Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 20 maart 2016, 14:33 uur -- Dandeman
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Opstellen calamiteitenplan legionellabesmetting

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Ondanks alle maatregelen kan de legionellabacterie onder bepaalde omstandigheden groeien en in het leidingwatersysteem voorkomen in concentraties die een bedreiging vormen voor de gezondheid. Aandachtspunten in een calamiteitenplan legionella zijn:

 • de ernst van een calamiteit: hoe groot is het risico van een legionellabesmetting?
 • kan de installatie dan in bedrijf blijven of moet deze uit bedrijf worden genomen?
 • welke desinfectie- en reinigingsmaatregelen moeten worden genomen en door wie?
 • hoe zijn de vrijgekomen desinfectie- en reinigingsmiddelen op een milieuverantwoorde manier op te vangen en af te voeren?
 • moeten de autoriteiten worden ingelicht en zo ja, welke en door wie?
 • wie geeft informatie aan het eigen personeel en eventueel derden over de kans op een besmetting en wie organiseert zonodig de controle van de eigen medewerkers?
 • welke beschermingsmaatregelen voor medewerkers / derden / bezoekers moeten worden genomen?
 • indien sprake is van (een) mogelijk(e) ziektegeval(len): informeren van de GGD en bedrijfsarts
 • samenstelling van een calamiteitenteam legionella: technicus met kennis van de systemen, iemand met beslissingsbevoegdheid (directielid), aangestelde (externe) functionaris voor legionellapreventie en eventueel KAM deskundige
Beoogd effect 

Het calamiteitenplan legionellabesmetting is noodzakelijk om adequaat op te treden als in het leidingwatersysteem de legionellabacterie wordt geconstateerd. Opstellen van het plan is een organisatorische maatregel.

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 9 Arbowet inzake Melding en registratie van arbeidsongevallen en beroepsziekten (lid 3)
 • Artikel 4.87a Arbobesluit inzake Voorkomen of beperken van blootstelling (lid 3 sub g)
 • Artikel 1.11 Arboregeling inzake Gegevens beroepsziekten