Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Borgen dat afsluiters dicht blijven en installaties uit

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

In algemene zin is het van belang te zorgen dat tijdens werkzaamheden installaties die uit moeten zijn, uit blijven en dat afsluiters die dicht moeten zijn dicht blijven. De principes van lock out / tag out en block & bleed zijn nader uitgewerkt in de procedure lock out tag out. Deze procedures worden omgezet in specifieke werkinstructies.
In dit licht is ondermeer beveiliging van de hoofdschakelaar noodzakelijk.

Om zeker te zijn dat een aardlekschakelaar werkt als dat nodig is, laat de installatieverantwoordelijke de werking maandelijks controleren.

Rioleringsbeheer

(bron: par. 5.1 van het voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Bijschrift bij het figuur Voorbeeld van stempelen: De rioolafsluitingen moeten op een zodanige wijze worden aangebracht dat het verwijderen op een veilige manier van buiten het riool/besloten ruimte kan plaatsvinden.

 

Voorbeeld van stempelen Rioolafsluitingen moetne van buiten rioool veilig te verwijderen zijn.

De riool-afsluitingen moeten geschikt zijn voor de te verwachten omstandigheden. De afsluiting moet tenminste bestand zijn tegen een waterdruk gelijk aan het statische hoogteverschil tussen de betreffende rioolleiding en het maaiveld ter plaatse. Indien het riool uitmondt op open water moet men rekening houden met de hoogste waterstand in het open water. Balafsluiters mogen bij betredingen van het riool/besloten ruimten niet worden toegepast. Rioolschotten moeten van een deugdelijke afstempeling worden voorzien. Bij stempelen dient altijd rekening te worden gehouden met een veilige vluchtweg van de betreder.

 

Beveiliging van de hoofdschakelaar

Bij gemalen en dergelijke kunnen de aanwezige afsluiters worden gesloten en de pompen worden uitgeschakeld. Daarbij moeten maatregelen worden getroffen die het onmogelijk maken dat tijdens de werkzaamheden afsluiters kunnen worden geopend of pompen kunnen worden ingeschakeld. Het moet zichtbaar zijn dat de hoofdschakelaar van pompen uitgeschakeld is. De sleutel van het gemaal moet in bezit zijn van de monteur (VOP) van rioleringswerkzaamheden.

Beoogd effect 

Doel van deze maatregelen is het tegengaan van ongewild inschakelen van spanning of ongewild op gang brengen van stromen water of stoffen door leidingen. Dit is een organisatorische maatregel, omdat hij middels procedures en werkinstructies wordt afgedwongen.