Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Arbocatalogus Afvalbranche - de arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

Welkom bij de website Arbocatalogus Afvalbranche

Deze arbocatalogus biedt maatregelen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, specifiek toegesneden op de situatie in de afvalbranche. Informatie over de indeling van de arbocatalogus treft u verderop op deze pagina. De structuur, indeling en raadpleging van de Arbocatalogus Afvalbranche wordt hier toegelicht onder de volgende koppen:

Onder over deze arbocatalogus vindt u meer uitgebreide informatie.

Deze home-page kunt u ook als leeswijzer zien. In de horizontale menubalk treft u informatie over deze arbocatalogus en via de linkerkolom heeft u via verschillende activiteiten toegang tot de inhoud van de Arbocatalogus Afvalbranche. De behandelde risico's zijn onderaan deze pagina op een rij gezet. Een overzicht van de gehele site is te vinden in de sitemap.

Met de arbocatalogus dient voldaan te worden aan de wettelijke eisen. Daarin staat de arbeidshygiënische strategie centraal. Deze is toegelicht onder regels/toetsing. Lees deze pagina voorafgaand aan de verdere raadpleging van de arbocatalogus. Ook treft u hier informatie over de status van de arbocatalogus.
Bedrijven die van deze arbocatalogus gebruik maken blijven overigens volledig zelf verantwoordelijk voor het eigen arbobeleid.

Sociale partners, brancheorganisaties, bedrijven en werknemers werken samen aan de Arbocatalogus Afvalbranche. De organisaties die de sector-CAO Afval & Milieu afsluiten zijn met nog een in de afvalbranche actieve vakbond deze arbocatalogus overeengekomen. Daarnaast zijn samenwerkende leden van medezeggenschapsraden en vier brancheorganisaties bij de overeenstemming betrokken. Zij vormen gezamenlijk de Stichting Arbocatalogus Afvalbranche. Meer informatie hierover vindt u onder over ons.

Wilt u contact opnemen, dan kan dat via het formulier contact op deze website. Met uw inbreng, opmerkingen en vragen verbeteren we de kwaliteit van de website.

Indeling Arbocatalogus Afvalbranche

Activiteiten en samenhang

De Arbocatalogus Afvalbranche biedt oplossingen voor arbeidsomstandigheden, veiligheid en gezondheid op het werk, specifiek toegesneden op de situatie in de afvalbranche. Deze arbocatalogus omvat de activiteiten in de afvalketen genoemd in de linkerkolom. In onderstaande figuur is de samenhang binnen de afvalketen grafisch weergegeven.

Risico’s en maatregelen

Het doel van de arbocatalogus is beschikbare oplossingen voor iedereen makkelijk toegankelijk maken. Hierdoor wordt toepassing van deze oplossingen gestimuleerd en daarmee ook veilig, gezond en plezierig werken.

Per activiteit zijn de risico’s op een rij gezet. De risico’s zijn beschreven en bij ieder risico is aangegeven welke maatregelen te nemen zijn om het risico bij voorkeur weg te nemen en als wegnemen niet mogelijk is, het risico voldoende te verminderen. De volgende indeling van maatregelen is gehanteerd:

 • Wettelijke verplichting
  maatregelen die wettelijk zijn voorgeschreven met name het beschrijven van de bedrijfsrisico's en de maatregelen in de RI&E, het geven van voorlichting en het geven van werkinstructie
 • Bronmaatregelen
  maatregelen die (een deel van) het gevaar voorkomen of één of meer oorzaken van het probleem wegnemen
 • Technische maatregelen
  maatregelen die met name bestaan uit een fysieke voorziening, zoals een wegafzetting of een noodknop
 • Organisatorische maatregelen
  maatregelen die vooral in de organisatie en inrichting van het werk ingrijpen 
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
  maatregelen die een persoon moet nemen om zichzelf te beschermen tegen een niet anderszins voldoende te beperken risico, zoals gehoorbescherming of veiligheidsschoenen

Indien bovenstaande volgorde bij het nemen van maatregelen wordt gehanteerd, wordt voldaan aan de arbeidshygiënische strategie die wettelijk is voorgeschreven.

Basisstructuur

De gevaren door het werken in/op/met/bij/aan ... en de risico's zijn ingedeeld in verschillende risicogroepen. De basisindeling van risico’s is voor de gehele Arbocatalogus Afvalbranche hetzelfde, namelijk als volgt:

Activiteit - Risicogroep - Risico - Maatregelen

Alle risicogroepen (met de status per augustus 2018) met onderliggende maatregelen om het beschreven gevaar of risico te verminderen zijn:

