Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 9 februari 2023, 14:27 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over graven gasgangen

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Net als bij het reguliere werk is ook bij het graven van gasgangen voorlichting over risico’s en maatregelen vereist. Voorlichting vindt plaats voordat de werkzaamheden starten. In elk geval moet aandacht besteed worden aan het gevaar van explosieve damp/gas-luchtmengsels en de gevaarsaspecten van graafwerkzaamheden. Afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden wordt specifieker op voorkomende risico’s en maatregelen ingegaan. In bijvoorbeeld toolboxmeetings kunnen de verschillende risico’s en maatregelen worden toegelicht. Bij de start van een werk is het handig ondermeer de gezamenlijke opdracht over het voetlicht te brengen in een kick off meeting: goede kwaliteit, vlot verloop van de werkzaamheden én de maatregelen voor het veilig werken tijdens het graven van de gasgangen.

Werkgevers zijn verplicht hun medewerkers voor te lichten over onder meer:

  • de vereiste van een werk- en graafvergunning
  • het treffen van de maatregelen uit de werk- en graafvergunning
  • het gevaar voor brand en explosie
  • meten van gasconcentratie of explosieve damp/gas-luchtmengsel
  • toepassen van een continue gasmeting in de kraan die de sleuf graaft als daar aanleiding toe is
  • verbod op open vuur, roken, vonken, warmtebronnen, eten en drinken
  • werkinstructie zoals het bovenwinds opstellen van kranen, het verbod om benedenwinds langs de sleuf aanwezig te zijn in verband met stank, vrijkomende gassen en gevaar voor uitglijden, werkwijze met poreus materiaal zoals de bovenwindse aanvoerroute, zo ver mogelijk van het emissiepunt vandaan en aanlijning van de medewerker in geval van handmatige toediening Geven werkinstructie - graven van gasgangen
  • gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen

Voorlichting en onderricht over het graven van gasgangen en de te nemen maatregelen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijke situatie aanstaande is, zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd.
Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Voorlichten is een wettelijke verplichting waardoor werknemers zich bewust worden van het gevaar en hun gedrag aanpassen aan de instructies voor het voorkomen van blootstelling.

Meer informatie 

Zie ook Geven werkinstructie

randomness