Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
In ontwikkeling

Voorlichten over alleenwerk op Milieustraat

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij alleenwerk is het nodig medewerkers voor te lichten over onder meer:

 • wanneer er sprake is van alleen werken en het verschil tussen de situaties waarbij:

    1) gedurende een periode er één medewerker op de milieustraat / ABS aanwezig is, en

    2) een medewerker uit het zicht van collega’s aan het werk is zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een tweede persoon lijfelijk aanwezig is

 • de risico’s van alleen werken: wat kan het teweegbrengen?
 • de beoordeling van de risico’s van alleen werken op de werkplekken en de daaruit voortvloeiende maatregelen bijvoorbeeld voor het omgaan met gevaarlijke stoffen
 • het belang van aan- en afmelden bij een contactpersoon, de wijze van alarmeren in geval van een incident en andere maatregelen
 • het gebruik van adequate communicatiemiddelen zoals professionele portofoon met noodoproep die bij alleenwerken noodzakelijk zijn
 • het bhv-plan waarin de maatregelen voor de specifieke restrisico's van alleenwerk verwerkt zijn
 • het registreren van incidenten met alleenwerk
 • het aanbiedprotocol KCA voor het geval dat chemisch afval NIET in persoon door een werknemer in ontvangst genomen wordt
 • de genomen maatregelen om een incident met KGA/KCA (ongewilde gebeurtenis) zoveel mogelijk te vermijden bij de behandeling, scheiding en opslag van onverenigbare gevaarlijke stoffen
 • het toepassen van werkmethoden om de gevaren van alleenwerk tot een minimum te beperken
 • het handelen in geval van een ongewilde gebeurtenis met gevaarlijke stoffen
 • het uitsluiten van die activiteiten waarbij de risico’s - nog - niet voldoende worden beheerst bij afgelegen locaties en die mogelijk tot ongewenste gebeurtenissen leiden

Voorlichting en onderricht over het risico en de maatregelen van alleen werken wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijke situatie aanstaande is, als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting wordt de alleenwerker ingelicht over de gevaren van de werkzaamheden op de Milieustraat en hoe te handelen in geval van een incident.

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
 • Artikel 2.15 lid 2 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
 • Artikel 4.10d inzake Voorlichting en onderricht