Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
24 december 2021, 16:12 uur

Disclaimer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat er fouten of omissies in voorkomen. De in het project samenwerkende organisaties wijzen er nadrukkelijk op dat aan de inhoud van de website of aan fouten en omissies geen rechten kunnen worden ontleend.

De Arbocatalogus Afvalbranche is ontwikkeld met het doel bedrijven -werkgevers en werknemers- in de afvalbranche in staat te stellen om met behulp van deze catalogus te komen tot een goede invulling van de voorschriften in de Arbowet en onderliggende regels. Deze Arbocatalogus is getoetst door de Inspectie SZW. Dat betekent dat in algemene zin de in deze Arbocatalogus genoemde arbonormen en oplossingen voor arborisico’s op pagina's met het stempel 'goedgekeurd', voldoen aan de wettelijke vereisten en aan de stand van de techniek op het moment waarop deze Arbocatalogus is getoetst.
Bedrijven die van deze Arbocatalogus gebruik maken blijven niettemin volledig zelf verantwoordelijk voor het eigen arbobeleid. Zij voeren zelf een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit en stellen op basis hiervan zelf een plan van aanpak op. In het plan maken zij zelf een keuze voor de toe te passen meest geschikte maatregelen, al dan niet ontleend aan de Arbocatalogus Afvalbranche.

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche en de in het project samenwerkende organisaties zijn geen van alle aansprakelijk voor de inhoud of de betrouwbaarheid van website. Het materiaal op deze website mag uitsluitend met bronvermelding voor niet-commerciële doeleinden worden gedownload, gekopieerd of gebruikt, tenzij anders vermeld staat. Websites waarna vanuit deze site kan worden doorgeklikt, vertegenwoordigen niet noodzakelijkerwijs de visie van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche of van een in het project betrokken organisatie.

© 2008 - 2022 Stichting Arbocatalogus Afvalbranche