Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 19 april 2023, 17:17 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Treffen voorzieningen voor opslag gevaarlijk afval

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Technische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Chemicaliën, gevaarlijke stoffen en gevaarlijk afval moeten op een veilige wijze zijn opgeslagen. Onderstaande wet- en regelgeving vereist onder meer dat gevaarlijke afvalstoffen en lege verpakkingen hiervan moeten worden behandeld als gevaarlijke stoffen. Dit betekent onder meer dat:

 • er een verbod op open vuur en roken is ingesteld
 • verpakkingen niet geopend worden en gesloten blijven (tenzij een uitzondering geldt)
 • bekend is welke soort stoffen niet bij elkaar mogen worden opgeslagen
 • gescheiden lekbakken voorkomen dat ongecontroleerde reacties plaatsvinden
 • stoffen zo zijn opgeborgen dat ze niet exploderen bij calamiteiten
 • afhankelijk van de situatie ventilatie nodig is
 • onbevoegden geen toegang tot de opslag kunnen krijgen
 • ontvlambare en brandbare stoffen worden opgeslagen in een brandwerende kast
 • er geen brandende of hete voorwerpen in de buurt aanwezig mogen zijn (verbod op laswerkzaamheden)

Een opslagvoorziening moet doelmatig zijn geventileerd. Ventilatie heeft ten doel te voorkomen dat door een lekkage anders dan ten gevolge van een calamiteit, een explosief damp/luchtmengsel ontstaat. Tevens heeft ventilatie ten doel schadelijke of hinderlijke gassen of dampen af te voeren. Afvoer van ventilatielucht moet op de buitenlucht plaatsvinden. Indien natuurlijke ventilatie op de buitenlucht aanwezig is, moeten ventilatieopeningen zo ver mogelijk van elkaar (diametraal) zijn aangebracht. De ventilatie moet continu zijn en de ventilatievoud van de ruimte per uur moet te allen tijde minimaal 1 bedragen. Een grotere ventilatievoud kan noodzakelijk zijn, afhankelijk van de gevaaraspecten van de opgeslagen stoffen. In hoeverre er sprake is van schadelijke of hinderlijke dampen moet bepaald worden met behulp van de risico-inventarisatie en -evaluatie. De gevaareigenschappen van de opgeslagen stof(fen) moeten hierbij nadrukkelijk betrokken worden. Afhankelijk van de uitkomst dient doelmatige ventilatie aangebracht te worden. Indien beveiligingen worden aangebracht (te denken valt aan detectieapparatuur) kan afgeweken worden van de ventilatie-eisen.

Het is verboden te roken binnen een opslagplaats PGS-15 of in de nabijheid van de opslag van gevaarlijke stoffen.

Beoogd effect 

Het voorkomen van brand- en explosiegevaar door juiste opslag van gevaarlijke stoffen. De technische maatregel heeft tot doel te voorkomen dat door een lekkage anders dan ten gevolge van een calamiteit, een explosief damp/luchtmengsel ontstaat.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 

Arbeidsomstandighedenwet

 • Artikel 5 Arbowet inzake Risico-inventarisatie en -evaluatie

Arbeidsomstandighedenbesluit en -regeling

 • Artikel 3.5a t/m 3.5f Arbobesluit inzake Explosieve atmosferen (ATEX 153 richtlijn)
 • Artikel 3.5g Arbobesluit inzake Gevaar voor verstikking, bedwelming, vergiftiging, brand of explosie
 • Artikel 4.6 Arbobesluit inzake Voorkomen van ongewilde gebeurtenissen
 • Artikel 4.7 Arbobesluit inzake Maatregelen bij ongewilde gebeurtenissen

Overige regelgeving, normen, richtlijnen en dergelijke