Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 21 april 2023, 15:00 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Opstellen bhv-plan

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In bedrijven vinden regelmatig ongevallen plaats waarbij eerste hulp moet worden verleend. Ieder jaar komen branden in bedrijven of op bedrijfsterreinen voor. Via de risico-inventarisatie en -evaluatie is een indruk te krijgen van de verschillende gevaren en risico's in een organisatie. Om de gevolgen van incidenten en calamiteiten met ongeval en brand te beperken, moet ieder bedrijf de bedrijfshulpverlening (bhv) organiseren, waaronder het in stand houden van een organisatie voor het verlenen van hulp, de bhv-organisatie, en het opstellen van een bhv-plan. Dit heet respectievelijk de bedrijfsnoodorganisatie en het bedrijfsnoodplan in die bedrijven waar de aanwezigheid van een grote hoeveelheid gevaarlijke stoffen een gevaar voor een zwaar ongeval geeft. Aangezien de regelgeving voor risico's van zware ongevallen met gevaarlijke stoffen (BRZO) slechts voor een beperkt aantal bedrijven in de afvalbranche geldt en deze bedrijven goed op de hoogte zijn van de gestelde eisen, blijven de wettelijk verplichte aanvullende voorschriften in de arbocatalogus afvalbranche buiten beschouwing.

Verplichte inhoud bhv-plan

In een noodgeval zoals brand, ongeval of ander incident moeten de verantwoordelijkheden volledig duidelijk zijn. In een bhv-plan dat onderdeel van de risico-inventarisatie en –evaluatie mag zijn en rekening houdt met de eisen uit het Activiteitenbesluit dan wel de Omgevingsvergunning voor het bedrijf, staat daarom toegespitst op de locatie waarop het bhv-plan van toepassing is:

 • Een beschrijving van alle gebouwen, installaties, dislocaties, terreinen en overige werkplekken waar medewerkers van het bedrijf arbeid verrichten
 • Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de (sleutel)functionarissen. Wie zorgt voor de inwerkingtreding van het bhv-plan en wie heeft dan de leiding? Neem contactgegevens van de bhv-ers op in het bhv-plan
 • Wie verantwoordelijk is voor de contacten met de autoriteiten (gemeente, politie, brandweer)?
 • Een overzicht van mogelijke incidenten - met name letsel en brand, de wijze van bestrijding ervan en concrete maatregelen voor de bedrijfshulpverlening op basis van mogelijke scenario's bij gevaren zoals alleenwerk, werken in besloten ruimten, werken met gevaarlijke stoffen, blootstelling aan biologische agentia, werken op hoogte, bediening van arbeidsmiddelen en dergelijke, zoals blijkt uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf
 • Een beschrijving van concrete maatregelen om aanwezigen voor gevaar te waarschuwen en te helpen bij een incident, bijvoorbeeld gedragsregels en wijze van alarmering
 • Een beschrijving hoe er bij een incident wordt samengewerkt met de autoriteiten (gemeente, provincie, inspectie)
 • Een beschrijving hoe er bij een incident wordt samengewerkt met externe hulpverleners met name politie, brandweer en ambulancedienst
 • Een beschrijving hoe na het incident wordt omgegaan met slachtoffer(s) in afstemming met de autoriteiten

Na elke verandering op de locatie van het bedrijf, en anders na een periode van drie jaar, moet de werkgever het bhv-plan evalueren, en indien nodig wijzigen. Om te beoordelen of het bhv-plan in de praktijk goed werkt, zijn oefeningen nodig zoals het testen van alarmeringen, het ontruimen van het gebouw of het bedrijfsterrein, het handelen bij een ongeval met lichamelijk letsel, of het oefenen van een ander scenario voor onvoorziene omstandigheden.

Bekendheid van het bhv-plan

De werkgever moet ervoor zorgen dat de volgende mensen binnen en buiten het bedrijf op de hoogte zijn van het bhv-plan:

 • De bedrijfshulpverleners en preventiemedewerkers van de werkgever
 • De interne of externe kerndeskundigen cq. arbodienst van de werkgever
 • De externe hulpverleningsinstanties (politie, brandweer en ambulancedienst)

Alle werknemers dienen te weten hoe te handelen indien het bhv-plan in werking treedt. Dit geldt ook voor de werknemers van andere bedrijven die (tijdelijk) bij het bedrijf werkzaam zijn, indien dit in de risico-inventarisatie en -evaluatie van het bedrijf is vastgelegd.

Aanbevolen inhoud bhv-plan

Het verdient aanbeveling in het bhv-plan ook de volgende zaken op te nemen:

 • aanwezigheid en onderhoud van adequate uitrusting voor de bhv-ers
 • regeling voor opleiding, training en oefening
 • periodieke inspectie van vluchtwegen, brandgang en aanrijdroutes
 • beschrijving van de plaats en het onderhoud van brandbestrijdingsmiddelen, zoals brandblussers (inclusief soort en hoeveelheid blusmiddel) en brandslangen of eventuele sprinklerinstallatie
 • plaats van EHBO-middelen en periodieke controle op noodzakelijke aanvulling of vervanging van materialen
 • specifieke BHV-uitrusting voor het wagenpark zoals brandblusser, EHBO-trommel, veiligheidsvest, oogspoelfles en alarmeringsapparatuur
 • de relatie met de Omgevingsvergunning en eventuele Gebruiksmelding of het Gebruiksbesluit brandveiligheid
 • specifieke instructies voor brandpreventie
 • specifieke instructies voor maatregelen brandbestrijding zoals oefenen met kleine blusmiddelen
 • het vrijhouden van ruimte voor bedrijfshulpverlening en externe hulpverlening
Beoogd effect 

Deze organisatorische maatregel geeft richting aan het bhv-plan voor ieder bedrijf dat bedoeld is om de gevolgen van een incident, een ongeval, brand of explosie te beperken.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

 • Artikel 15 Arbowet inzake Bedrijfshulpverlening

Arbeidsomstandighedenbesluit

 • Paragraaf 3 van Hoofdstuk 3 Arbobesluit inzake Voorzieningen in noodsituaties

Arbeidsomstandighedenregeling

 • Artikel 8.10 Arboregeling inzake Soorten borden
 • Bijlage XVIII bij art. 8.10 Arboregeling inzake Reddingsborden