Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Let op: Deze webpagina is geheel herzien en zal vervallen na goedkeuring door Inspectie SZW.

U kunt via de volgende link Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelen - herzien de geheel herziene versie al raadplegen. De herziene versie wordt pas formeel van toepassing na goedkeuring door Inspectie SZW, maar is nu al relevant om via deze website beschikbaar te stellen.

De verschillen tussen beide pagina's zijn in het .PDF document Revisies te zien. In het .PDF-document is in de linkerkolom de vervallen tekst in de kleur 'rood' weergegeven en in de rechterkolom is in de kleur 'rood' de nieuwe tekst vermeld.
Het is aan de gebruiker van deze website om te beoordelen welke informatie in de praktijk wordt toegepast.

Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Arbeidsmiddelen

Wettelijk verplichte keuringen van machines, apparaten, gereedschappen en dergelijke zijn voorgeschreven voor onder meer hijs- en hefwerktuigen, steigers, apparatuur onder hoge druk en mobiele arbeidsmiddelen. Ook andere arbeidsmiddelen die een gevaar voor de werknemer kunnen opleveren moeten periodiek worden gekeurd. Een nieuw arbeidsmiddel waarvan de veiligheid afhangt van een correcte installatie, moet worden gekeurd voordat het voor de eerste maal in gebruik wordt genomen. Een ter zake deskundig persoon beoordeelt met de keuring of het arbeidsmiddel correct is geïnstalleerd en of het deugdelijk en veilig functioneert. Het arbeidsmiddel moet in elk geval zijn voorzien van CE-markering.

Ieder arbeidsmiddel dient opnieuw te worden gekeurd als het op een andere locatie of een nieuwe plek is gemonteerd of na het realiseren van veranderingen aan het arbeidsmiddel. Een hernieuwde keuring is ook nodig in het geval van een uitzonderlijke gebeurtenis zoals een natuurverschijnsel, een ongeval met het arbeidsmiddel of een ingebruikname na een langdurige stilstand. Van alle uitgevoerde keuringen moeten schriftelijke bewijsstukken op de arbeidsplaats aanwezig zijn. Het is verplicht om van alle arbeidsmiddelen periodiek te laten keuren. De keuringsfrequentie is afhankelijk van een aantal factoren zoals vermeld in het document keuringsklassen voor arbeidsmiddelen. Naast de periodieke keuring dient de bevoegd medewerker het arbeidsmiddel voor ieder gebruik te controleren op goede staat.

Keuring drukapparatuur voor stoom

Drukapparatuur, waaronder het leidingwerk, dient goed aangelegd, onderhouden en gerepareerd te worden. Alvorens deze apparatuur daarna in gebruik te nemen, moet ze worden gekeurd. Dit is van toepassing op drukapparatuur vallend onder het Warenwetbesluit Drukapparatuur. Bij nieuwe apparatuur gaat het om een Keuring voor Ingebruikname en bij reparatie/onderhoud om afname. In beide gevallen wordt dit uitgevoerd door een daartoe bevoegde Notified Body. Hiermee wordt beoogd ongevallen door fouten bij aanleg, onderhoud of reparatie te voorkomen.

Hijswerkzaamheden

Voor het uitvoeren van hijswerkzaamheden worden alleen daartoe geschikte arbeidsmiddelen met CE-markering en geldige keuring ingezet. Hijsen of heffen met arbeidsmiddelen, die na 1 januari 1995 in gebruik zijn genomen, en die niet zijn voorzien van CE-markering of geen geldige keuring hebben ondergaan, is wettelijk verboden. Daarbij gaat het niet alleen om de werktuigen voor hijsen en heffen, maar ook om de hulpmiddelen, aangeduid als hijsmiddelen, zoals takels, banden, touwwerk, kabels en ander hijsmateriaal. De keurmeester dient de verplichte keuring uit te voeren conform het certificatieschema van de Stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport (TCVT). 

Eigenaren van hijskranen, werkbakken, machinistenliften en hijs- en hefwerktuigen zijn wettelijk verplicht om hun arbeidsmiddel minimaal één keer per twee jaar te laten keuren door een door TCVT erkende keuringsinstantie (certificerende instelling) en volgens het betreffende TCVT-schema. Na goedkeuring wordt er een certificaat van goedkeuring en een TCVT-sticker afgegeven. Van alle uitgevoerde keuringen moeten schriftelijke bewijsstukken op de arbeidsplaats aanwezig zijn. Zie voor meer informatie over de keuring en keuringsinstanties de website stichting Toezicht Certificatie Verticaal Transport.

Naast de keuring, dient de gebruiker het arbeidsmiddel voor verticaal transport voor ieder gebruik te controleren op een goede staat. Geschikt hijs- en hefgereedschap wordt gekozen op grond van te hanteren lasten, de aanslagpunten, de haakvoorzieningen en de weersomstandigheden. Het gereedschap is voorzien van een goed leesbare aanduiding die de werklast vermeldt. In de omgang met het materiaal wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan het voorkómen van beschadiging van materiaal; ditzelfde geldt voor de opslag ervan. Beschadigd materiaal mag niet meer gebruikt worden en moet direct worden afgevoerd.

Let op: het gebruik van een combinatie van CE-gemarkeerde hijsmiddelen tot een nieuw samengesteld hijsmiddel is niet toegestaan, tenzij de nieuwe combinatie door de fabrikant van een CE-markering wordt voorzien, vergezeld van de vereiste EG-verklaring van overeenstemming.

Beoogd effect 

Doel van deze organisatorische maatregel is door inspecties en keuringen regelmatig vast te stellen dat de arbeidsmiddelen waaronder hijs- en hefwerktuigen, mobiele arbeidsmiddelen en drukapparatuur, veilig zijn en blijven.

randomness