Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
In ontwikkeling

Voorlichten over alleenwerk op Milieustraat

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij alleenwerk is het nodig medewerkers voor te lichten over onder meer:

 • wanneer er sprake is van alleen werken en het verschil tussen de situaties waarbij:
 1. gedurende een periode er één medewerker op de milieustraat / ABS aanwezig is, en
 2. een medewerker uit het zicht van collega’s aan het werk is zonder dat er in de onmiddellijke nabijheid een tweede persoon lijfelijk aanwezig is
 • de gevaren en de risico’s van alleen werken: wat kan het teweegbrengen?
 • de beoordeling van de risico’s van alleen werken op de werkplekken en de daaruit voortvloeiende maatregelen bijvoorbeeld voor het omgaan met gevaarlijke stoffen zoals KCA/KGA
 • het belang van aan- en afmelden bij een contactpersoon, de wijze van alarmeren in geval van een incident en andere maatregelen
 • het gebruik van adequate communicatiemiddelen zoals een professionele portofoon, waarbij:
  • een standaard portofoon zonder automatische noodoproep volstaat indien een andere collega op de betreffende locatie aanwezig is, of
  • een portofoon op basis van Tetra*) technologie met noodoproep verplicht is indien géén andere medewerker op de betreffende locatie aanwezig is
   *) Tetra staat voor Terrestrial Trunked Radio en is een digitale standaard voor radiocommunicatie
 • het bhv-plan inclusief ontruimingsplan waarin de maatregelen voor de specifieke restrisico's van alleenwerk verwerkt zijn
 • het registreren van incidenten
 • het aanbiedprotocol KCA/KGA voor het geval dat chemisch afval NIET onder direct toezicht van de acceptant in ontvangst genomen wordt
 • de genomen maatregelen om een incident met gevaarlijke stoffen zoals KGA/KCA (ongewilde gebeurtenis) zoveel mogelijk te vermijden bij behandeling, scheiding, opslag en gereed maken voor transport van onverenigbare gevaarlijke stoffen
 • de wijze van handelen in geval van een incident met gevaarlijke stoffen zoals KGA/KCA om de gevolgen van het incident zoveel mogelijk te beperken
 • het toepassen van de werkmethoden om de gevaren bij alleenwerk tot een minimum te beperken
 • het uitsluiten van die handelingen en werkzaamheden, waarbij de gevaren op een afgelegen locatie - nog - niet voldoende worden beheerst en die mogelijk tot een ongewenste gebeurtenis leiden

Voorlichting en onderricht over het gevaar bij alleen werken en de noodzakelijke beheersmaatregelen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijke situatie aanstaande is, als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting wordt de alleenwerker ingelicht over de gevaren van de werkzaamheden op de Milieustraat en hoe te handelen in geval van een incident.

Wet- en regelgeving 
 • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
 • Artikel 2.15 lid 2 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
 • Artikel 4.10d inzake Voorlichting en onderricht