Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 2 februari 2021, 10:56 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Afschermen werkplek rioleringsbeheer

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

(Bron: par. 4.2 en 4.3 van het voormalig Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Afzetting van de werkplek rioleringsbeheer

Het afzetten van de werkplek is nodig in verband met de veiligheid van de werknemers en tevens vanwege aansprakelijkheid tegenover derden. Daar een riool/besloten ruimte dat betreden moet worden meestal gelegen is in de openbare weg moeten verkeergeleidingsmaatregelen worden genomen. Een en ander in overleg met de daartoe bevoegde instanties. Personen die bij werkzaamheden in de besloten ruimte geen taak hebben moeten uit de nabijheid van de ruimte worden geweerd. Daartoe dienen passende maatregelen te worden genomen bijvoorbeeld door het afzetten van de omgeving of door het plaatsen van waarschuwingsborden.
Het CROW heeft met publicatie 96b Werk in Uitvoering richtlijnen opgesteld voor maatregelen bij werkzaamheden op niet-autosnelwegen. Bij het vaststellen van de te nemen verkeersveiligheidsmaatregelen worden deze richtlijnen door de opdrachtgevers veelal als basis gehanteerd. Van deze richtlijnen mag gemotiveerd, in overleg met de opdrachtgever / wegbeheerder, worden afgeweken.

Openen en afschermen van de openingen

Bij het openen van de riolering/besloten ruimte dient men rekening te houden met het vrijkomen van giftige, explosieve en/of brandbare gassen. Deze gassen mogen niet in aanraking komen met ontstekingsbronnen of direct in de ademzone vrijkomen zodat ze worden ingeademd - dus wind in de rug.

ROKEN IS VERBODEN!!!

Betredingsopeningen en geopende inspectieputten van het riool moeten te allen tijde doelmatig zijn afgeschermd. Een praktische afscherming en bescherming wordt verkregen door bijvoorbeeld de bedrijfsauto voor de betredingsopening te plaatsen met inachtneming van andere passsende maatregelen. Verder zijn materialen nodig voor het afzetten van de werkplek en het waarschuwen van het verkeer. Bij kortdurende statische en dynamische werkzaamheden is een mobiele afzetting toegestaan.

Wanneer de locatie tijdelijk wordt verlaten, dient de geopende inspectieput te zijn voorzien van een inloopbeveiliging, danwel met de deksel te worden afgesloten.

Zodra deksels van putten en kolken niet meer open gaan, stoppen de normale werkzaamheden van rioleringsbeheer. Indien bij calamiteiten toch werkzaamheden onder winterse omstandigheden moeten worden verricht, dient er in overleg met de wegbeheerder extra aandacht te worden besteed aan werkplekafzetting; zo nodig moet de weg geheel of gedeeltelijk worden afgezet.

Beoogd effect 

Beoogd wordt te voorkomen dat derden iets overkomt of dat derden degenen die werkzaamheden uitvoeren verstoren.

randomness