Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Achtergrondinformatie

Voorbeeld procedure Werkvergunning

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document

 

Tekst bij voorgaand stroomschema

De nummering in deze tekst verwijst naar de nummering in het stroomschema.

 1. Uitvoerder
  • Meldt zich bij de werkvergunningverlener

  Werkvergunningverlener

 2. Werkvergunningverlener en/of vergunninghouder
  • Bepalen de veilgiheidsvoorzieningen

  Werkvergunningverlener

  • Schrijft werkvergunning
  • Ondertekent de werkvergunning (in aparte bijlage wordt aangegeven wie bevoegd is om waarvoor een werkvergunning te ondertekenen)

  Gebouwen en Terreinen

  • Schrijft, indien het om grondwerken gaat, een aanvullende werkvergunning voor grondwerken

  Uitvoerder

  • Treft veiligheidsvoorzieningen
  • Ondertekent werkvergunning
  • Ondertekent aanvullende werkvergunning voor grondwerken
 3. Werkvergunningverlener (Toezichthouder)
  • Houdt toezicht op de werkzaamheden (kan worden gedelegeerd)

  Werkvergunninghouder

  • Voert minimaal de werkzaamheden uit volgens de afgesproken veiligheidsmaatregelen, zorgt voor een veilige werkplek en instrueert zijn/haar collega's over de te nemen veiligheidsmaatregelen.
 4. Werkvergunninghouder of werknemer
  • Stoppen met de werkzaamheden indien de werkomstandigheden veranderen en melden bij werkvergunningverlener
 5. Werkvergunninghouder
  • Meldt zich bij werkverguningverlener indien werk gereed is of bij einde dienst
 6. Werkvergunningverlener
  • Controleert of werk veilig en schoon is opgeleverd
 7. Werkvergunningverlener
  • Tekent werkvergunning af na akkoord oplevering werkzaamheden
  • Archiveert de afgetekende werkvergunning

  Gebouwen en Terreinen

  • Tekent aanvullende werkvergunning voor grondwerken af na akkoord oplevering werkzaamheden
  • Archiveert afgetekende werkvergunning grondwerken

  Werkvergunninghouder

  • Tekent werkvergunning af

Doel werkvergunning

Het voorkomen van gevaarlijke situaties voor personen en/of installaties door de werkplek/installatie veilig te stellen, zodat de uitvoerende zijn werkzaamheden veilig kan uitvoeren en de medewerkers in de omgeving niet in gevaar worden gebracht en weten wie er op bepaalde plaatsen in de installatie aan het werk zijn.

Soorten werkvergunningen

Door bedrijven kunnen verschillende werkvergunningen worden gebruikt zoals:

 • Werkvergunning (laag risico) 
 • Werkvergunning (hoog risico) 
 • Werkvergunning heet werk 
 • Werkvergunning besloten ruimten 
 • Werkvergunning grondwerken (aanvullende werkvergunning)

Hier treft u een voorbeeld van een werkvergunning en een toelichting daarop.

Definities

Werkvergunning

Document waarop wordt aangegeven welke veiligheidsvoorzieningen getroffen moeten worden om de werkplek/installatie veilig te stellen, zodat de werknemers (ook van derden) de werkzaamheden veilig kunnen uitvoeren en de medewerkers in de omgeving niet in gevaar worden gebracht.
Indien de werkzaamheden niet binnen één werkdag zijn afgerond, dan wordt de werkvergunning aan het einde van de dag ingeleverd en afgetekend door de werkvergunningverlener en -houder. Bij hervatting van de werkzaamheden kan de werkvergunning per dag verlengd worden tot maximaal 7 dagen. Dit kan alleen indien geen veranderingen hebben plaatsgevonden op het gebied van werkzaamheden, de arbeids- en veiligheidsomstandigheden.

De werkvergunning wordt uitgegeven door de daartoe bevoegde persoon van de afdeling waar de werkzaamheden plaatsvinden.

De aanvullende werkvergunning grondwerken is net zolang geldig als de werkvergunning waaraan deze gekoppeld is. Dit wordt aangegeven op de werkvergunning grondwerken.

Vergunningverlener (Toezichthouder)

Degene die de werkvergunning uitgeeft. De werkvergunningverlener houdt tevens toezicht op de werkzaamheden. Hij/zij kan ook de bevoegdheid overdragen aan een door hem/haar aangewezen medewerker. De verantwoordelijkheid blijft altijd bij de vergunningverlener. De Toezichthouder hoeft niet altijd fysiek aanwezig te zijn maar moet wel borgen dat toezicht (aantoonbaar) wordt gehouden.

Indien grondwerken een onderdeel vormt van het werk dient hiervoor een werkvergunning grondwerken gehaald te worden bij de daarvoor verantwoordelijke afdeling. De werkvergunning grondwerken is een aanvulling op de werkvergunning. De verlener van de werkvergunning grondwerken is verantwoordelijk voor het goede verloop van de grondwerken.

