Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Gebruiken werkkleding

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Bij werkzaamheden met afval zoals bij Bewerken is het gebruik van stevige werkkleding zoals een werkoverall verplicht; werkkleding wordt ook gedragen bij de activiteiten Composteren, Verbranden, Storten, en Rioleringsbeheer. Geschikte werkkleding geeft voldoende bescherming tegen scherpe voorwerpen en voldoet aan eisen voor slijtvastheid, wasbaarheid en draagcomfort. De stofkeuze is van belang voor voldoende ventilatie om een overmaat aan transpiratie te voorkomen.

Tijdens werkzaamheden op de openbare weg is het verplicht om waarschuwingskleding - zichtbaarheidskleding - van minimaal klasse 2 voor het bovenlichaam te dragen; voor sommige situaties is klasse 3 voorgeschreven.

Bij het werken met irriterende stoffen zoals minerale vezels, en kankerverwekkende stoffen zoals houtstof en kwartsstof, is lichaamsbedekkende werkkleding aan te bevelen. Het dragen van lichaamsbedekkende werkkleding is verplicht indien huidcontact mogelijk is met teerhoudend asfalt, omdat kankerverwekkende PAK gemakkelijk via de huid wordt opgenomen. Geschikt als werkkleding is een gladde overall met lange mouwen en pijpen, en zonder zakken en andere opstiksel. Met het gladde materiaal wordt voorkomen dat het stof in de kleding blijft 'hangen'.

Voor afvalinzameling (Inzamelen en Milieustraat) zie: Gebruiken werkkleding bij afvalinzameling xxx

Beoogd effect 

Het verplicht dragen van werkkleding is een persoonlijk beschermingsmiddel dat bescherming biedt tegen aanrijdgevaar en gevaarlijke stoffen alsmede gevaarlijk afval dat prik- en snij-incidenten kan veroorzaken.

Meer informatie 
 • Neem voor nader advies over geschikte werkkleding contact op met de wegbeheerder(s) en een leverancier van zichtkleding.
 • Medewerkers lopen veiligheidsrisico's als gevolg van het feit dat ze niet of te laat gezien worden tijdens werkzaamheden. Daarom dienen werknemers op de openbare weg waarschuwingskleding dragen met hoge zichtbaarheid welke voldoet aan de norm. Inspectie SZW eist voor de afvalinzameling op de openbare weg minimaal klasse 2. De wegbeheerder of werkgever kan echter eisen dat kleding wordt gebruikt die aan klasse 3 voldoet.
  Toelichting op eisen signaalkleding: Klassen voor de oppervlakte retroreflecterend en fluorescerende materiaal zijn vastgelegd in de norm voor zichtkleding. Het kan zijn dat voor retroreflecterend een andere klasse geldt dan voor fluorescerend.
  • Klasse 1: 0,14 m² fluorescerend en 0,10 m² retroreflecterend materiaal voor herkenbaarheid op eigen bedrijfsterrein, niet toegestaan voor werk langs openbare wegen
  • Klasse 2: 0,50 m² fluorescerend en 0,13 m² retroreflecterend materiaal voor diverse werkzaamheden binnen de bebouwde kom waar maximumsnelheid van 50 km/uur geldt
  • Klasse 3: 0,80 m² fluorescerend en 0,20 m² retroreflecterend materiaal voor weggebruikers met een hoog risico waaronder afvalinzamelaars
 • Er moet rekening worden gehouden met de eisen van de wegbeheerder met betrekking tot de kleur van het fluorescerende materiaal. Er kan worden gekozen voor oranje, geel, roze of groen, maar de regelgeving geeft de doorslag. Advies is dus bij de aanschaf van werkkleding af te stemmen met de wegbeheerder (gemeente, waterschap, provincie of Rijkswaterstaat).
 • Wettelijk is het toegestaan om op het eigen terrein van bijvoorbeeld een milieustraat, afvalenergiecentrale (AEC) of stortplaats zonder zichtkleding te werken; bij enkele bedrijven wordt met klasse 1 zichtkleding volstaan. Een aantal bedrijven heeft voor klasse 3 zichtkleding gekozen op basis van de RI&E, indien er een verhoogd ongevalsrisico op het eigen terrein is, met uitzondering daar waar dit is aangegeven zoals een pbm-vrije route; pbm-vrij betekent dat er géén verplichting is tot het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).
 • Zie ook Dragen nette werkkleding en Dragen geschikte seizoenskleding
Wet- en regelgeving 
 • Artikel 4.89 Arbobesluit inzake Hygiënische beschermingsmaatregelen
 • NEN-EN-ISO 20471:2013 (Cor. 2013-06) (engels) Waarschuwingskleding met hoge zichtbaarheid - Beproevingsmethoden en eisen