Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Aanwijzen mangatwacht, veiligheidswacht of zonewacht

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Organisatorische maatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Alvorens werknemers de besloten ruimte betreden dient er een mangatwacht aanwezig te zijn. Bij rioleringsbeheer wordt de aangewezen persoon de veiligheidswacht genoemd. Bij afvalenergiecentrales wordt gebruik gemaakt van een zogenoemde zonewacht. De mangatwacht is de wettelijk voorgeschreven persoon die bij de toegang van de besloten ruimte aanwezig is, ter plekke toezicht houdt, meteen kan optreden wanneer de gevaren zich voordoen, maar nooit zelf de besloten ruimte mag betreden. De wacht dient over middelen te beschikken om te communiceren met de betreder van de besloten ruimte en met een contactpersoon voor het inschakelen van externe hulpverleners. Bij het betreden van een rioolstelsel, gemaal, besloten ruimte van composteerinstallaties, verbrandingsinstallaties of percolaatputten zijn communicatiemiddelen gewenst of verplicht, afhankelijk van de uitkomst zoals beschreven in de Taak Risico Analyse en of de werkvergunning.

De mangat/veiligheidswacht/zonewacht heeft tot taak om:

 • te registreren welke werknemers de besloten ruimte ingaan en verlaten
 • de werknemer die in de ruimte de werkzaamheden verricht, in de gaten te houden
 • vrijgavemeting uit te voeren door een terzake kundige persoon met minimaal een opleiding "basis gasmeten"
 • te letten op alarmsignalen van de persoon of apparatuur
 • een betreder van een besloten ruimte kan communiceren door:
  • klopsignalen op de wand
  • treksignalen via het veiligheidstouw
  • portofoons of ingebouwde microfoons
 • de juiste werking van de aanwezige apparatuur te controleren
 • hulpverlening/reddingsdiensten te alarmeren
 • in geval van nood de persoon in de besloten ruimte met een reddingslijn uit de ruimte te trekken

Specifiek voor rioleringsbeheer

(Bron: hoofdstuk 7 en paragraaf 9.5 van het Voorschrift "Veilig werken bij rioleringsbeheer")

Het dragen van een portofoon of draadcommunicatie-apparatuu is verplicht bij alle werkzaamheden in het riool om onderling contact te houden. Eventueel ook bij het regelen van het verkeer, wanneer de werkplek wordt ingericht of opgeruimd.

De veiligheidswacht moet altijd, zolang er personen werkzaam zijn in het riool, op zijn post bij de betredingsopening blijven. Gedurende het verblijf in het riool houden de betreders via portofoons of via direct zicht contact met de veiligheidswacht. Om een goede communicatie voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden te waarborgen, is het noodzakelijk dat de ploegbezetting onderling tekens en/of commando's afspreekt.

Bovendien moet in elke ploeg een betreder uitgerust zijn met waarschuwingsapparatuur. Indien, door welke oorzaak dan ook, de waarschuwingsapparatuur in storing raakt, moeten de werkzaamheden in het riool worden gestaakt. De betreders verlaten het riool dan direct. Tevens dient de werkplek voorzien te zijn van communicatie-apparatuur voor het inschakelen van externe hulpverlening.

 

De veiligheidswacht mag niet tegelijkertijd bedrijfshulpverlener zijn.

 

n e e m  g e e n  o n n o d i g e  r i s i c o ' s
 

al vaker is hij die te hulp schoot dodelijk verongelukt.

Beoogd effect 

Dit is een organisatorische maatregel om risico's door werken in besloten ruimten te beperken. De maatregel dient om te zorgen dat direct hulp gealarmeerd kan worden en eventuele slachtoffers zo snel mogelijk uit een besloten ruimte gered kunnen worden ingeval van brand, bij onwel worden of ander letsel. Daarnaast is zo altijd bekend hoeveel personen zich in een besloten ruimte bevinden.

randomness