Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld protocol Veilig betreden composteerhal

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

1 Waarom dit protocol?

Op juiste wijze werken in de composteringshal volgens geldende wettelijke en bedrijfsvoorschriften.

2 Voor wie bestemd?

Alle medewerkers van de Composteringsinstallatie

3 Wat betekent ...?

Piekbelasting situatie waarbij er sprake is van extra warmte en biologische belasting van de medewerker tijdens b.v. omzet- en/of verplaatsingswerkzaamheden, zoals nabij de draaiende Wendelin
Maximale verblijftijd tijd die maximaal in de composteringshal mag worden doorgebracht, berekend over een werkdag van 8 uur, uitgegaan van de slechtste werksituatie, afhankelijk van locatie in de hal en soort werkzaamheden
Beluchting in de hal AAN: toestand waarbij de vloerbeluchting lucht door de compost blaast, waardoor 3 blootstellings- en warmteniveaus ontstaan.
UIT: toestand waarbij de vloerbeluchting uit is en zij-ventilatie zorgt voor verkoeling

3a Wat doet de omkeermachine Wendelin in de hal?

De Wendelin zet het GFT om van veld 1 tot aan veld 11 op basis van capaciteit (seizoensafhankelijk). Hiertoe wordt veld 11 afgevoerd. De inhoud van veld 10 wordt omgezet naar veld 11. De inhoud van veld 9 wordt omgezet naar veld 10, enzovoort. Totdat veld 1 omgezet is naar veld 2.
Veld 1 kan dan weer worden ingevoerd. De bedrijfsvoering is erop gericht dat indien het eerste veld (vulveld) wordt omgezet de Wendelin dit in 14-16 uur kan uitvoeren. De hal dient dan tot veld 2 afgegraven te zijn. De omzetcapaciteit bedraagt ca. 100-110 m3/uur maximaal. Deze mag niet worden overschreden. De instelling, bediening en eventuele verplaatsing van de Wendelin naar een andere positie valt onder de verantwoording van de dienstdoende chef.
Het laatste veld (veld 11) is bedoeld voor het afvoeren van het gecomposteerde materiaal uit de hal. Dit gebeurt eveneens met de omkeermachine. Voor het uitdraaien van veld 11 wordt de Wendelin automatisch in ruststand gezet. De compost wordt via een bandensysteem naar de zeefinstallatie vervoerd. Het uitdraaien geschiedt automatisch. Er is geen toezicht op het uitdraaien in de hal. Het toezicht en de sturing vindt plaats, door de visuele monitoring van de diverse fracties door de shovelmachinist in de nabewerkingshal.

 3b Hoe werkt de Luchtventilatie in de hal?

De vochtigheidsgraad en de temperatuur worden één maal per week gemeten en geregistreerd. Op basis daarvan wordt vocht toegevoegd en de temperatuur geregeld. Ook wordt continu lucht toegevoerd. Dit gebeurt handmatig en op ervaring afhankelijk van de aanvoer.
Tijdens het omzetten is de geurbelasting in de hal het grootst. De afzuiging dient zodanig te zijn ingesteld dat een geringe onderdruk in de hal aanwezig blijft.
Een belangrijk onderdeel van het proces is het inblazen van lucht onder de vloer met behulp van ventilatoren. Deze ventilatoren zijn in principe altijd ingeschakeld.
Afschakelen voor onderhoud in de hal geschiedt in overleg met de dienstdoende chef. Bij storing van een der afzuigers word direct de vloerbeluchting uitgeschakeld.
Bij een langdurige storing worden in overleg met de chef andere maatregelen getroffen.

3c Wat gebeurt er met het Afvalwater uit de hal?

Tijdens het composteren komen vier waterstromen vrij namelijk:
1. water uit de innamehal (percolaat en spuitvocht minibelading)
2. condenswater uit de hal van de wanden
3. percolaat uit de drain van veld 1 en 2
4. Condenswater uit de ventilatorkoker Deze waterstromen komen in de 100 m³-tank, die is gelegen onder de MBR.
Deze waterafvoerstroom wordt hergebruikt als bevochtiging in de hallen, het eventuele overschot wordt afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RZI). Afspuitwater van de Wendelin verdwijnt in de spoelgoot naar de bestaande riolering aan de voorzijde van de composteringshal naar het RZI.

