Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Nieuws

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Op deze pagina publiceren we nieuws over actuele zaken en jaarlijks terugkerende activiteiten. Het nieuws is onderverdeeld in de volgende paragrafen:

 

Nieuwsberichten

4 november 2020:

Werkbakken en Werkplatforms

Op 1 juli 2020 is een verbod in werking getreden op het gebruik van werkbakken en werkplatforms. Dit is geregeld in Artikel 7.23d van het Arbobesluit. Het verbod geldt tenzij aan drie voorwaarden is voldaan:

  • de werkgever heeft een schriftelijk werkplan opgesteld waaruit blijkt dat geen andere, veilige werkwijze mogelijk is;
  • een gecertificeerde veiligheidskundige heeft het werkplan getoetst en heeft geoordeeld en vastgelegd dat de werkzaamheden overeenkomstig het werkplan veilig kunnen worden verricht;
  • de werkgever de werkzaamheden minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden via een online formulier meldt bij Inspectie SZW.

Deze regelgeving is in de Arbocatalogus Afvalbranche opgenomen en te vinden op deze pagina: Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelen
 

8 juli 2020:

Protocol Afvalbranche

De in de stichting samenwerkende werknemers-, werkgevers- en brancheorganisaties CNV, FNV, HZC, WENB, BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven hebben in het voorjaar voor alle activiteiten in de branche een protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving opgesteld. Vandaag is een geactualiseerde versie (dd 8-7-20) verschenen. Met de maatregelen in dit protocol kunnen organisaties in de branche het werk veilig en gezond voortzetten, zoals ze dat gedurende de coronacrisis steeds zijn blijven doen. De inhoud van het protocol is afgestemd met de rijksoverheid.

Lees meer: Protocol afvalbranche voor werken in 1,5 meter-samenleving

Download: Coronaprotocol voor de afvalbranche
 

27 mei 2020:

Wettelijk grenswaarde voor DME

Het inademen van dieselmotoremissies (DME) brengt serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee. De roetdeeltjes uit de uitlaatgassen kunnen naast longkanker andere longklachten en hartklachten veroorzaken. DME staat ook op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Het is daarom belangrijk dat de sector werk maakt van het terugdringen van de uitstoot van DME. Bij handhavingsacties kijkt de Inspectie SZW naar de mogelijkheid van vervanging van dieselmotoren en naar wat een bedrijf heeft gedaan om blootstelling bij de bron te voorkomen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om per 1 juli 2020 een wettelijke grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan DME in te voeren. Deze ligt op 10 µm EC/m3. EC staat voor elementaire koolstofdeeltjes. Dit zijn de roetdeeltjes die tot in de longblaasjes kunnen doordringen. De waarde van 10 µm EC/m3 wordt voor vier jaar vastgesteld, waarna wordt bekeken of een verlaging mogelijk is. Bedrijven die geconfronteerd worden met haalbaarheidsproblemen, kunnen in een plan van aanpak aangeven hoe op termijn aan die wettelijke grenswaarde van 10 µm EC/m3 kan worden voldaan en, zolang deze haalbaarheidsproblemen bestaan, op welke wijze tijdelijk beschermende maatregelen worden ingezet.

De wettelijke grenswaarde is bepaald op basis van wat in de huidige praktijk haalbaar is. Vanuit gezondheidskundig oogpunt zou deze norm veel scherper moeten zijn. Als we de gezondheid van medewerkers willen beschermen, moet de grenswaarde een factor 1000 lager liggen. De Gezondheidsraad, het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement, adviseert een streefwaarde van 0,011 µm EC per m3 lucht. Om die reden is het zinvol dat bedrijven investeren in de toekomst en bij de aanschaf van nieuwe materieel anticiperen op aanscherping van de grenswaarde.

De nieuwe wettelijke bepaling is voor StAA aanleiding geweest om de maatregelen voor DME in de Arbocatalogus Afvalbranche aan te passen. Daarbij is gekeken naar 1) de haalbaarheid van vervanging van dieselmotoren, en 2) maatregelen om blootstelling aan DME te beperken tot een zo laag mogelijk niveau.
 

27 mei 2020:

Herzieningscyclus aangepast

De invoering van de Beleidsregel Arbocatalogi 2019 heeft geleid tot een wijziging in de manier waarop de Arbocatalogus Afvalbranche wordt geactualiseerd. De reviewcyclus van de StAA sluit nu aan op wat wettelijk verplicht is. In een meerjarenplanning staan de onderdelen die moeten worden herzien.

Elk onderwerp in de arbocatalogus wordt voortaan elke zes jaar ter toetsing voorgelegd aan de Inspectie SZW. Deze toetst of de maatregelen voldoen aan de stand der techniek. Voorheen deed de StAA deze evaluatie intern al. Nu vindt tevens een hertoetsing door de Inspectie plaats.

Op dit moment worden de onderstaande onderdelen herzien. De planning is deze in het najaar aan de Inspectie SZW ter toetsing aan te bieden.

 

Week van de Veiligheid

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche organiseert sinds 2018 elk jaar in de eerste week van juni de Week van de Veiligheid. Op diverse locaties, verspreid over het land, vragen organisaties in de afvalbranche tijdens die week op een of meerdere momenten extra aandacht voor veilig en gezond werken. Dit doen ze met het organiseren van uiteenlopende activiteiten.

Van 31 mei tot en met 4 juni vindt de Week van de Veiligheid 2021 plaats.

Lees meer: Week van de Veiligheid 2020: afstand houden

 

Jaarverslag

Het Jaarverslag van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche laat zien wat de stichting doet om de arbocatalogus actueel te houden en om het gebruik ervan te stimuleren, zodat de handvatten uit de arbocatalogus worden gebruikt voor veilig en gezond werken in de afvalbranche.

Lees meer: Jaarverslag 2019 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd

Downloads:

Jaarverslag 2019

Jaarbericht 2018

 

Jaarcongres

Jaarlijks organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche een congres. Daarbij richt zij zich steeds op een andere doelgroep en snijdt zij een ander thema aan. In 2020 was het congres specifiek bedoeld voor leidinggevenden. Vanwege de coronacrisis vond het congres volledig online plaats. Met een stuk theorie en veel praktische voorbeelden zoomden de sprekers in op de vraag hoe je medewerkers stimuleert tot veilig en gezond gedrag.

Lees meer: Veilig en gezond werken: hoe overtuig je medewerkers succesvol?

Terugkijken: Jaarcongres 2020 'Stimuleer je medewerkers tot veilig en gezond werken'

randomness