Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Laatst gewijzigd op: 2 augustus 2022, 16:56 uur -- Afvalbranche
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Veilig werken bij weeralarm

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij extreme weersomstandigheden zoals hevige wind en windstoten met stormkracht, gladheid door sneeuw en ijzel, tropische temperaturen, mist, zware regen en onweer, gelden de bepalingen van de regeling Vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Vlg) en de zorgplicht van de werkgever op basis van de Arbowet. Er kunnen heel grote verschillen tussen de regio’s in Nederland optreden. Dat maakt dat het beoordelen van de lokale weersomstandigheden alleen ter plekke kan worden gedaan. De actuele weersomstandigheden per regio zijn op het internet en via de radio uitstekend te volgen als er sprake is van een weeralarm oftewel code rood uitgegeven door KNMI. Het KNMI geeft minder dan 12 uur tevoren een weeralarm (code rood) af als er meer dan 90% kans is op:

 • sneeuwval van meer dan 3 cm/uur of meer dan 10 cm in 6 uur
 • sneeuwval of driftsneeuw met wind harder dan 40 km/uur
 • gladheid door ijzel of ijsregen
 • onweer met meer dan 500 ontladingen in 5 minuten
 • meer dan 75 mm regen in 24 uur
 • windstoten boven 100 km/uur of tijdens de winter 120 km/uur in de kuststrook
 • zicht minder dan 50 meter, dichte mist

Het KNMI kan vanaf 48 uur tevoren code geel afgeven als één van bovenstaande situaties wordt verwacht (met kans groter dan 60%). Code oranje verschijnt op zijn vroegst 24 uur voordat het weerverschijnsel met een zekerheid van minstens 60 procent kan optreden. Het KNMI kan een waarschuwing (code geel of oranje) uitgeven bij verwachting van bovenstaande weersomstandigheden, bij waarneming van wind- en waterhozen, en voor hitte, een periode van extreem hoge temperaturen (na consultatie van het RIVM).

Regeling Vervoer over land van Gevaarlijke Stoffen (Vlg)

Het VLG is heel duidelijk in wat te doen bij extreme weersomstandigheden (bron: tekst van artikel 6 van bijlage 2 van de regeling Vervoer over land van gevaarlijke stoffen (Vlg) zoals geldend in 2021). Het is niet toegestaan om:

1. bij minder dan 200 meter zicht door weersomstandigheden zoals mist, sneeuw en regen

 • gevaarlijke stoffen in tanks met een capaciteit van meer dan 3000 liter te vervoeren, of
 • vuurwerk boven de vrijstellingsgrens (als bedoeld in randnummer 1.1.3.6 van bijlage 1 Vlg)

2. bij minder dan 50 meter zicht of bij glad wegdek:

 • gevaarlijke stoffen (uitgezonderd medische isotopen) te vervoeren in tanks, losgestort of in colli boven de voorwaardelijke vrijstellingsgrens (als bedoeld in randnummer 1.1.3.6 van bijlage 1 Vlg).

Bij glad wegdek kan ministeriële ontheffing worden verleend voor het vervoer met een spoedeisend karakter of in geval van langdurige gladheid.

Zorgplicht

Vanuit de plicht en verantwoordelijkheid van iedere organisatie moet de werkgever vaststellen hoe zij werkzaamheden tijdens extreme weersomstandigheden veilig uitvoert. Dit geldt in het bijzonder bij een weerwaarschuwing of afgegeven weeralarm. Het is belangrijk dat afspraken zijn gemaakt onder welke voorwaarden werkzaamheden op een andere wijze worden uitgevoerd of tijdelijk worden stilgelegd. Het is van het grootste belang dat de chauffeur zelf nauwkeurig en objectief beoordeelt of een rit veilig kan worden uitgevoerd en hierover contact houdt met de leidinggevende. Op deze manier weten werknemers waar zij aan toe zijn én kunnen zij de werkgever aanspreken op gemaakte afspraken, zodat de veiligheid op locaties en onderweg niet in het gedrang komt.

Overige extreme weersomstandigheden

Elders in de arbocatalogus zijn de maatregelen tijdens extreme weersomstandigheden die al eerder optreden dan bij weeralarm, beschreven namelijk:

 • werken bij zomers weer zoals (extreem) hoge temperaturen zoals tijdens een hittegolf
 • werken bij winters weer zoals (extreem) lage temperaturen zoals tijdens vorst, sneeuw en ijzel
 • veilig werken op steigers in de buitenlucht waarvan het gebruik verboden is bij een windkracht van méér dan 7 bft (ofwel windkracht 8 bft met een windgemiddelde snelheid hoger dan 17,1 m/s gedurende 10 minuten), onweer en bliksem, harde regen, sneeuwval, hagel of ijzel
 • veilig uitvoeren van hijswerkzaamheden zoals laden en lossen van ondergrondse containers, wat verboden is bij harde windkracht van méér dan 6 bft (ofwel windkracht 7 bft met een windgemiddelde snelheid hoger dan 13,8 m/s gedurende 10 minuten) en tijdens onweer. Het staken van hijswerkzaamheden dient bij lagere windsnelheden plaats te vinden indien dit is aangegeven op de lastvluchttabel of in de gebruiksaanwijzing van het arbeidsmiddel.
 • veilig werken op het dak, het gebruik van rolsteigers in de buitenlucht en gebruik van een ladder in de buitenlucht, wat verboden is bij windkracht méér dan 6 bft (ofwel windkracht 7 bft met een windgemiddelde snelheid hoger dan 13,8 m/s gedurende 10 minuten), vorst, sneeuw, hagel, zware regenval en tijdens onweer
Beoogd effect 

Deze wettelijk verplichte maatregel beoogt de verkeersveiligheid te waarborgen tijdens extreme weersomstandigheden waaronder een weeralarm uitgegeven door het KNMI.

Meer informatie 
 • Arbocatalogus Afvalbranche: Handreiking extreme weersomstandigheden met toelichting en tips voor werknemers en werkgevers
 • Toelichting op het weeralarm van KNMI
 • Uitleg windkracht en windschaal van Beaufort door KNMI:
  • windkracht 6 bft: krachtige wind
  • windkracht 7 bft: harde wind
  • windkracht 8 bft: stormachtige wind
   windkracht 8
Wet- en regelgeving 
 • Artikel 3 lid 1 onder a en b Arbowet inzake Arbobeleid
 • Artikel 6.1 lid 2 Arbobesluit inzake Temperatuur
 • Artikel 7.18 lid 9 Arbobesluit inzake Hijs- en hefwerktuigen
 • Artikel 7.20 lid 1 Arbobesluit inzake Hijs- en hefgereedschap
 • Artikel 7.23 lid 11 Arbobesluit inzake Gebruik van arbeidsmiddelen voor tijdelijke werkzaamheden op hoogte
 • Artikel 7.23a lid 1 onder a Arbobesluit inzake Specifieke bepalingen betreffende het gebruik van ladders en trappen
 • Artikel 7.23b lid 9 onder d Arbobesluit inzake Specifieke bepalingen betreffende steigers
 • Artikel 7.34 lid 1 Arbobesluit inzake Steigers
 • Artikel 6 inzake Weersomstandigheden in Bijlage 2 Regeling vervoer over land van gevaarlijke stoffen
 • Bijlage onder B.7. bij Besluit draagbaar klimmaterieel (Warenwet)