Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Aanbieden PAGO besloten ruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Indien uit de RI&E een restrisico blijkt, wordt Periodiek Arbeids Gezondheidkundig Onderzoek door de bedrijfsarts (PAGO) aangeboden. Het PAGO is gericht op risico's die voortvloeien uit de functie van de werknemer, zoals infectieziekten, fysieke belasting en hittestress. De bedrijfsarts adviseert over de inhoud van het medisch onderzoek en de frequentie waarmee het onderzoek wordt herhaald. De werkgever is verplicht om het PAGO aan te bieden; de werknemer is niet verplicht aan het onderzoek deel te nemen, maar doet dit op vrijwillige basis. Het aanbieden van medisch onderzoek besloten ruimte geeft de werknemer de benodigde gegevens of hij/zij de fysieke en mentale eisen heeft om de besloten ruimte te kunnen betreden dan wel in staat is daar werkzaamheden uit te voeren.

Rioleringsbeheer

Aan alle betreders van de riolen/besloten ruimten moet de werkgever periodiek een medisch onderzoek (PAGO) aanbieden. De bedrijfsarts adviseert over de inhoud van het medisch onderzoek en de frequentie waarmee het onderzoek wordt herhaald. De werkgever is verplicht om het PAGO aan te bieden; de werknemer is niet verplicht aan het onderzoek deel te nemen, maar doet dit op vrijwillige basis.

Medische keuring ademlucht

Voor het dragen van een ademluchtmasker geldt de verplichting om aan een medische keuring perslucht mee te werken. Voor de medische keuring ademlucht geldt de volgende frequentie:

  • personen jonger dan veertig jaar
één keer in de vier jaar
  • personen van veertig jaar tot en met vijftig jaar
één keer in de twee jaar
  • personen ouder dan vijftig jaar
één keer per jaar

 

Afhankelijk van de aard en de frequentie van de risico's moet op aangeven van de bedrijfsarts vaker worden gekeurd. De inhoud van de keuring sluit aan op de vereisten van de medische keuring voor functies in de veiligheidsregio (art. 4.4 van het Besluit Personeel Veiligheidsregio's).

Het resultaat van de medische keuring ademlucht is de beslissing van de bedrijfsarts of betrokkene wel of niet medisch geschikt is om een ademluchtmasker te dragen.

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel om de betreder van een besloten ruimte en een gebruiker van ademlucht medisch te begeleiden.

Wet- en regelgeving 

- Wet op de medische keuringen