4 Wat heb je nodig?

 • logboek
 • werkrooster
 • weekrapport
 • sleutel van de hal
 • instructieboeken betreffende machines (bevinden zich in het kantoor compostering)
 • terzake doende boeken (bevinden zich in de bedieningsruimte)
 • bord 'Niet inschakelen'
 • Excel-bestand (mi/excel50/kjj.xls)
 • portofoon
 • adembescherming (ademlucht of stofkapje met P3 filter volgens VVAV richtlijn)
 • oliepak bij natte werkzaamheden

5 Wat moet je doen?

Algemeen

Dit protocol volgt uit een onderzoek naar externe warmtebelasting en metingen naar biologische factoren (1994- 1995).
De hal kan volgens de letter van de wet een besloten ruimte zijn en dan dient altijd een collega aanwezig te zijn die toezicht houdt op de werkzaamheden waardoor hij ingeval van een calamiteit onmiddellijk maatregelen kan treffen dan wel hulp kan bieden.
De hal kan alleen door middel van een sleutel aan de buitenzijde worden geopend. Het werken in de hal dient gecontroleerd te gebeuren, dat wil zeggen op afgesproken tijdstippen. Hierop kunnen de in acht te nemen (veiligheids-)maatregelen zoals afschakeling van vloerventilatoren overzichtelijk worden uitgevoerd. Is er enige twijfel over de manier waarop het werk moet worden uitgevoerd, overleg dan eerst met uw directe chef.

Tweejaarlijks wordt de houtvloer en het vlies in de hal vervangen. Zie tekening.

Tijdens werktijd

 • Werkzaamheden in de composteringshal(len) mogen alleen worden uitgevoerd na overleg dan wel in opdracht van de directe chef.
 • Werkzaamheden in de composteringshal(len) mogen niet alléén worden verricht.
 • Kies bij natte werkzaamheden voobij zware belasting en piekbelasting een stofkapje met P3 filter ter bescherming. Bij een normale procesgang, zonder piekbelasting, is geen adembescherming nodig het oliepak.
 • Draag de adembescherming zoals is vastgelegd in de Richtlijn adembescherming bij bioconversie.

Buiten werktijd

Op werkdagen tussen 17.00u en 24.00u en op zaterdagen, zondagen en feestdagen tot 24.00u mag bij storingen wél alleen in de hal gewerkt worden.

Bij het betreden van de composteringshal

Neem bij werkzaamheden aan de apparatuur de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

 • zet de werkschakelaar van de motor af en zet de hand-0-auto schakelaar op 0
 • in sommige gevallen kan het noodzakelijk zijn alles spanningsloos te maken met de hoofdschakelaar op het paneel. Hiertoe een bord met 'niet inschakelen' ophangen

Bij een draaiende omkeermachine

 • Meld de werkzaamheden aan de chef
 • Onderhoud een permanente portofoon-verbinding, totdat de hal weer is verlaten of de omkeermachine is stilgezet

Voor een langdurig verblijf

Schakel de vloerventilatie uit (Voor groot reparatiewerk in de hal dient minimaal 2 uur tevoren de vloerventilatie te zijn uitgeschakeld).

Onderhoudsmedewerker
 • Maak alle machines periodiek schoon. 
 • Voor noodzakelijk onderhoud aan de omkeermachine, voer wekelijks preventief onderhoud uit, oftewel:
  • spuit de machine boven de spoelgoot en het servicebordes af
  • voorzie alle smeerpunten met smeerpistool van vet (vocht)
  • controleer het oliepeil
  • controleer de rollen en schrapers en verwijder het vuil erop
  • reinig periodiek het omzetwiel teneinde het roterende gewicht zo laag mogelijk te houden
Operator

Bij herstart van de omkeermachine vanuit de service-stand dan altijd (circa 2 keer per week):

 • koprol schoonmaken (band slijtage reductie)
 • vluchtig Wendelin op olie niveau, toestand banden en rollen inspecteren
 • wielomkasting schoonmaken
 • het hout uit de radiale instroomplaten van het schoepenwiel verwijderen in verband met omzet mors(rendement)
Functionaris met semafoondienst

Voer dagelijks een controleronde uit volgens onderstaande tabel

 • Vermeld uitgevoerde werkzaamheden in het logboek
 • Meld afwijkingen aan de chef
 • Stel de juiste verdeelhoogte in van de indraagbrug die GFT gelijkelijk over het eerste veld verdeel
Tabel: Controlepunten ronde compostering
Controle op Opmerking
Vreemde geluiden kan duiden op een aankomende storing
Pompfuncties alarmering op de pomp
Tankniveaus alarmering op de pomp
Ventilatiebuizen regelmatig aftappen
Afvoeren in de diverse gangpaden nalopen op verstoppingen
Inspectie putten van veld 1 moeten tot aan de afvoer leegstaan
Afzuigdebieten van de ventilatoren moeten op het juiste niveau draaien
Afzuigtemperatuur naar de biofilters moet de juiste waarde hebben
Paneel lampjes van de diverse Buhler panelen kapotte lampjes direct vervangen
Condenspotten in de kasten moeten leeg zijn
Langsketting en dwarsketting van de Indraagbrug en omkeermachine Dit moet in orde zijn. Controle vanuit het gangpad en bij twijfel van bovenaf
Aanzuigfilters van de vloerventilatie moeten op vervuiling worden nagelopen
Percolaat in de velden Indien twijfel bestaat over wel of geen percolaat in de velden, dan moet dit worden vastgesteld met behulp van de schuiven in de ventilatiekokers
V-snaren van de hal afzuiging De V-snaren van de halafzuiging moeten ook bij een plotseling afnemend debiet op de juiste wijze blijven functioneren (let op: U-buis verstopt of V-snaren gebroken, slippen)
U-buizen drukmeting ventilatoren afzuiging Slangen doorblazen bij onjuiste aflezing

