Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 14:55 uur -- Afvalbranche
Maatregel geldig tot: 
15 december 2026
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over gevaarlijke (afval)stoffen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Inspectie SZW heeft deze maatregel goedgekeurd tot uiterlijk 15 december 2026 voor het onderdeel Teerhoudend asfalt.

Voor het veilig werken met chemicaliën is van belang dat de werknemer bekend is met de eigenschappen, risico's en de juist beheersmaatregelen. Voorlichting en onderricht aan werknemers over chemicaliën, gevaarlijke stoffen, gassen, dampen en gevaarlijk afval bestaat tenminste uit de volgende onderwerpen:

  • de risico’s van blootstelling aan een chemische verbinding, gevaarlijke stof, gevaarlijke vloeistof, gevaarlijk gas of afvalstof, oftewel de gezondheidsschade die dat kan veroorzaken, en daarmee het belang van maatregelen
  • maatregelen om het vrijkomen van de chemische verbinding, gevaarlijke stof, gevaarlijke vloeistof, gevaarlijk gas of afvalstof tot een minimum te beperken, waaronder het beperken van vrijkomen aan de bron, het goed schoon houden van de werkplek en het gebruik van bronafzuiging of een afzuiginstallatie
  • indien van toepassing instructie over het gebruik van het afzuigsysteem en wat te doen in geval van storing
  • bij wie een geconstateerde storing of incident gemeld wordt en wat met de melding gebeurt
  • de omstandigheden waarin werknemers recht hebben op preventief arbeidsgezondheidskundig (medisch) onderzoek
  • onder welke omstandigheden het gebruik van adembescherming verplicht is

Het meest effectief is om voor iedere stof een aparte werkplek-instructiekaart WIK of I-blad) te maken die zichtbaar bij de werkplek wordt gehangen. Met behulp van pictogrammen op de kaart kunnen werknemers in een oogopslag bepalen hoe zij veilig en verantwoord werken.

Met een mondelinge uitleg over het gebruik en het doel van de kaarten aan de werknemers, voldoet een bedrijf aan haar zorgplicht; dit moet wel aantoonbaar zijn gebeurd. Het is van belang de instructie regelmatig - bijvoorbeeld jaarlijks in een toolboxmeeting - te herhalen.

Zorg dat precies bekend is wat alles op het I-blad betekent; dus hoe veilig gewerkt wordt en wat te doen als iets verkeerd gaat. Medewerkers dienen om een toelichting en instructie te vragen wanneer zij iets niet begrijpen of iets niet meer weten.

Voorlichting en onderricht over de chemische verbinding, gevaarlijke stof, gevaarlijke vloeistof, gevaarlijk gas of afvalstof wordt regelmatig - zo nodig jaarlijks - herhaald en in ieder geval als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Voorlichten is een wettelijke verplichting waardoor werknemers zich bewust worden van het gevaar en hun gedrag aanpassen aan de instructies voor het voorkomen van blootstelling.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
  • Artikel 4.10d Arbobesluit inzake Voorlichting en onderricht
  • GHS - Globally Harmonized System
  • REACH - Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen
  • CLP – Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures
randomness