Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!

Nieuws

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Op deze pagina publiceren we nieuws over actuele zaken en jaarlijks terugkerende activiteiten. Het nieuws is onderverdeeld in de volgende paragrafen:

 

Jaarcongres

 

Jaarlijks organiseert de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche een congres. Daarbij richt zij zich steeds op een andere doelgroep en snijdt zij een ander thema aan. In 2021 wordt het thema Agressie en Geweld bij de kop gepakt.

Lees meer: Jaarcongres 23 november 2021 over Agressie en Geweld

Lees meer over het jaarcongres 2020: Veilig en gezond werken: hoe overtuig je medewerkers succesvol?

Terugkijken jaarcongres 2020: 'Stimuleer je medewerkers tot veilig en gezond werken'

 

Nieuwsberichten

Onderdeel Dieselmotoremissies goedgekeurd

6 juli 2021 - De toetsing door de Inspectie SZW van het aangepaste onderdeel over dieselmotoremissies (DME) in de Arbocatalogus Afvalbranche heeft positief uitgepakt. Dat betekent dat het onderdeel is goedgekeurd. In dit onderdeel is vastgelegd op welke wijze werkgevers kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving, met name aan de wettelijke grenswaarde van 10 µg elementair koolstof per m³ lucht die sinds 1 juli 2020 van kracht is (zie nieuwsbericht 'Wettelijke grenswaarde voor DME' van 27 mei 2020). Werkgevers voldoen aan de regelgeving als zij de goedgekeurde beheersmaatregelen in de praktijk zorgvuldig toepassen. In de beheersmaatregelen zijn de vervangingsplicht (vervangen door een niet-dieselaandrijving), bronaanpak (wegnemen van emissie) en stand van de techniek (Euro-6 of Stage 3b of Tier 4 motor dan wel een effectief roetfilter) voor 14 verschillende activiteiten in de afvalbranche concreet beschreven. Het onderdeel is geldig tot uiterlijk 1 juli 2027, maar zal eerder wijzigen als na evaluatie tot een verlaging van de wettelijke grenswaarde richting de gezondheidskundige verbodswaarde van 1,03 µg elementair koolstof per m³ lucht wordt besloten.

Pagina: Dieselmotoremissies

Themablad Extreem Weer - zomereditie

2 juni 2021 - Extreme weersomstandigheden komen steeds vaker voor. Het weer beïnvloedt direct het werk in de afvalbranche. Voor de gevaren die zich voordoen bij extreme weersomstandigheden zijn in de Arbocatalogus Afvalbranche diverse maatregelen opgenomen.

In de zomer loop je het risico om tijdens zonnige dagen met tropische temperaturen bevangen te raken door de hitte en een zonnesteek op te lopen. Je kunt ook uitdrogen door overmatig vochtverlies als gevolg van zweten. Hierdoor lopen de bewegingsfuncties van het lichaam en het concentratievermogen terug, waardoor de kans op ongevallen groter wordt. Zomerse omstandigheden brengen ook het risico op het ontstaan van huidkanker en andere huidziekten met zich mee.

Het themablad ‘Extreem Weer - zomereditie’ zet de maatregelen voor de zomer op een rij. Bij het themablad hoort een poster.

 

Animatie en presentatie over Arbocatalogus Afvalbranche

1 juni 2021 - Op 1 juni, tijdens de Week van de Veiligheid, organiseerde de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche een webinar over de werking van de Arbocatalogus Afvalbranche. De bijeenkomst ging van start met de lancering van een nieuwe animatie die op een korte en eenvoudige manier uitleg geeft over de arbocatalogus. Daarna was er een presentatie van KAM-adviseur Ad Vermaas. Hij vertelde over hoe de Arbocatalogus Afvalbranche tot stand is gekomen en op welke manier erin gezocht kan worden. De animatie en presentatie zijn via onderstaande links terug te kijken. De StAA stelt beide ter beschikking aan iedereen. Zodat de communicatiemiddelen binnen de organisaties gebruikt kunnen worden. Ze zijn te downloaden via de uitwisselingssite van de stichting. Daar is tevens het themablad te vinden dat de StAA maakte over het gebruik van de arbocatalogus.

Animatie: youtu.be/dh3Sfw2B8kQ

Presentatie: youtu.be/cn1syN5b5jg

 

Protocol Afvalsector opgenomen in Arbocatalogus Afvalbranche

27 mei 2021 - Het bestuur van de StAA heeft besloten het Protocol Afvalsector, dat CNV, FNV, HZC, WENB, BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven vorig jaar opstelden, op te nemen in de Arbocatalogus Afvalbranche. Het protocol krijgt daarin de status ‘Overeenstemming’ (meer hierover leest u op  de pagina Regels/toetsing). Nu het protocol onderdeel is van de arbocatalogus, is geborgd dat de werking van de maatregelen wordt geëvalueerd en de inhoud van het protocol actueel blijft. Dat maakt het protocol ook bruikbaar bij eventuele toekomstige pandemieën.

Pagina: Coronavirus

 

Risico of gevaar?

27 mei 2021 - Bij het herzien van teksten in de Arbocatalogus Afvalbranche door de StAA-werkgroepen, is duidelijk geworden dat de begrippen ‘gevaar’ en ‘risico’ door elkaar worden gebruikt. De betekenis van beide woorden ligt taalkundig en juridisch dicht bij elkaar, maar is binnen de arbozorg niet helemaal gelijk. ‘Gevaar’ duidt een concrete dreiging aan, een dreiging die kan worden omschreven. ‘Risico’ staat voor de kans dat een effect daadwerkelijk optreedt doordat het omschreven gevaar zich voordoet. Dat betekent dat alleen een bedrijf het risico voor specifieke arbeidsomstandigheden kan bepalen of berekenen en de noodzakelijke maatregelen kan vastleggen. De Arbocatalogus Afvalbranche kan alleen de gevaren binnen de branche beschrijven.

De website kan niet in één keer worden aangepast op dit punt. De StAA heeft besloten de bestaande teksten in de Arbocatalogus Afvalbranche bij de hertoetsingscyclus te beoordelen op correct gebruik van de woorden ‘risico’ en ‘gevaar’. Binnen de arbocatalogus zal vooral het begrip ‘gevaar’ worden gebruikt om situaties op brancheniveau te beschrijven waar een dreiging aanwezig is. Het woord ‘risico’ zal in de toekomst minder frequent voorkomen.

 

Werkbakken en Werkplatforms

4 november 2020 - Op 1 juli 2020 is een verbod in werking getreden op het gebruik van werkbakken en werkplatforms. Dit is geregeld in Artikel 7.23d van het Arbobesluit. Het verbod geldt tenzij aan drie voorwaarden is voldaan:

  • de werkgever heeft een schriftelijk werkplan opgesteld waaruit blijkt dat geen andere, veilige werkwijze mogelijk is;
  • een gecertificeerde veiligheidskundige heeft het werkplan getoetst en heeft geoordeeld en vastgelegd dat de werkzaamheden overeenkomstig het werkplan veilig kunnen worden verricht;
  • de werkgever de werkzaamheden minimaal 2 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden via een online formulier meldt bij Inspectie SZW.

Deze regelgeving is in de Arbocatalogus Afvalbranche opgenomen en te vinden op deze pagina: Gebruiken gekeurde arbeidsmiddelen
 

Protocol Afvalsector

8 juli 2020 - De in de stichting samenwerkende werknemers-, werkgevers- en brancheorganisaties CNV, FNV, HZC, WENB, BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven hebben vanwege corona voor alle activiteiten in de branche in het voorjaar een protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving opgesteld. Vandaag is een geactualiseerde versie 2 (dd 1-7-20) verschenen. Met de maatregelen in dit protocol kunnen organisaties in de branche het werk veilig en gezond voortzetten, zoals ze dat sinds het begin van de coronacrisis steeds zijn blijven doen. De inhoud van het protocol is afgestemd met de rijksoverheid, maar regelgeving, richtlijnen en adviezen van RIVM en rijksoverheid op basis van actuele ontwikkelingen zijn leidend voor het aanpassen van bedrijfsbeleid.

Lees meer: Protocol afvalbranche voor werken in 1,5 meter-samenleving

Download: Coronaprotocol voor de afvalbranche
 

Wettelijke grenswaarde voor DME

27 mei 2020 - Het inademen van dieselmotoremissies (DME) brengt serieuze gezondheidsrisico’s met zich mee. De roetdeeltjes uit de uitlaatgassen kunnen naast longkanker andere longklachten en hartklachten veroorzaken. DME staat ook op de lijst van kankerverwekkende stoffen. Het is daarom belangrijk dat de sector werk maakt van het terugdringen van de uitstoot van DME. Bij handhavingsacties kijkt de Inspectie SZW naar de mogelijkheid van vervanging van dieselmotoren en naar wat een bedrijf heeft gedaan om blootstelling bij de bron te voorkomen.

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft besloten om per 1 juli 2020 een wettelijke grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling aan DME in te voeren. Deze ligt op 10 µm EC/m³. EC staat voor elementaire koolstofdeeltjes. Dit zijn de roetdeeltjes die tot in de longblaasjes kunnen doordringen. De waarde van 10 µm EC/m³ wordt voor vier jaar vastgesteld, waarna wordt bekeken of een verlaging mogelijk is. Bedrijven die geconfronteerd worden met haalbaarheidsproblemen, kunnen in een plan van aanpak aangeven hoe op termijn aan die wettelijke grenswaarde van 10 µm EC/m³ kan worden voldaan en, zolang deze haalbaarheidsproblemen bestaan, op welke wijze tijdelijk beschermende maatregelen worden ingezet.

De wettelijke grenswaarde is bepaald op basis van wat in de huidige praktijk haalbaar is. Vanuit gezondheidskundig oogpunt zou deze norm veel scherper moeten zijn. Als we de gezondheid van medewerkers willen beschermen, moet de grenswaarde een factor 1000 lager liggen. De Gezondheidsraad, het onafhankelijk wetenschappelijk adviesorgaan voor regering en parlement, adviseert een streefwaarde van 0,011 µm EC per m³ lucht. Om die reden is het zinvol dat bedrijven investeren in de toekomst en bij de aanschaf van nieuwe materieel anticiperen op aanscherping van de grenswaarde.

De nieuwe wettelijke bepaling is voor StAA aanleiding geweest om de maatregelen voor DME in de Arbocatalogus Afvalbranche aan te passen. Daarbij is gekeken naar 1) de haalbaarheid van vervanging van dieselmotoren, en 2) maatregelen om blootstelling aan DME te beperken tot een zo laag mogelijk niveau.
 

Herzieningscyclus aangepast

27 mei 2020 - De invoering van de Beleidsregel Arbocatalogi 2019 heeft geleid tot een wijziging in de manier waarop de Arbocatalogus Afvalbranche wordt geactualiseerd. De reviewcyclus van de StAA sluit nu aan op wat wettelijk verplicht is. In een meerjarenplanning staan de onderdelen die moeten worden herzien.

Elk onderwerp in de arbocatalogus wordt voortaan elke zes jaar ter toetsing voorgelegd aan de Inspectie SZW. Deze toetst of de maatregelen voldoen aan de stand der techniek. Voorheen deed de StAA deze evaluatie intern al. Nu vindt tevens een hertoetsing door de Inspectie plaats.

Op dit moment worden de onderstaande onderdelen herzien. De planning is deze in het najaar aan de Inspectie SZW ter toetsing aan te bieden.

 

Week van de Veiligheid

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche organiseert sinds 2018 elk jaar in de eerste week van juni de Week van de Veiligheid. Op diverse locaties, verspreid over het land, vragen organisaties in de afvalbranche tijdens die week op een of meerdere momenten extra aandacht voor veilig en gezond werken. Dit doen ze met het organiseren van uiteenlopende activiteiten.

Van 31 mei tot en met 4 juni vindt de Week van de Veiligheid 2021 plaats.

Lees meer: Week van de Veiligheid 2021

Lees meer: Week van de Veiligheid 2020: afstand houden

 

Jaarverslag

Het Jaarverslag van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche laat zien wat de stichting doet om de arbocatalogus actueel te houden en om het gebruik ervan te stimuleren, zodat de handvatten uit de arbocatalogus worden gebruikt voor veilig en gezond werken in de afvalbranche.

Lees meer: Jaarverslag 2020 van de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche gepubliceerd

Downloads:

Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

Jaarbericht 2018