Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 7 april 2022, 15:16 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Opleiden beheerder KGA depot

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Werkgevers moeten wettelijk verplicht werknemers doeltreffend voorlichten of onderrichten over de gevaren van gevaarlijke stoffen en over de andere gevaren en risico's van de te verrichten werkzaamheden, en ook over de maatregelen die er op gericht zijn deze gevaren en risico’s te voorkomen of te beperken. Goede opleidingen dragen hieraan bij. Zo leren medewerkers op een verantwoorde wijze om te gaan met gevaarlijke stoffen en met gevaarlijk afval. De inhoud van de voorlichting en het onderricht wordt geactualiseerd indien gewijzigde omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Gevolgde opleidingen worden vastgelegd zodat kan worden vastgesteld dat iedereen de vereiste opleiding heeft gevolgd.

Alle medewerkers die werken met gevaarlijke stoffen of gevaarlijk afval, waaronder een beheerder van het KGA depot Milieustraat, hebben voorlichting en onderricht gevolgd. Voor de beheerder van een KGA depot is er geen verplichte opleiding die moet worden gevolgd. Wel moet de beheerder deskundige zijn; daartoe biedt de markt passend onderwijs aan. Het is aan de het bedrijf om middels de RI&E aan te geven wanneer er sprake is van voldoende deskundigheid. In de opleiding, voorlichting en onderricht is tenminste aandacht besteed aan:

 • gebruik van informatie en blootstellingsnormen van gevaarlijke stoffen
 • bewust zijn van de gezondheidsgevaren van gevaarlijke stoffen
 • het voorkomen van de aanwezigheid van gevaarlijke concentraties van ontvlambare stoffen
 • het voorkomen van de aanwezigheid van gevaarlijke hoeveelheden chemisch onstabiele stoffen
 • de correcte opslag van de verschillende categorieën gevaarlijke stoffen
 • het gescheiden houden van onverenigbare gevaarlijke stoffen
 • juist gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • goede opslag van persoonlijke beschermingsmiddelen
 • hygiënische maatregelen
 • kennis van werkinstructies en het noodplan
 • gebruik van middelen om een calamiteit te bestrijden
Beoogd effect 

De organisatorische maatregel opleiden van de medewerkers draagt ertoe bij dat de kans op een onveilige werkwijze vermindert, zodat zich minder ongevallen en incidenten met gevaarlijke stoffen en gevaarlijk afval zullen voordoen.

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 4.1b Arbobesluit inzake Zorgplicht van de werkgever
 • Artikel 4.6 Arbobesluit inzake Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
 • Artikel 4.10d Arbobesluit inzake Voorlichting en onderricht
randomness