Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Ventileren besloten ruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Ventilatie bij het werken in een besloten ruimte is erg belangrijk om blootstelling aan giftige (toxische) maar ook brandbare en explosieve gassen te kunnen voorkomen. Ventilatie helpt om schone lucht in de besloten ruimte te verkrijgen en die is nodig om te kunnen werken.
Na ventilatie is het noodzakelijk om metingen uit te voeren om te zien of de ventilatie voldoende effect heeft gehad. De kwaliteit van de ademlucht wordt gemeten volgens de maatregel meten van gasconcentratie en gas-damp-luchtmengsel. De wijze waarop metingen in composteerhallen worden uitgevoerd, staat in de voorbeeld procedure gasmeten in composteerhallen beschreven.

Specifiek voor rioleringsbeheer

(Bron: par. 5.2 van het Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Bij rioleringsbeheer worden veel activiteiten op locatie uitgevoerd. Daarbij is ventilatie van een besloten ruimte zoals riolering, put en gemaal belangrijk. Voor de ventilatie wordt vaak gebruik gemaakt van een ventilatieslang die verbonden is met een ventilator bovengronds. Afhankelijk van de relatieve dampdichtheid van het te verwijderen gas moet worden gekozen voor beluchten of ontluchten.

Bij een 1-puts-inrichting wordt geen ventilatievoorziening aangebracht; hiervoor ontbreekt ruimte in de putopening.
Bij de 2-puts-inrichting kan één opening voor betreden worden gebruikt en één opening voor be- of ontluchting. Mogelijk is, afhankelijk van de situatie, de ventilatie ontoereikend. Indien met geforceerde ventilatie niet voldoende beluchting wordt gerealiseerd, is betreding uitsluitend mogelijk met behulp van onafhankelijke adembescherming.
Bij de 3-puts-inrichting moet één inspectieput worden voorzien van een ventilator die de lucht uit het riool zuigt. De tweede inspectieput wordt voorzien van een ventilator die schone buitenlucht in het riool/besloten ruimte blaast. De luchtstroom moet bij voorkeur tegengesteld zijn aan de voormalige vloeistofstroom.
Mogelijk is, afhankelijk van de situatie, de ventilatie ontoereikend. Indien met geforceerde ventilatie niet voldoende beluchting wordt gerealiseerd, is betreding uitsluitend mogelijk met behulp van onafhankelijke adembescherming.
Geadviseerd wordt een zodanige ventilatie te realiseren dat de inhoud van het te beluchten systeem tenminste tien maal per uur wordt ververst.
Gedurende de tijd van betreding en gedurende tenminste een half uur vóór de betreding moet de ventilatie in werking zijn. Afhankelijk van de meetresultaten moet de ventilatieperiode vóór de betreding worden verlengd. Indien door enigerlei oorzaak de ventilatie wordt verstoord, moeten de werkzaamheden in het riool worden gestaakt totdat het herstel is bewerkstelligd. De betreders verlaten in deze situatie direct het riool. Het doel van (geforceerd) ventileren is dusdanige omstandigheden te creëren dat betreding mogelijk is zonder adembescherming.

Er kunnen twee soorten ventilatoren worden toegepast, te weten de axiaalventilator (al dan niet voorzien van een harmonicaslang) en de centrifugaalventilator, die altijd van een slang moet zijn voorzien.

Elektrische ventilatoren die in besloten ruimten zijn opgesteld en worden toegepast bij de beluchting van rioleringssystemen zijn explosieveilig en moeten voldoen aan de eisen van het Warenwetbesluit explosieveilig materieel.

Tabel voor benodigde ventilatiecapaciteit per 100 m rioollengte

Ronde riolen
   
Diameter
in cm
Doorsnede
in m²
Ventilatiecapaiteit
in m³/h
200 3,1416 3140
180 2,5146 2514
160 2,0106 2010
140 1,5394 1539
120 1.1310 1131
100 0,7854 785
90 0,6362 636
80 0,5027 502
70 0,3848 384
Ovale riolen
   
Diameter
in cm
Doorsnede
in m²
Ventilatiecapaiteit
in m³/h
100/150 1,1485 1148
90/135 0,9303 930
80/120 0,7351 735
70/105 0,5628 562
Beoogd effect 

Voorkomen van risico's met betrekking tot het werken in besloten ruimten. Dit is een technische maatregel.