Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 8 september 2022, 22:13 uur -- Afvalbranche
In ontwikkeling

Toepassen procedures veilig omgaan met asbest

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel verplicht / aanbevolen: 
verplicht
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Een overzicht van belangrijke procedures en protocollen die van belang zijn voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden wordt in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) van het bedrijf opgenomen. De RI&E is immers een beschrijving van de gevaren van het werk met daaraan gekoppeld de risicobeperkende maatregelen. Het bedrijf moet regelmatig controleren of de toegepaste procedures nog goed genoeg zijn. Herziening van procedures is verplicht als hiertoe aanleiding is op basis van de praktijkervaring, gewijzigde omstandigheden, herziening van wet- en regelgeving of de stand van de techniek of wetenschap. Het bedrijf moet bij het kiezen van de werkwijze zorgvuldig en adequaat optreden. In de procedures worden waar nodig aanwijzingen opgenomen voor de risico’s van bijzondere groepen werknemers zoals jeugdigen tot 18 jaar, zwangere vrouwen, werknemers met een lichamelijke of geestelijke beperking en werknemers die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Bovendien moet rekening worden gehouden met de ervaring en de vaardigheden van inleenkrachten, uitzendkrachten en werknemers van andere organisaties en bedrijven.

Op het veilig verwerken van asbesthoudend materiaal zijn de volgende voorbeeld procedures van toepassing:

Het is onvoldoende om de werkmethoden alleen te beschrijven. Na het schrijfwerk is het absolute noodzaak om iedere procedure periodiek onder de aandacht van iedere individuele werknemer te brengen bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en werkinstructies.

Toezicht op veilig werken

De organisatie heeft tot taak om de informatie die met voorlichting of onderricht is gegeven, in de praktijk te toetsen en te corrigeren als dat nodig is. Deze taak ligt niet alleen bij de werkgever maar ook bij de werknemers.

De werkgever ziet toe op de naleving van de instructies en voorschriften gericht op het voorkomen of beperken van de over de gevaren en de risico's van de te verrichten werkzaamheden en over de maatregelen die erop gericht zijn deze gevaren en risico's te voorkomen of te beperken. Indien van deze zijn voorgeschreven in het bedrijf houdt de werkgever toezicht op het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.

Iedere werknemer is verplicht om:

  • mee te werken aan de voorlichting en het onderricht over de gevaren en de risico's van de te verrichten werkzaamheden en de maatregelen die erop gericht zijn om de gevaren en de risico's te voorkomen of te beperken

  • de gevaren voor de veiligheid of de gezondheid die hij opmerkt, terstond ter kennis te brengen aan zijn leidinggevende

Beoogd effect 

Bij toepassing van deze procedures gebeurt het inzamelen en verwerken van de afvalstroom asbesthoudend materiaal zo veilig mogelijk.

randomness