Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 3 juni 2022, 12:43 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven trillingen en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Beoordelen

Bij het opstellen en het herzien van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) dient het bedrijf de blootstelling aan mechanische trillingen te beoordelen. Daarbij worden de diverse werkplekken en werkzaamheden al dan niet met arbeidsmiddelen beschouwd. Het trillingsniveau van het arbeidsmiddel moet in de documentatie te vinden zijn. Fabrikanten en leveranciers zijn verplicht opgave te doen van de trillingen die apparatuur veroorzaakt. Verder zijn er berekeningsmethoden en gegevens in vergelijkingsdatabases en beschikbaar. Zo nodig worden ook metingen uitgevoerd. Een ter zake deskundige dient met een onderzoek de blootstelling aan trillingen te beoordelen.

Afhankelijk van de mate van blootstelling worden bijbehorende maatregelen beschreven. Als geen sprake is van blootstelling aan mechanische trillingen, dan wordt dit in de RI&E vastgelegd.

Plan van aanpak

Indien uit de RI&E blijkt dat de actiewaarde voor mechanische trillingen wordt overschreden of mogelijk kan worden overschreden, is het verplicht om in het plan van aanpak aandacht te besteden aan de volgende zaken:

  • het ontwerp en de indeling van de arbeidsplaats 
  • alternatieve werkmethoden die de noodzaak van blootstelling aan mechanische trillingen verminderen 
  • de keuze van de juiste arbeidsmiddelen, die ergonomisch goed zijn ontworpen en zo weinig mogelijk trillingen veroorzaken, waarbij rekening wordt gehouden met het te verrichten werk 
  • de verstrekking van hulpmiddelen om het risico van gezondheidsschade ten gevolge van trillingen te voorkomen
  • passende onderhoudsprogramma's voor de arbeidsmiddelen, de arbeidsplaats en de systemen op de arbeidsplaats
  • een adequate voorlichting en opleiding van de werknemers, opdat zij de arbeidsmiddelen veilig en juist gebruiken, zodanig dat de blootstelling aan mechanische trillingen zo gering mogelijk is
  • beperking van de duur en intensiteit van de blootstelling
  • passende werkschema's met voldoende rustpauzes 
  • het verschaffen van werkkleding die de blootgestelde werknemers beschermt tegen kou en vocht
  • noodzaak van periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) in het kader van gezondheidsbescherming
Beoogd effect 

Bij deze maatregel gaat het erom de risico’s zo concreet mogelijk in beeld te hebben, opdat passende maatregelen genomen worden. Dit is een wettelijke verplichting.