 • Algemeen - Taken en verantwoordelijkheden (Overeenstemming, ISZW afgekeurd 2018)
 • Aanraking van afval (AI goedgekeurd)
 • Alleen werken (AI goedgekeurd)
 • Beperkte verlichting composteerhallen (AI goedgekeurd)
 • Besloten ruimten bij Rioleringsbeheer (AI goedgekeurd) inclusief Meten gasconcentratie en gas-damp-luchtmengsel (ISZW goedgekeurd februari 2018)
 • Besloten ruimten bij inzameling, bij compostering, bij stort en bij verbranding (Overeenstemming en door ISZW afgekeurd in 2015 op de maatregelen Ventileren en Treffen voorzieningen voor bhv)
 • Besloten ruimten - werken in kruipruimten (Overeenstemming, ISZW afgekeurd 2018)
 • Biologische agentia - biologische agentia bij inzameling, bij bewerking, bij compostering, en bij verbranding (Overeenstemming, ISZW afgekeurd 2018)
 • Brand en explosie (ISZW goedgekeurd)
 • Dieselmotoremissies (AI goedgekeurd)
 • Fysieke belasting (AI goedgekeurd)
 • Gevaarlijk afval - gevaarlijk afval algemeen (Overeenstemming, ISZW afgekeurd 2018)
 • Gevaarlijke afval - KGA|KCA (ISZW goedgekeurd 2018)
 • Gevaarlijk afval - oplosmiddelhoudend afval, en verontreinigde grond (ISZW goedgekeurd)
 • Gevaarlijk afval - overige onderdelen (Overeenstemming, ISZW afgekeurd 2018)
 • Gevaarlijke stoffen - aerosolen, en hulpstoffen (ISZW goedkeuring)
 • Gevaarlijke stoffen - gevaarlijke gassen in afvalenergiecentrales (ISZW goedgekeurd 2018)
 • Gevaarlijke stoffen - gevaarlijke gassen bij vergisten (ISZW goedgekeurd 2018)
 • Gevaarlijke stoffen - legionella bij Composteren en vergisten (ISZW goedkeuring)
 • Gevaarlijke stoffen - overige onderdelen (Overeenstemming, ter toetsing bij ISZW ingediend)
 • Lawaai (AI goedgekeurd)
 • Procesveiligheid - chemische reacties bij opbulken (ISZW goedgekeurd 2018)
 • Procesveiligheid - electrocutiegevaar, heet werk, hete leidingen en stoom, hoge temperaturen, onderhoud en stops (AI goedgekeurd)
 • Procesveiligheid - transport van gevaarlijke stoffen (Overeenstemming, maar geen toetsing ISZW, omdat het geen Arbowet is)
 • Psychosociale arbeidsbelasting - agressie en geweld, mentale belasting, werkdruk (AI goedgekeurd)
 • Stof - houtstof (Overeenstemming, ISZW afgekeurd 2018)
 • Stof - kwartsstof bij beladen (Overeenstemming, ISZW afgekeurd 2018)
 • Stof - kwartsstof in hallen (Overeenstemming, ISZW afgekeurd 2018)
 • Stof - kwartsstof bij puinbreekinstallaties (Overeenstemming, ISZW afgekeurd 2018)
 • Stof - kwartsstof op stortplaatsen (ISZW goedgekeurd)
 • Stof - minerale vezels (Overeenstemming, ISZW afgekeurd 2018)
 • Vallende en wegschietende voorwerpen (ISZW goedgekeurd)
 • Vallen en beknellen (ISZW goedgekeurd)
 • Verkeer en omgeving (ISZW goedgekeurd)
 • Voorschrift veilig werken bij rioleringsbeheer (versie 5 uit 2011 AI goedgekeurd; update 2014 afgekeurd door ISZW, onderdeel Spuitkop wel goedgekeurd)
 • Weersomstandigheden (AI goedgekeurd)
 • Werken op hoogte (ISZW goedgekeurd)

Een samengevat overzicht van de goedgekeurde onderdelen van de Arbocatalogus is opgenomen in de Beleidsregel arbocatalogi 2010. Het overzicht is te vinden in artikel 3 onder het kopje afvalbedrijven. De brieven van de Arbeidsinspectie respectievelijk Inspectie SZW met het resultaat van de toetsingen kunt u raadplegen onder regels/toetsing.

Raadplegen

U kunt de risico’s en maatregelen op diverse manieren benaderen:

 • Klik in het menu links, onder Arbocatalogus Afvalbranche, op de activiteit waarop het risico en de maatregel betrekking moet hebben. Ga bij deze activiteit naar de risico(groep) waarvoor u een maatregel zoekt. Onder aan de beschrijving van de risico(groep) treft u de hiervoor relevante maatregelen.
 • Wanneer u reeds weet over welk risico of maatregel u informatie zoekt, kunt u dit rechtsboven in de zoekbalk als zoekwoord intypen.
 • Tot slot bestaat de mogelijkheid te zoeken met een geavanceerde zoekmethode, uitgaande van de structuur van de Arbocatalogus Afvalbranche, via de volgende zoekfilters: activiteit, risicogroep, risico en maatregel. Dit heet facetzoeken en dat vindt u in de rechterkolom.

Op de volgende wijzen kunt u naar deze home-pagina terugkeren:

 • Klik op logo of foto in de header, bovenaan iedere pagina
 • Klik op ‘home’ in regel onder de horizontale menubalk