevaren worden blootgesteld. Dit houdt in, dat de tweede persoon die hulp kan bieden geen rioolwerkzaamheden verricht van gelijke of risicovollere aard.
 
Men kan niet tegelijkertijd bedrijfshulpverlener en veiligheidswacht zijn.
 
n e e m   g e e n   o n n o d i g e   r i s i c o ' s
al vaker is hij die te hulp schoot dodelijk verongelukt.
 

Extra aanvulling

 • Het reinigingsvoertuig dient te zijn uitgerust met noodknoppen.
 • Het reinigingsvoertuig dient met een noodstop in veilige stand te komen.
 • Bij alleen werk dient men een alarmeringssysteem te gebruiken; zie hiervoor Bieden gelegenheid te communiceren en te alarmeren.

Naast de directe hulpverlening moet een onderzoek worden gestart naar de oorzaken van het ongeval door alle gegevens over bijzonderheden en omstandigheden, die bijdragen tot een juist inzicht in de toedracht van het ongeval, te verzamelen en te noteren, opdat ze aan de bevoegde onderzoeksinstantie kunnen worden overgedragen. De uitvoerder/voorman moet onmiddellijk de daartoe aangewezen instanties inlichten.

 
h e t   l a n d e l i j k   a l a r m n u m m e r   i s   1 1 2
Beoogd effect 

Bedrijfshulpverlening is een organisatorische maatregel die tot doel heeft om in geval van een incident zoals ongeval, brand of ander incident adequaat op te treden.

randomness