Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld werkinstructie chemokarbegeleider

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

In de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2015 - (voorheen) ook wel bekend als de chemokarregeling - is de verplichting opgenomen om schriftelijke instructies en informatie te geven aan de begeleider van het inzamelvoertuig waarin in elk geval opgenomen:

 • welke maatregelen moeten worden genomen bij incident, ongeval of noodsituatie
 • informatie over etikettering van gevaarlijk afval
 • de uitrusting van de chemokar waaronder bhv-middelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

De schriftelijke instructies moeten in het voertuig aanwezig zijn en zijn opgesteld overeenkomstig de regelgeving. Alle wettelijke vereisten voor een schriftelijke instructie zijn opgenomen in onderstaand voorbeeld werkinstructie chemokar.

De lading

De lading kan bestaan uit de volgende soorten gevaarlijk afval:

 • Restanten van consumentenvuurwerk, zoals omschreven in het Vuurwerkbesluit
 • Spuitbussen vallende onder klasse 2 (UN nr. 1950)
 • Brandblusapparaten onder klasse 2 (UN nr. 1044)
 • Brandbare vloeistoffen waaronder verfafval (UN nr. 1263) onder klasse 3
 • Giftige stoffen, klasse 6.1
 • Gebruikte injectienaalden, afgeknipte capilairen, bloedbuizen en soortgelijke voorwerpen, onder klasse 6.2
 • Bijtende stoffen, klasse 8
 • Accu’s, klasse 8
 • Batterijen onder klasse 9
 • Gasontladingslampen

Bovenvermelde afvalstoffen als bedoeld in randnummer 1.2.1, van bijlage 1 bij de VLG en volgens de indeling, bedoeld in randnummer 2.1.1.1. van bijlage 1 van de VLG, komen vrij uit huishoudens of in kleine hoeveelheden (in geschikte verpakking met een inhoud van maximaal 60 liter) uit bedrijven omschreven in artikel 1 van de Chemokarregeling 2015.

Aard van het gevaar

De aard van het gevaar bestaat voornamelijk uit:

 • De aangeboden afvalstoffen bestaan uit verpakkingen welke al dan niet zijn aangebroken en geheel of deels gevuld met product dan wel leeg. Veelal betreft het relatief kleine hoeveelheden.
 • De mogelijkheid is aanwezig dat er geen overeenstemming bestaat tussen het opschift op de verpakking en de inhoud. De stoffen kunnen zeer brandbaar zijn, snel verdampen en licht ontvlambaar zijn.
 • Bij verbranding kan ontleding plaatsvinden waardoor giftige gassen ontwijken.
 • Zuren en basen kunnen heftig met elkaar reageren onder vorming van brandbare gassen.
 • Met lucht kan een explosief mengsel worden gevormd.
 • De dampen kunnen onzichtbaar zijn en kunnen zwaarder dan lucht zijn, waardoor ze zich verspreiden over de grond. Contact met dampen heeft irriterende werking aan ogen, huid en luchtwegen.
 • De stoffen kunnen zeer giftig zijn en vergiftiging veroorzaken door inademing, door inslikken en door opname door de huid.
 • De stoffen kunnen bijtend zijn en contact met name met vloeistoffen geeft ernstige beschadiging van ogen en huid.

Persoonlijke beschermingsmiddelen

 • Volledige aansluitende veiligheidsbril
 • Oogspoelfles met gedestilleerd water
 • Synthetische rubberen handschoenen
 • Veiligheidsschoenen of laarzen
 • Beschermende kleding
 • Geschikte adembescherming

In geval van incident onmiddellijke actie door de begeleider

 • Motor afzetten
 • Direct contact met stoffen vermijden
 • Onmiddellijk politie en brandweer waarschuwen via telefoon 112
 • Leidinggevende waarschuwen: tel: 0*********
 • Onmiddellijk meld- en informatiecentrum van de ILT informeren via telefoon 088-4890000 (gratis)
 • Weg afzetten (met rood-wit lint markeren)
 • Weggebruikers waarschuwen en omstanders op afstand houden
 • Boven de wind blijven
 • Algemeen rookverbod blijft onverminderd van kracht
 • Geen open vuur

Aanvullende noodmaatregelen

Eerste hulp verlenen:

 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken
 • Besmette huid spoelen met eventueel veel water
 • Wanneer de stof in de ogen is gekomen direct spoelen met veel water
 • Na inademing van damp, oogcontact, huidcontact en ziekteverschijnselen altijd direct medische hulp inroepen

In geval van brand:

 • Beginnende brand bestrijden

In geval van lekkage:

 • Indien noodzakelijk beschermende kleding
 • Lekkage stopzetten indien mogelijk
 • Gelekte stoffen verantwoord opruimen
 • Vloeistof indammen en laten absorberen door absorptiemateriaal en opruimen
 • Vaste stoffen bijeen vegen en opruimen
 • Indien stof terecht is gekomen in open water, riolering of bodem, of begroeiing heeft verontreinigd, altijd de politie inlichten

Bij ieder incident:

 • Incident melden bij Meld- en informatiecentrum ILT (deze melding aan Onze Minister is een wettelijke verplichting op grond van artikel 47 inzake Meldingsplicht van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

Nadere informatie wordt verstrekt door:

Leidinggevende ..................................................………………………. Tel ………….......

ADR-veiligheidsadviseur: ............................................................….. Tel ………….......

 

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang
       
randomness