Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Overeenstemming tussen werknemers en werkgevers

Vastleggen bhv-plan milieustraat

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Om de gevolgen van incidenten en calamiteiten met ongeval en brand te beperken, moet ieder bedrijf de bedrijfshulpverlening (bhv) organiseren, waaronder het in stand houden van een organisatie voor het verlenen van hulp, de bhv-organisatie, en het opstellen van een bhv-plan. Niet goed georganiseerde bedrijfshulpverlening kan onder meer leiden tot het niet of niet op tijd redden van de medewerker(s) die betrokken is/zijn bij een ongeval of incident. Het landelijke alarmnummer 112 is vanzelfsprekend bekend bij de betrokken medewerkers.

Wettelijke taken

De bedrijfshulpverlening dient in elk geval de volgende wettelijke taken te verrichten:

 • het verlenen van eerste hulp bij ongevallen (EHBO)
 • het beperken van de gevolgen van ongevallen
 • het beperken en het bestrijden van brand
 • het alarmeren en evacueren van de personen op de locatie in noodsituaties

Zodra de externe hulpverleningsinstanties - ambulance, brandweer, politie en dergelijke - ter plekke zijn, werken de bedrijfshulpverleners samen met deze instanties. Volgens de wet moet de organisatie van de bedrijfshulpverleners zo zijn ingericht dat zij bovengenoemde taken naar behoren kunnen vervullen. Bovendien moeten de opleiding en de uitrusting van de bhv-ers op de taken in het bedrijf zijn afgestemd.

Hulpmiddelen bhv

Op de milieustraat zijn minimaal de volgende hulpmiddelen beschikbaar voor het uitvoeren van de bedrijfshulpverlening:

 • EHBO-koffer
  In elk bedrijf moet een goed voorziene EHBO-koffer (bijvoorbeeld type B of type A) aanwezig zijn. Op de milieustraat moeten EHBO-middelen, afgestemd op de gevaren en de risico's zoals vermeld in de RI&E van de afdeling/locatie, ter beschikking staan.
 • Aangezien de kans bestaat dat er iets - zoals chemicaliën of stof - in het oog terecht komt, moet een voorziening beschikbaar zijn om het oog uit te spoelen. Een verwarmde oogdouche verdient de voorkeur en een oogspoelfles is in veel gevallen doeltreffend.
 • Brandblusmiddelen
  Het aantal, het soort en de plaats van blusmiddelen in het bedrijf moeten minimaal voldoen aan de wettelijke eisen. Deze blusmiddelen moeten regelmatig worden gecontroleerd en gekeurd.
 • Reddingsmiddel
  Bij moeilijk te betreden locaties, zoals een afvalcontainer, zijn middelen noodzakelijk om een eventueel slachtoffers te redden. Een voorbeeld van zo'n middel is een reddingsladder

Organiseren van bedrijfshulpverlening

De organisatie van de bedrijfshulpverlening stoelt op twee belangrijke pijlers: 1) de risico-inventarisatie en -evaluatie en 2) de bepalingen in de vergunning(en). Concreet moet het bedrijf de volgende aspecten van bedrijfshulpverlening organiseren:

 • afgestemd op de risico-inventarisatie en -evaluatie en op de eventuele omgevingsvergunning (of eerder afgegeven vergunningen)
 • rekening houdend met een incident op een locatie van het bedrijf tijdens de normale bedrijfsvoering
 • rekening houdend met scenario's voor persoonlijke ongevallen, het ontstaan van brand of explosie in geval van een afwijking in de normale bedrijfsprocessen, dat wil zeggen gevaren tijdens alleenwerk, werken met gevaarlijke stoffen, blootstelling aan biologische agentia, werken op hoogte, bediening van arbeidsmiddelen en dergelijke
 • organiseren zodat adequaat taakvervulling onder alle omstandigheden is gewaarborgd met het aantal bhv-ers, de bereikbaarheid, de beschikbaarheid, de uitrusting, de opleiding en de geoefendheid
 • schriftelijk vastleggen in een bhv-plan
 • op begrijpelijke wijze bekend maken aan de werknemers

Verplichte inhoud bhv-plan

In een noodgeval zoals brand, ongeval of ander incident moeten de verantwoordelijkheden volledig duidelijk zijn. Toegespitst op de locatie waarop het document van toepassing is, bevat het bhv-plan:

 • Een beschrijving van de verantwoordelijkheden van de (sleutel)functionarissen. Wie zorgt voor de inwerkingtreding van het interne noodplan en wie heeft dan de leiding?
 • Wie verantwoordelijk is voor de contacten met de autoriteiten (gemeente, politie, brandweer)?
 • Een overzicht van mogelijke incidenten en de wijze van bestrijding en herstel op basis van mogelijke scenario's
 • Een beschrijving van concrete maatregelen om aanwezigen voor gevaar te waarschuwen en om te helpen bij een incident (bijvoorbeeld gedragsregels en wijze van alarmering)
 • Een beschrijving hoe er bij een incident wordt samengewerkt met de autoriteiten (gemeente, provincie, inspectie)
 • Een beschrijving hoe er bij een incident wordt samengewerkt met externe hulpverleners met name politie, brandweer en ambulancedienst
 • Een beschrijving hoe na het incident wordt omgegaan met slachtoffer(s) in afstemming met de autoriteiten

Aanbevolen inhoud bhv-plan

Het verdient aanbeveling in het bhv-plan ook de volgende zaken op te nemen:

 • aanwezigheid en onderhoud van adequate uitrusting voor de bhv-ers
 • regeling voor opleiding, training en oefening
 • periodieke inspectie van vluchtwegen, brandgang en aanrijdroutes
 • beschrijving, plaatsing en onderhoud van brandbestrijdingsmiddelen, zoals brandblussers ( incl soort en hoeveelheid blusmiddel) en brandslangen of eventuele sprinklerinstallatie
 • plaats van EHBO-middelen en periodieke controle op noodzakelijke aanvulling of vervanging van materialen
 • de relatie met de Omgevingsvergunning en eventuele Gebruiksmelding of het Gebruiksbesluit brandveiligheid
 • specifieke instructies voor brandpreventie
 • specifieke instructies voor maatregelen brandbestrijding zoals oefenen met kleine blusmiddelen en het vrijhouden van ruimte voor hulpverlening

Alleenwerk

Er zijn beschermende maatregelen getroffen om incidenten met alleenwerk zoveel mogelijk te voorkomen. De alleenwerker meldt zich aan en af bij een contactpersoon. Het is noodzakelijk om te zorgen voor een professionele portofoon of persoonlijk alarmeringssysteem waarmee hulpverlening wordt ingeroepen. In geval van nood krijgt de alleenwerker aanwijzingen hoe hij zich zo goed mogelijk redt totdat de hulpverlening ter plekke is. Opvang en nazorg van de alleenwerker is geregeld voor het geval zich een incident heeft voorgedaan.

Beoogd effect 

De wettelijk verplichte maatregel voor bedrijfshulpverlening beoogt adequate en effectieve hulp te bieden en deze te kunnen inschakelen.

Meer informatie 

Inspectie SZW Basisinspectiemodule Bedrijfshulpverlening (versie 2014)

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 15 Arbowet inzake Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
 • Paragraaf 3 van Hoofdstuk 3 Arbobesluit inzake Voorzieningen in noodsituaties
randomness