Vergunninghouder

Degene die de werkzaamheden gaat uitvoeren. Indien de werkzaamheden door meer dan één persoon worden verricht is de aangewezen uitvoerende vergunninghouder tevens leidinggevende tijdens de werkzaamheden. De vergunninghouder beschikt over vakkennis van zijn/haar werkzaamheden, waarvoor hij/zij is ingeschakeld en is op de hoogte van de geldende veiligheidsregels

De vergunninghouder is en blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn werknemers en/of zijn eigen werkzaamheden.

Bijlage 1       Toepassingsgebied

(bij voorbeeld procedure werkvergunning)

Deze procedure geldt voor alle werknemers (inclusief uitzendkrachten, stagiaires, inhuurpersoneel) en werknemers van contractors die werkzaamheden gaan verrichten in of aan de installaties.

Een werkvergunning dient te worden verstrekt indien: 

 • werknemers (buiten productie personeel om) werkzaamheden moeten verrichten aan installaties en /of productieapparatuur. 
 • men een besloten ruimte betreedt. 
 • heet werk moet worden uitgevoerd 
 • de werkzaamheden invloed hebben op het bedrijfsproces of een installatie(deel) stilgezet moet worden

De procedure is niet van toepassing:

 • Voor werkzaamheden die uitgevoerd worden in werkplaatsen en garage.
 • Voor het aangeven van standaard veiligheidsregels specifiek geldend voor de werkzaamheden die de uitvoerende(n) uitvoert. Hiervoor is het algemene reglement over veiligheid en milieu van toepassing. |
 • Voor werkzaamheden uitgevoerd door productiemedewerkers die behoren tot de normale bediening/reguliere werkzaamheden.
 • Voor laden en lossen door derden.

Ter verduidelijking van het toepassingsgebied wordt hieronder een (niet uitputtende) lijst gegeven voor situaties/werkzaamheden waarvoor een werkvergunning verstrekt dient te worden.

Derden

Werkzaamheden door derden dienen altijd uitgevoerd te worden met een werkvergunning.

Verschillende soorten werkzaamheden

Werken aan installaties

Een installatie moet altijd worden veiliggesteld voordat met de werkzaamheden kan worden gestart. Hiervoor dient te allen tijde een werkvergunning te worden verstrekt.

Besloten/bijzondere ruimten

Indien een besloten/bijzondere ruimte wordt betreden voor inspectie, onderhoud of reparatie dient altijd een werkvergunning te worden verstrekt. Tevens dient hierbij rekening gehouden te worden met de soort besloten ruimte waarbinnen men werkzaamheden dient uit te voeren. Conform eis dient men hierbij de juiste maatregelen te treffen en/of een TRA op te stellen.

Werken aan E-installaties

 Bij het werken aan E-installaties moet altijd een werkvergunning worden verstrekt.

Heet werk

Ook voor lassen, branden enzovoort is een werkvergunning nodig.

Werken op hoogte

Wanneer geen gebruik kan worden gemaakt van de aanwezige vaste trappen en bordessen (inclusief goedgekeurde steigers, dient bij werkzaamheden boven de 2,5 meter alsmede bij het werken op geringere hoogte waarbij een verhoogd risico bestaat een werkvergunning te worden verstrekt.

Grondwerken

Voor alle werkzaamheden onder, op of aan het maaiveld dient een werkvergunning grondwerken (aanvulling op werkvergunning) te worden verstrekt. Voor alle werkzaamheden onder het maaiveld dient een KLIC melding gemaakt te worden, dit geldt voor werkzaamheden binnen en buiten het hekwerk van het bedrijf.

Hijswerkzaamheden

Bij hijswerkzaamheden dient altijd een werkvergunning verstrekt te worden, behalve bij werkplaatsen, garage en laden en lossen met de. eigen autokraan. Bij het hijsen van lasten van boven de 10 ton en bij hijsen met meer dan één kraan binnen elkaars draaicirkel dient door de hijsende firma van tevoren een hijsplan ingediend te worden. Deze dient aan de werkvergunning toegevoegd te worden en conform eis bewaard te worden.

LET OP!!
De route van de te hijsen last dient te allen tijde te worden afgezet en de bedienaar van de kraan dient tevens in het bezit te zijn van een hijsbewijs.

Deze lijst is niet uitputtend. Indien er werkzaamheden worden verricht waarbij het onduidelijk is of hiervoor wel of geen werkvergunning noodzakelijk is dient u contact op te nemen met uw leidinggevende en/of de arbocoördinator/veiligheidskundige. Binnen de afdeling kunnen hierover afspraken worden gemaakt en eventueel schriftelijk worden vastgelegd.

Overige situaties

Indien twijfel bestaat over welke maatregelen getroffen moeten worden om de veiligheid te waarborgen, dient men altijd de veiligheidskundige/veiligheidscoördinator te raadplegen en zonodig een TRA uit te voeren.

Registratie en archivering

wat wie waar hoe lang
Afgetekende werkvergunning Afdeling Variabel 5 jaar (tenminste 3 maanden)
Afgetekende werkvergunning voor grondwerken Variabel 5 jaar (tenminste 3 maanden)

 

randomness