Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 16 april 2021, 14:51 uur -- Afvalbranche
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Beschrijven prik/snij-risico en maatregelen in RI&E

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

In de risico-inventarisatie en -evaluatie wordt vermeld of, waar, bij welke functies en wanneer er gevaar is voor prik- en snij-incidenten. Indien in het bedrijf geen gevaar is voor prik- en snij-incidenten bestaat, is dit in de risico-inventarisatie en - evaluatie vermeld.

In het plan van aanpak bij de RI&E worden de te nemen maatregelen vastgelegd. De arbodienst adviseert over te nemen maatregelen. De wettelijk verplichte maatregel voorlichten over de gevaren van prikken en/of snijden aan afvalstoffen wordt altijd genomen. De RI&E verschaft inzicht wanneer beschermende maatregelen of het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht is. Of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) een nuttige maatregel in het kader van gezondheidsbescherming is, wordt in de RI&E vermeld. Het is van belang de maatregelen uit de RI&E of een gelijkwaardig alternatief te realiseren. Betrokken medewerkers dienen hiervan op de hoogte te zijn.

Beoogd effect 

Maatregelen voor het beperken en behandelen van prik- en snijincidenten in te bedden in een totaal van maatregelen om de veiligheid te verbeteren.  Dit is een wettelijke verplichting.

Meer informatie 

Aandachtspunt in een RI&E is dat het mogelijk is dat afval niet conform afspraken wordt aangeleverd. Zo is het mogelijk dat scherven uit een vuilniszak steken, losse naalden worden aangetroffen of dergelijke. Ook voor dergelijke situaties dienen in de RI&E afdoende maatregelen opgenomen te zijn. Als bij het afval bijvoorbeeld een losse naald wordt aangetroffen, moet deze veilig worden verwijderd. Hiertoe dient nabij de werkplek (op het inzamelvoertuig, de milieustraat, de werf of het sorteerstation) en mogelijke vindplaats van een naald een naaldencontainer aanwezig te zijn om de losse naald veilig op te bergen en af te voeren.