Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 28 april 2021, 15:55 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over werken in besloten ruimte

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Medewerkers worden periodiek geïnstrueerd over de gevaren van het werken in een besloten ruimte. Daarbij wordt aandacht besteed aan risico's, veiligheidsaspecten, ongevallen, bijna-ongevallen en incidenten, en de situatie op de eigen werkplek. Het doel is om de werknemers bewust om te laten gaan met veiligheid op het werk en in het bijzonder in besloten ruimten.

Voorlichting en onderricht over het werken in een besloten ruimte wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijk werk aanstaande is, zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.

Werknemers zijn verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Medewerkers belast met specifieke functies, zoals een bedrijfshulpverlener en een gediplomeerd ademluchtdrager, moeten hiervoor zijn opgeleid. De verkregen kennis en vaardigheid moet worden onderhouden door periodieke trainingen, herhalingscursussen of praktijkervaring, waaraan per persoon per jaar ongeveer 20 uur moet worden besteed. Wanneer iemand gediplomeerd is wil dat zeggen dat hij is opgeleid, alsmede de noodzakelijke herhalingscursussen zowel voor EHBO als voor ademluchtdrager (soms drager van persluchtmasker genoemd) gevolgd heeft.

Voldoende opleiding bestaat uit doeltreffende instructie voor aanvang van de werkzaamheden over:

 • de aard van de gevaren die aan de werkzaamheden verbonden zijn
 • de wijze waarop het werk op een veilige manier uitgevoerd moet worden
 • informatie over een gevaarlijke stof, bijvoorbeeld uit een VIB, die wordt vertaald naar begrijpelijke informatie voor de werknemer
 • de taak van de mangatwacht en wat hij vooral moet nalaten: nooit zelf een redding uitvoeren
 • maatregelen die in geval van nood/calamiteit genomen moeten worden
 • wat de taak van het reddingsteam is
 • welke persoonlijke beschermingsmiddelen onder welke omstandigheden gebruikt moeten worden
 • op welke wijze de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruikt moeten worden
 • indien van toepassing: wat de maximale verblijfsduur in een ruimte met beperkte hoogte is in relatie tot de afmeting van die ruimte
 • indien van toepassing: welke elektrische apparatuur en andere arbeidsmiddelen er gebruikt moet worden als er sprake is van nauw geleidende ruimte

Daarnaast zijn er functionarissen met een speciale taak, waar zij een persoonlijke instructie/training voor ontvangen.

De mangatwacht*) moet bij aanvang van de werkzaamheden worden geïnstrueerd over zijn functie, positie, handelen tijdens de werkzaamheden en inroepen van hulp bij gevaar.
De gasmeetdeskundige:
 • is voldoende geïnstrueerd om de meettaak uit te voeren
 • is op de hoogte welke meetmethode(n) van toepassing is (zijn)
 • kan de meetwaarden juist interpreteren

*) Ter informatie: in plaats van de term mangatwacht gebruiken bedrijven in de afvalbranche de volgende begrippen:

 • veiligheidswacht bij rioleringsbeheer
 • buitenwacht bij installaties voor bioconversie, composteerhal en BEC
 • zonewacht bij afvalenergiecentrales, AEC
Beoogd effect 

Het is een wettelijke verplichting om voorlichting en onderricht te geven over de gevaren en de risico’s van het werken in besloten ruimten en de toe te passen beheersmaatregelen.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
 • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht