Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Voorlichten over alleenwerk

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Wettelijke verplichting
Beschrijving van de maatregel 

Bij alleenwerk is het nodig medewerkers voor te lichten over onder meer:

 • wanneer sprake is van alleen werken: wat is het?
 • de gevaren van alleen werken: wat kan het teweegbrengen?
 • de beoordeling van de risico’s van alleen werken op de werkplekken en de eventueel benodigde aanvullende maatregelen om de risico's te beperken
 • de situaties waarin alleenwerk niet is toegestaan
 • het belang van aan- en afmelden bij een contactpersoon, de wijze van alarmeren in geval van een incident en andere maatregelen
 • het bhv-plan inclusief ontruimingsplan waarin de maatregelen voor de specifieke restrisico's van alleenwerk verwerkt zijn
 • het registreren van incidenten
 • het toepassen van de werkmethoden om de gevaren bij alleenwerk tot een minimum te beperken
 • het uitsluiten van die handelingen en werkzaamheden, waarbij de gevaren - nog - niet voldoende worden beheerst en die mogelijk tot een ongewenste gebeurtenis leiden

Voorlichting en onderricht over het gevaar bij alleen werken en de noodzakelijke beheersmaatregelen wordt regelmatig herhaald en in ieder geval als een ongebruikelijke situatie aanstaande is, als zich een incident heeft voorgedaan of als de omstandigheden zijn gewijzigd. Werknemers zijn wettelijk verplicht om aan de aangeboden voorlichting deel te nemen.

Beoogd effect 

Met deze wettelijke verplichting wordt de alleenwerker ingelicht over de gevaren bij alleenwerk en hoe te handelen in geval van een incident.

Meer informatie 
Wet- en regelgeving 
 • Artikel 8 Arbowet inzake Voorlichting en onderricht
 • Artikel 2.15 lid 2 Arbobesluit inzake Maatregelen ter voorkoming of beperking van psychosociale arbeidsbelasting
randomness