Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Minimaliseren aantal blootgestelde werknemers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Als de technische en andere organisatorische maatregelen niet het gewenste effect hebben, zorg dan dat het aantal blootgestelde werknemers en/of de blootstellingsduur wordt beperkt.

Om onnodige blootstelling aan aerosolen, biologische agentia, en gevaarlijke stoffen zoals dieselmotoremissie, kwartsstof en houtstof zoveel mogelijk te vermijden, is het belangrijk om te zorgen dat de aanwezigheid van werknemers in ondermeer sorteer-, bewerk-, ontvangst- en composthallen wordt beperkt.

Het zoveel mogelijk scheiden van mens en bron kan door:

  • Het beperken van toegang tot afgebakende ruimten waar de concentratie aan gevaarlijke (afval)stoffen hoog is of veel stof voorkomt. De werknemers mogen alleen aanwezig zijn als ze daar daadwerkelijk moeten zijn door het instellen van een toegangsverbod aangegeven met een verbodsbord, afsluiten van de betreffende ruimten, instellen van een toegangsregime en dergelijke.
  • Het minimaliseren van de tijd waarin werknemers in de ruimtes aanwezig mogen zijn tot de tijd die nodig is om het nodige werk te doen. Hierbij is taakroulatie te overwegen in situaties waar grenswaarden niet worden overschreden.
  • Het minimaliseren van de blootstellingsduur door het invoeren van een schoonmaakregime voor het op regelmatige basis opruimen van spills van gevaarlijke stoffen, reststoffen en afvalstoffen.
  • Afstand houden tot de bron met de luchtstroom niet naar de werknemer gericht.

Waterzuivering

Bij het ontstaan van aerosolen zijn extra maatregelen nodig. Plaatsen waar veel turbulentie (mengen, inbrengen lucht) optreedt, worden afgedicht of van spatplaten voorzien. Bij het ontwerp en het onderhoud van de luchtbehandeling zijn bijvoorbeeld de plaats van het aanzuigpunt van omgevingslucht en de mogelijke besmetting van luchtkanalen belangrijke aandachtspunten.

Stortgat

Door zo min mogelijk medewerkers bij het storten toe te laten, wordt het risico op ongevallen bij het stortgat kleiner. Alleen bevoegde personen mogen zich in de directe omgeving van het stortgat bevinden. Men dient een afstand van minstens 2 meter tot het stortgat te houden.
Aanwezigheid binnen de twee meter zone is slechts toegestaan indien voldoende maatregelen zijn genomen om vallen in stortgat te voorkomen. Deze maatregelen bestaan bijvoorbeeld uit afzetten met een hekwerk, afdekken met een deksel, schotten of iets dergelijks. Degenen die in de storthal moeten zijn, dienen zich te houden aan de ter plaatse geldende regels; zie ook voorbeeld procedure voor het betreden van een stortlocatie.

Onderhoud en reparatie

  • Onderhouds- en reparatiewerkzaamheden alleen uit te voeren wanneer de machines uitgeschakeld en veiliggesteld zijn.
  • Onderhouds- en reparatiemedewerkers dienen de persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen conform de voorschriften voor de overige werkzaamheden.
Beoogd effect 

Beperken van de duur van blootstelling en het aantal blootgestelde werknemers is een organisatorische maatregel waarmee werknemers minder lang worden blootgesteld aan een gevaar.