Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 15 juli 2021, 18:11 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Organiseren bedrijfshulpverlening trommel|boiler voor thermische reiniging van teerhoudend asfalt

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Niet goed georganiseerde bedrijfshulpverlening kan o.a. leiden tot het niet (op tijd) redden van de medewerkers die betrokken zijn bij een ongeval of incident. Het alarmnummer 112 is vanzelfsprekend bekend bij de betrokken medewerkers. De opzichter moet bekend zijn met de telefoonnummers van de plaatselijke of landelijke hulpverleners (politie, brandweer en ziekenauto) en tevens zorg dragen dat de overige medewerkers deze nummers kennen.

Bij werk in een besloten ruimte is altijd een mangatwacht aanwezigheid. De mangatwacht voert de taken van bedrijfshulpverlener (bhv-er) uit zónder de besloten ruimte te betreden. Indien de mangatwacht de besloten ruimte betreedt, dan dient iemand anders de functie mangatwacht direct over te nemen.

Hulpverleningsmiddelen

  • EHBO-koffer

Op het werk moet een goed voorziene EHBO-koffer ter beschikking staan.

  • ABC-blusser

Indien bij werkzaamheden brandbare producten worden verwerkt, is het verplicht een ABC blusser met voldoende capaciteit in de nabijheid te houden. Dit geldt ook in de opslagruimte indien hierin brandbare producten, zoals oliën en vetten voor de compressoren, worden opgeslagen. Voor andere werkzaamheden in een besloten ruimte worden ABC blussers aanbevolen; een CO2 bevattend blustoestel mag niet aanwezig zijn of worden gebruikt.

Taken bedrijfshulpverlening

De bedrijfshulpverlener is opgeleid om de volgende taken te verrichten:

  • Het verlenen van EHBO.

  • Het alarmeren en evacueren van de personen op de locatie.

  • Het inschakelen van hulpverleningsinstanties (ambulance, ziekenhuis, brandweer en politie) en het samenwerken met deze instanties.

De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

  • De bhv-er wordt geacht ten minste één maal per twee jaar op herhalingscursus te gaan.

  • De organisatie van de bhv, de opleiding van de bhv-ers, hun bereikbaarheid, beschikbaarheid, uitrusting en geoefendheid moeten zodanig zijn dat de taakvervulling op het gebied van de bhv onder alle omstandigheden gewaarborgd is.

  • De wijze waarop de bhv is georganiseerd, moet schriftelijk zijn vastgelegd en op een begrijpelijke wijze aan de werknemers bekend gemaakt worden.

  • Als algemene eis geldt dat de bhv-ers zodanig zijn opgeleid dat zij de bhv-taken naar behoren kunnen vervullen. Hierbij kan o.a. gedacht worden aan het redden van medewerkers uit de trommel/boiler.

Bij een calamiteit dienen de medewerkers de mogelijkheid te hebben om 112 hulpdiensten zo spoedig mogelijk in te roepen. Hiervoor kan een mobiele telefoon worden gebruikt. Als zich in de trommel/boiler een ongeval voordoet, worden de hulpdiensten via telefoonnummer 112 opgeroepen. Ondertussen treft de mangatwacht voorbereidingen om veilig in de trommel/boiler af te dalen. Hij betreedt de trommel/boiler niet, tenzij een ander zijn plaats bij de betredingsopening en zijn functie van mangatwacht heeft overgenomen. Een en ander volgens een noodprocedure.

De bedrijfshulpverlening dient zo georganiseerd te zijn dat medewerkers die op locatie werkzaamheden verrichten aan de trommel/boiler de benodigde hulp snel ter plaatse krijgen. Dit kan doordat de tweede medewerker reeds aanwezig is of door een snel oproepbare hulpverlening.

Incidentonderzoek

Naast de directe hulpverlening moet een onderzoek worden gestart naar de oorzaken van het ongeval door alle gegevens over bijzonderheden en omstandigheden, die bijdragen tot een juist inzicht in de toedracht van het incident of ongeval, te verzamelen en te noteren, opdat ze aan de bevoegde onderzoeksinstantie kunnen worden overgedragen. De uitvoerder/voorman moet onmiddellijk de daartoe aangewezen instanties inlichten.

Beoogd effect 

Bedrijfshulpverlening is een organisatorische maatregel die tot doel heeft om in geval van een incident zoals ongeval, brand of ander incident adequaat op te treden.

Wet- en regelgeving 
  • Artikel 15 Arbowet inzake Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening