Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Arbocatalogus Afvalbranche - de arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Coronavirus

Het werken in de afvalbranche gaat door tijdens de coronacrisis. Inzamelen, vervoeren en verwerken van afval en het transport van brandstoffen horen bij de vitale beroepsgroepen, die ook in de huidige omstandigheden continue bezetting nodig hebben. De afvalbranche neemt zijn verantwoordelijkheid en treft maatregelen om het werk te continueren, en om besmetting met en verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk te beperken.

De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche wil alle medewerkers een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijd. Laten we goed voor elkaar zorgen en de adviezen van de overheid volgen om verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dammen. Bewaar 1,5 meter afstand tot andere mensen en collega's, en zorg voor goede hygiëne. Dat betekent: was je handen regelmatig met water en zeep, hoest of nies in de binnenkant van je elleboog, gebruik papieren zakdoekjes en raak je gezicht niet aan met je handen. Blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Werknemers met verminderde weerstand tegen infecties overleggen met de werkgever of de bedrijfsarts.

Dat naleven van de adviezen in onze branche is soms best een uitdaging. De Stichting Arbocatalogus Afvalbranche vraagt iedereen om ook nu kritisch te blijven kijken naar alle richtlijnen van veilig werken. Juist in deze tijd, waarin de bezetting een uitdaging kan zijn en medewerkers onder druk staan, is het nodig om extra alert te zijn op veiligheid. De stichting gaat ervan uit dat leidinggevenden hun medewerkers stimuleren en waar nodig ondersteunen om veilig en gezond te werken.

Houd de websites van de Rijksoverheid en het RIVM in de gaten voor actuele informatie, maatregelen en adviezen.

Protocol Afvalsector

De in de stichting samenwerkende werknemers-, werkgevers- en brancheorganisaties CNV, FNV, HZC, WENB, BRBS Recycling, BVOR, NVRD en Vereniging Afvalbedrijven hebben voor alle activiteiten in de branche een protocol voor werken in de anderhalvemetersamenleving opgesteld (versie dd 8-7-20). Met de maatregelen in dit protocol kunnen organisaties in de branche het werk veilig en gezond voortzetten, zoals ze dat gedurende de coronacrisis steeds zijn blijven doen. De inhoud van het protocol is afgestemd met de rijksoverheid.

De Arbocatalogus Afvalbranche

Deze arbocatalogus biedt maatregelen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, specifiek toegesneden op de situatie in de afvalbranche. Informatie over de indeling van de arbocatalogus treft u verderop op deze pagina. De structuur, indeling en raadpleging van de Arbocatalogus Afvalbranche wordt hier toegelicht onder de volgende koppen:

Onder over deze arbocatalogus vindt u meer uitgebreide informatie.

Deze home-page kunt u ook als leeswijzer zien. In de horizontale menubalk treft u informatie over deze arbocatalogus en via de linkerkolom heeft u via verschillende activiteiten toegang tot de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche. De behandelde risico's zijn onderaan deze pagina op een rij gezet. Een overzicht van de gehele site is te vinden in de sitemap.

Met de arbocatalogus dient voldaan te worden aan de wettelijke eisen. Daarin staat de arbeidshygiënische strategie centraal. Deze is toegelicht onder regels/toetsing. Lees deze pagina voorafgaand aan de verdere raadpleging van de arbocatalogus. Ook treft u hier informatie over de status van de arbocatalogus.
Bedrijven die van deze arbocatalogus gebruik maken blijven overigens volledig zelf verantwoordelijk voor het eigen arbobeleid.

Sociale partners, brancheorganisaties, bedrijven en werknemers werken samen aan de Arbocatalogus Afvalbranche. De organisaties die de sector-CAO Afval & Milieu afsluiten zijn met nog een in de afvalbranche actieve vakbond deze arbocatalogus overeengekomen. Daarnaast zijn samenwerkende leden van medezeggenschapsraden en vier brancheorganisaties bij de overeenstemming betrokken. Zij vormen gezamenlijk de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. Meer informatie hierover vindt u onder over ons.

Wilt u contact opnemen, dan kan dat via het formulier contact op deze website. Met uw inbreng, opmerkingen en vragen verbeteren we de kwaliteit van de website.

Indeling Arbocatalogus Afvalbranche

Activiteiten en samenhang

De Arbocatalogus Afvalbranche biedt oplossingen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, specifiek toegesneden op de situatie in de afvalbranche. Deze arbocatalogus omvat de activiteiten in de afvalketen genoemd in de linkerkolom. In onderstaande figuur is de samenhang binnen de afvalketen grafisch weergegeven.

Risico’s en maatregelen

Het doel van de arbocatalogus is beschikbare oplossingen voor iedereen makkelijk toegankelijk maken. Hierdoor wordt toepassing van deze oplossingen gestimuleerd en daarmee ook veilig, gezond en plezierig werken.

Per activiteit zijn de risico’s op een rij gezet. De risico’s zijn beschreven en bij ieder risico is aangegeven welke maatregelen te nemen zijn om het risico bij voorkeur weg te nemen en als wegnemen niet mogelijk is, het risico voldoende te verminderen. De volgende indeling van maatregelen is gehanteerd:

 • Wettelijke verplichting
  maatregelen die wettelijk zijn voorgeschreven met name het beschrijven van de bedrijfsrisico's en de maatregelen in de RI&E, het geven van voorlichting en het geven van werkinstructie
 • Bronmaatregelen
  maatregelen die (een deel van) het gevaar voorkomen of één of meer oorzaken van het probleem wegnemen
 • Technische maatregelen
  maatregelen die met name bestaan uit een fysieke voorziening, zoals een wegafzetting of een noodknop
 • Organisatorische maatregelen
  maatregelen die vooral in de organisatie en inrichting van het werk ingrijpen 
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  maatregelen die een persoon moet nemen om zichzelf te beschermen tegen een niet anderszins voldoende te beperken risico, zoals gehoorbescherming of veiligheidsschoenen

Indien bovenstaande volgorde bij het nemen van maatregelen wordt gehanteerd, wordt voldaan aan de arbeidshygiënische strategie die wettelijk is voorgeschreven.

Basisstructuur

De risico’s zijn ingedeeld in verschillende risicogroepen. De basisindeling van risico’s is voor de gehele Arbocatalogus Afvalbranche hetzelfde, namelijk als volgt:

Activiteit - Risicogroep - Risico - Maatregelen

Alle risicogroepen (met de status per augustus 2018) met onderliggende maatregelen om het beschreven risico te verminderen zijn:

 • Aanraking van afval (AI goedgekeurd)
 • Alleen werken (AI goedgekeurd)
 • Beperkte verlichting composteerhallen (AI goedgekeurd)
 • Besloten ruimten bij Rioleringsbeheer (AI goedgekeurd)
 • Besloten ruimten bij overige Activiteiten (Overeenstemming en door ISZW afgekeurd op de maatregel Ventileren en maatregel Treffen voorzieningen voor bhv)
 • Brand en explosie (ISZW goedgekeurd)
 • Dieselmotoremissies (AI goedgekeurd)
 • Fysieke belasting (AI goedgekeurd)
 • Gevaarlijk afval - KCA/KGA (ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijk afval - oplosmiddelhoudend afval, en verontreinigde grond (ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijk afval - verontreinigde bodem (ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijk afval - overige onderdelen (Overeenstemming, nog niet door ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijke stoffen - aerosolen, en hulpstoffen (ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijke stoffen - gevaarlijke gassen bij afvalenergiecentrales (ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijke stoffen - gevaarlijke gassen bij vergisten (ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijke stoffen - hulpstoffen (ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijke stoffen - legionella bij Composteren en vergisten (ISZW goedgekeurd)
 • Lawaai (AI goedgekeurd)
 • Procesveiligheid - chemische reacties bij opbulken, electrocutiegevaar, heet werk, hete leidingen en stoom, hoge temperaturen, en onderhoud en stops (AI goedgekeurd)
 • Procesveiligheid - transport van gevaarlijke stoffen (Overeenstemming, geen toetsing omdat eisen aan voertuigen en transport niet onder arboregelgeving valt)
 • Psychosociale arbeidsbelasting - agressie en geweld (AI goedgekeurd)
 • Psychosociale arbeidsbelasting - mentale belasting (AI goedgekeurd)
 • Psychosociale arbeidsbelasting - werkdruk (AI goedgekeurd)
 • Stof - biologisch actief stof bij Inzamelen huishoudelijk afval (AI goedgekeurd)
 • Stof - biologisch actief stof bij Composteren en vergisten (ISZW goedgekeurd)
 • Stof - kwartsstof bij Storten (ISZW goedgekeurd)
 • Stof - houtstof, en minerale vezels (Overeenstemming, ter toetsing bij ISZW ingediend)
 • Vallende en wegschietende voorwerpen (ISZW goedgekeurd)
 • Vallen en beknellen (ISZW goedgekeurd)
 • Verkeer en omgeving (ISZW goedgekeurd)
 • Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer (versie 5 uit 2011 AI goedgekeurd; update 2014 afgekeurd door ISZW, onderdeel Spuitkop wel goedgekeurd)
 • Weersomstandigheden (AI goedgekeurd)
 • Werken op hoogte (ISZW goedgekeurd)

Een samengevat overzicht van de goedgekeurde onderdelen van de Arbocatalogus is opgenomen in de Beleidsregel arbocatalogi 2019. Via deze hyperlink naar www.wetten.nl is het overzicht te vinden in de bijlage bij de beleidsregel onder het kopje afvalbranche. De brieven van de Arbeidsinspectie respectievelijk Inspectie SZW met het resultaat van de toetsingen kunt u raadplegen onder regels/toetsing.

Raadplegen

U kunt de risico’s en maatregelen op diverse manieren benaderen:

 • Klik in het menu links, onder Arbocatalogus Afvalbranche, op de activiteit waarop het risico en de maatregel betrekking moet hebben. Ga bij deze activiteit naar de risico(groep) waarvoor u een maatregel zoekt. Onder aan de beschrijving van de risico(groep) treft u de hiervoor relevante maatregelen.
 • Wanneer u reeds weet over welk risico of maatregel u informatie zoekt, kunt u dit rechtsboven in de zoekbalk als zoekwoord intypen.
 • Tot slot bestaat de mogelijkheid te zoeken met een geavanceerde zoekmethode, uitgaande van de structuur van de Arbocatalogus Afvalbranche, via de volgende zoekfilters: activiteit, risicogroep, risico en maatregel. Dit heet facetzoeken en dat vindt u in de rechterkolom.

Op de volgende wijzen kunt u naar deze home-pagina terugkeren:

 • Klik op logo of foto in de header, bovenaan iedere pagina
 • Klik op ‘home’ in regel onder de horizontale menubalk