Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 8 februari 2019, 18:01 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Reinigen met hoge druk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

(Bron: Toepassingsgebied en paragraaf 4.8 Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer)

De veiligheidsregels voor het reinigen met hoge druk zijn van toepassing op reiniging van gemeentelijke rioleringsstelsels en nadrukkelijk niet op industriële reiniging van riolen. Met behulp van onderstaande beslisboom is vast te stellen of de regels en richtlijnen van deze arbocatalogus van toepassing zijn.

Onder een riool wordt verstaan elk leidingsysteem, of gedeelte daarvan, dat is ingericht voor de inzameling, het transporteren, opslaan en/of behandelen van industrieel en huishoudelijk afvalwater en hemelwater. Hiertoe behoren tevens ruimten zoals putten, gemalen, ontvangstkelders, bezinkbassins, vetafscheiders, olieafscheiders, olie/water/slib afscheiders, containers en opslagtanks (géén opslagtanks in de (petro)chemische industrie) en huisaansluitingen, waaronder binnenriolering.

Beslisboom toepassen regelgeving

Hieronder is een beslisboom opgenomen waarmee helder wordt gemaakt welke arbocatalogus van toepassing is, die van Orsima voor industriële reiniging of de arbocatalogus afvalbranche.

Stap 1: Is het pompvermogen hoger dan 10 kW?

Bij ja, ga naar stap 2.

Bij nee, volg dan de richtlijnen van de fabrikant of leverancier van de apparatuur om de werkzaamheden veilig uit te voeren.

Stap 2: Is het te reinigen object een riool (zie bovenstaande definitie)?

Bij ja, ga naar stap 3.

Bij nee, volg de SIR richtlijnen voor Hoge Druk en Druk Vacuüm.

Stap 3: Is de werkdruk onder 250 bar?

Bij ja, ga naar stap 4.

Bij nee, volg de SIR richtlijnen voor Hoge Druk en Druk Vacuüm.

Stap 4: Is de temperatuur van het spuitwater onder de 70 °C?

Bij ja, ga naar stap 5.

Bij nee, volg de SIR richtlijnen voor Hoge Druk en Druk Vacuüm.

Stap 5: Betreft het riool reinigen? (zie definitie)

Bij ja: voer de werkzaamheden uit conform de Arbocatalogus afvalbranche.

Bij nee: gebruik dan de SIR richtlijnen volgens arbocatalogus Orsima, waaronder de handboeken van de SIR.

Algemene eisen aan hogedrukwaterstraalinstallatie

 • Wanneer geen waterafname door de nozzle plaatsvindt, moet de betreffende drukslang drukloos zijn: lager dan 25 bar.
 • Op het systeem dient een drukbeveiliging aanwezig te zijn, die zorgt dat de druk niet hoger wordt dan 15% boven de maximale werkdruk.
 • Het systeem dient voorzien te zijn van een manometer met de volgende eisen:
  • Doeltreffend en beschermend tegen uitwendige beschadigingen
  • Meetbereik 1,3 maal maximale pompdruk
  • Niet meer dan 5% afwijking van de maximale meetwaarde
 • Het hogedruksysteem dient te zijn voorzien van noodstopmechanismen, bijvoorbeeld:
  • Eén op het onderhoudsvoertuig, waarmee het hele systeem drukloos kan worden gezet, door bv noodstop of sleutelschakelaar
  • En één op de spuitplek waarmee de persleiding van de pomp onmiddellijk drukloos kan worden gezet
 • Hogedrukslangen dienen geschikt te zijn voor onder andere werkdruk en temperaturen waaraan deze worden blootgesteld.
 • De veiligheidsfactor die gehanteerd wordt is een verhouding tussen werkdruk en testdruk van 1:1,5.
 • Beveiliging tegen losschieten van koppelingen.
 • De hogedrukslang dient in het hoofdriool te zijn voorzien van een borging tegen losslaan.
 • Wanneer de radiografische bediening buiten bereik is, dient het systeem in noodstopfunctie te vallen.
Beoogd effect 

Door het naleven van de werkwijze zoals beschreven in deze organisatorische maatregel worden ongevallen met hogedrukwaterreiniging als oorzaak vermeden.

Meer informatie 
 • Zie ook: Werken met spuitkop
 • De Stichting Industriële Reiniging (SIR) initieert richtlijnen voor de industriële reiniging in het kader van de arbo-catalogus: orsima.dearbocatalogus.nl
 • De Vereniging Afvalbedrijven (VA) initieert het voorschrift “Veilig werken bij rioleringsbeheer” voor de niet-industriële reiniging in het kader van de arbocatalogus afvalbranche: arbocatalogus-afvalbranche.nl
randomness