Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Medisch behandelen na prik/snij-incident

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Het is noodzakelijk om na een prik- en/of snij-incident of een ander risicovol incident, de kans op besmetting van de betreffende persoon te laten beoordelen door een ter zake deskundige arts. Deze beslist of een behandeling tegen besmetting met bijvoorbeeld Hepatitis B, HIV of tetanus nodig is. Ook als niet zeker is dat sprake is van besmetting is het bij verwonding nodig om het risico op besmetting door een arts te laten beoordelen. Daartoe moet de werkgever de gelegenheid bieden. De arts meldt een tijdens het werk opgelopen infectieziekte bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

De werkgever dient ongevallen die leiden tot de dood, een blijvend letsel of een ziekenhuisopname direct bij Inspectie SZW. Ook houdt de werkgever een lijst met de datum en aard van het ongeval bij van de gemelde arbeidsongevallen en van de arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen.

Het is van groot belang om hiervoor onmiddellijk na het ongeval/prikincident - en in elk geval binnen 2 uur - een arts te raadplegen. Het is bovendien belangrijk dat er wordt toegezien op het afmaken van de voorgeschreven behandeling.

Belangrijk

Elk bedrijf moet een protocol hebben waarin vermeld staat bij welke ter zake deskundige arts de werknemer zich na een prik en/of snijincident moet melden. Het protocol bestaat uit vier stappen die hieronder bij Meer informatie zijn aangegeven.

In het bedrijfsprotocol moet een lijst met telefoonnummers beschikbaar zijn waar de werknemer zich na een incident/ongeval kan melden voor behandeling; behandeling moet ook mogelijk zijn, indien buiten kantooruren wordt gewerkt.

Het vermelden van de naam van de (bedrijfs)arts en diens telefoonnummer in het prikprotocol is wenselijk. Dit is essentieel omdat er na een incident maar twee uur tijd beschikbaar is. Niet iedere arts, ook niet bij de spoedeisende (eerste)hulp in het ziekenhuis, is deskundig in het adequaat handelen na een prik/snij-incident. In de praktijk is gebleken dat iemand, die zich na een prikincident bij de spoedeisende hulp meldde na een prikincident, vervolgens voor behandeling werd doorverwezen naar een andere organisatie.

Beoogd effect 

Het protocol ‘Wat te doen na een incident?’ is een organisatorische maatregel om de kans te verminderen dat een infectieziekte wordt overgebracht door een prik- of snij-incident.

Meer informatie 

Het is essentieel dat ieder bedrijf een prikprotocol opstelt met informatie bij ondervermelde vier stappen die specifiek voor het bedrijf zijn uitgewerkt.

Stap 1

Wat dient de verwonde zelf te doen?

  • Bij een prik-, snij- of bijtaccident de wond altijd goed door laten bloeden en zo mogelijk spoelen met schoon (kraan)water
  • Bij spataccident op de huid of slijmvliezen (oog, mond) het oppervlak direct en grondig spoelen met water of fysiologisch zout
  • De wond mag niet worden behandeld met alcohol of jodium, omdat er dan geen goed zicht op de wond meer is

Stap 2

Ga altijd direct (binnen 2 uur na het incident) naar een (bedrijfs)arts, de spoedeisende hulp van een ziekenhuis (eerstehulppost) of de huisarts (cq. vervanger). Geef namen, adressen en telefoonnummers in het protocol.

Stap 3

Informeer de arts over het incident. Bij contact met medische afvalstoffen bestaat de kans op diverse soorten besmettingen. Voor aanraking met bouw- en sloopafval dient alleen rekening gehouden te worden met tetanus. Bij een accidenteel bloedcontact altijd het volgende (laten) doen:

  • Bloed en nulserum laten afnemen op een door de arts nader te bepalen bloedafname punt
  • Bloed dient onderzocht te worden op tetanus, hepatitis (A, B en C) en HIV
  • Nulserum dient onderzocht te worden op aanwezige antistoffen

Stap 4

Afhankelijk van advies van arts. Volg de aanwijzingen van de arts in ieder geval op!

Wet- en regelgeving 
  • Arbowet artikel 9
  • Arbobesluit artikel 4.91
randomness