6 Kwaliteit/ Arbo/ Milieu

Algemeen

De genoemde voorschriften zijn gebaseerd op de kwaliteitsnorm ISO 9001 (K), de Arbowet (A) en de Wet Milieubeheer (M).
Voor werkzaamheden die je zelfstandig uitvoert dien je in goede gezondheid te zijn, omdat ‘alleenwerken’ bijzondere risico’s met zich meebrengt. (zie ook regels besloten ruimte)

Doe niets dat het imago van het bedrijf kan schaden
stel je dienstbaar en collegiaal op werk altijd veilig

 • hou je als werknemer aan de huisregels van het bedrijf
 • draag altijd de voorgeschreven beschermingsmiddelen en onderhoud deze goed
 • laat verstrekte bedrijfskleding op het bedrijf wassen
 • meld alle incidenten en signalen bij de direct leidinggevende ; bijvoorbeeld afwijking van geplande situatie, onveilige situatie of handeling (zoals gladheid), morsen met gevaarlijke stof, ongeval, materiële schade, maar ook verbeterpunten of ideeë
 • volg bij incidenten als brand en ongeval de aanwezige instructie
 • neem bij vragen of onduidelijkheden altijd contact op met de direct leidinggevende
 • neem geen kinderen mee op de werkplek, omdat dit onvoorziene/ ongewenste risico’s kan opleveren
 • telefoneer niet als dit het verkeer, omstanders of jezelf in gevaar brengt

Voorkom zoveel mogelijk zware fysieke belasting

 • bij zware lasten; gebruik een hulpmiddel of vraag assistentie
 • bij langdurig zitten/ bij gedraaide of gebukte houding; volg de instructies van de (externe) bedrijfsfysiotherapeut op:
  • plaats je voeten op schouderbreedte
  • kom omhoog vanuit je bovenbenen
  • hou je rug zo veel mogelijk recht/ hol
  • verzet je voeten als je iets horizontaal moet verplaatsen en draai zo min mogelijk je romp vanuit je heup

Specifiek: zie het gehele protocol

 • werk in principe in duo’s
 • ga nooit zonder medeweten van een collega de hal in; neem altijd een portofoon mee en laat geregeld uw stem horen
 • hou je aan de maximale verblijftijden zoals hieronder vermeld

Bij kortdurende werkzaamheden, waarbij de beluchting AAN kan blijven

De maximale verblijftijd in de composteringshal met de beluchting AAN:
verblijftijd kleding  niveau 1
begane grond
niveau 2
service platform
niveau 3
boven in de hal
piekbelasting
katoenen overall geen limiet 25-45 minuten 25-45 minuten 13 minuten
oliepak/eventueel adembescherming 2-4 uur 10-20 minuten 10-20 minuten 13 minuten

Bij meer tijdrovende werkzaamheden

 • zet de beluchting in de composteringshal UIT
 • wacht voor het starten van de werkzaamheden een periode volgens onderstaande tabel
De maximale verblijftijd, na de aangegeven wachttijd, in de composteringshal met de beluchting

verblijftijd kleding niveau 1
begane grond
niveau 2
service platform
niveau 3
boven in de hal
katoenen overall geen limiet na 30 - 45 min. wachten, max. verblijf: 3 - 8 uur na 60 - 75 min. wachten, max. verblijf: 3 - 8 uur
oliepak/ eventueel adembescherming geen limiet na 30 - 45 min. wachten, max. verblijf: 1 uur na 60 - 75 min. wachten, max. verblijf: 45 min.

7 Wat moet je op papier (administratief) afhandelen?

Registreer de volgende onderwerpen op de voorgeschreven wijze volgens de tabel

wat frequentie hoe door
de invoer per veld gewicht van de invoer Onderhoudsmedewerker
de uitvoer per veld deelstromen Coördinator Productie (via Onderhoudsmedewerker)
gewichtenlijst per week aanvoer tonnage Coördinator Productie
maandoverzichten per maand alle gegevens verwerken Chef of diens plaatsvervanger
meterstanden per maand alle (energie )gegevens verwerken Chef of diens plaatsvervanger
weekrapport wekelijks alle bestede uren per niveau en soort werk noteren elke medewerker

De chef of zijn plaatsvervanger slaat de registratie op in mi/exe/50/kjj.xls.

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang
       
randomness