Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 15 juli 2021, 18:36 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Toepassen werkvergunning trommel|boiler voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Vaak worden werkvergunningen gezien als een hinderlijk obstakel. Formulieren moeten ingevuld worden, handtekeningen verzameld uitleg gegeven over werkvoorschriften en dergelijke. Maar een werkvergunning is een goed en effectief hulpmiddel om werkzaamheden veilig uit te voeren. De werkvergunning dient om onveilige situaties en handelingen te voorkomen en waarborgt een goede communicatie tussen de partijen en afdelingen, die bij het uitvoeren van werk betrokken zijn. Het voorkomen van calamiteiten brengt verschillende verzekeringsmaatschappijen ertoe in de polisvoorwaarden op te nemen dat bij uitvoeren van brandgevaarlijke werkzaamheden op het terrein een werkvergunning moet zijn verstrekt. 

Volgens de wettelijke bepalingen moet het afvalverwerkingsbedrijf er van overtuigd zijn dat de geïnventariseerde kritische handelingen redelijkerwijs niet op een andere manier te voorkomen zijn (ALARA), voordat werkvoorschriften en –vergunningen worden opgesteld. Hierbij moet de volgende volgorde aangehouden worden:

 • niet uitvoeren van kritische handelingen, maar kiezen voor een andere procedure of machine 
 • handelingen die kritisch zijn afschermen
  Wanneer bovenstaande oplossingen niet kunnen worden toegepast en toch kritische handelingen overblijven dienen werkvoorschriften te worden gegeven. 

De werkvergunning wordt bij de activiteit Verbranden in elk geval toegepast bij de volgende werkzaamheden:

 • betreden van besloten ruimten met hoog risico zoals trommels, tanks, silo's en dergelijke 
 • openen van installaties, monteren en demonteren
 • werkzaamheden aan elektrische installaties

Voor de overige werkzaamheden is, afhankelijk van de risico’s, geen werkvergunning nodig. Anderzijds, wanneer zich extra risico’s voordoen, dienen deze op de werkvergunning te zijn vermeld.

De werkvergunning wordt op papier uitgegeven of in een digitaal systeem vastgelegd. Bij gebruik van een digitaal systeem zijn onderlinge verbanden vaak makkelijker inzichtelijk te maken.
De vergunningverlener waarborgt dat hij geen vergunningen uitgeeft voor conflicterende werkzaamheden, niet aan één object en niet aan verschillende objecten als sprake is van onderlinge beïnvloeding. Dit is in het bijzonder van belang bij groot onderhoud aan een installatie.

Gasmetingen in besloten ruimten

De samenstelling van de atmosfeer in de besloten ruimte wordt gemeten aan de hand van een gasmeetplan. Dit gasmeetplan is opgesteld door de Afdeling KAM en wordt slechts uitgevoerd door een daartoe deskundige medewerker. Gemeten wordt op gassen waarvan het bedrijf op basis van haar kennis en kunde met zekerheid stelt dat deze gassen aanwezig kunnen zijn, te weten O2, CO, LEL, HCl. De concentratie van andere gevaarlijke stoffen wordt bij ketelrevisie niet gemeten, omdat de kans op aanwezigheid ervan nihil wordt geacht op basis van opgedane kennis en ervaring.

Continue metingen zullen plaatsvinden op die locaties waar de kans beslaat op verandering in de atmosfeer als gevolg van verhoogde kans op CO (door heetwerk of toevoer vanuit omgeving) of verhoogde LEL waarden door aanwezigheid of ontstaan van vluchtige oplosmiddelen.

Wat wordt in de werkvergunning zoal vastgelegd? 

 • Is de installatie waaraan u gaat werkt schoon?
 • Zijn vaten, leidingwerk en dergelijke drukvrij?
 • Zijn vaten, leidingwerk en dergelijke vrij van gevaarlijke stoffen?
 • Is de atmosfeer in een besloten ruimte veilig?
 • Moeten tijdens werkzaamheden continu gasmetingen uitgevoerd worden?
 • Welke PBM’s moeten gebruikt worden?
 • Moeten blusmiddelen beschikbaar zijn?
 • Dienen bijzondere voorzorgsmaatregelen getroffen worden?
 • Welke werkinstructies zijn van toepassing?
 • De naam van de functionaris onder wiens toezicht de werkzaamheden worden uitgevoerd
 • De firma naam en diens gemachtigde plus zijn/haar personeel die de werkzaamheden uitvoeren
Beoogd effect 

Met deze organisatorische maatregel worden afspraken over wat op welke wijze wordt gedaan eenduidig vastgelegd.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
 • Artikel 3.5g Arbobesluit inzake Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
randomness