Arbocatalogus Afvalbranche

Dé arbostandaard voor alle bedrijven in de afvalsector!
Goedgekeurd door Inspectie SZW

Stellen eisen aan voertuigen en containers

Printvriendelijke versieAls e-mail versturenPDF document
Maatregel naar plaats in de Arbeidshygiënische Strategie: 
Bronmaatregelen
Beschrijving van de maatregel 

Op deze pagina wordt aandacht besteed aan het volgende:

Veiligheid inzamelwagens

Er zijn eisen gespecificeerd voor afvalinzamelwagens onder meer in de serie NEN 1501. De normen specificeren de veiligheids- en ontwerpeisen voor inzamelvoertuigen. Bijbehorende hefinrichtingen, achtertreeplank, cabine en andere onderdelen die van belang zijn voor het chassis zijn in deze norm opgenomen. De norm is bedoeld voor ondermeer ontwerpers, fabrikanten, inkopers en handelaren van inzamelwagens. De norm wordt gebruikt door bedrijven om te beoordelen of een voertuig voldoet aan de veiligheidseisen.

Het betreden van de besloten ruimte van de kraakperswagen moet tijdens het gebruik onmogelijk zijn. Indien dat nodig is voor onderhoud of reparatie mag betreding slechts mogelijk zijn na buiten werking stellen van het persmechanisme. Dit mechanisme moet dan zo geborgd zijn dat het niet ongewild kan worden ingeschakeld.

naar boven

Trillingen en lawaai

De mate van trillingen en het geluidniveau zijn in sterke mate afhankelijk van het investerings- en inkoopbeleid. Bij investering in voertuigen worden eisen voor trillingsdemping en geluidniveau in de cabine opgenomen in de inkoopspecificatie. Voorkomen van lichaamstrillingen door het aanschaffen van speciaal hiervoor gemaakte ergonomisch ontworpen chauffeursstoelen is ook haalbaar bij het bestaande wagenpark. Verder valt ondermeer te denken aan het aanschaffen van containers van kunststof bij vervanging van metalen containers.

naar boven

Ongunstige werkhouding

Let bij de aanschaf van overtuigen op de instelbaarheid van de stoel. Een goede afstelling kan letsel door verkeerde houdingen beperken.

naar boven

In- en uitstappen van voertuigen

Medewerkers dienen met het gezicht richting de cabine in en uit te stappen; zie de voorbeeld werkinstructie in- en uitstappen. De instaphoogte van de cabine is bepalend voor de fysieke belasting bij het betreden van de cabine. Zorg daarom voor instapplanken op de juiste plaatsen. De eerste trede mag hoogstens 50 cm boven de grond zijn, bij voorkeur maximaal 35 cm. Een oplossing is om zo mogelijk een losse uitklaptrede, die bij het sluiten van het portier automatisch naar binnen klapt, aan te brengen. De onderlinge afstand tussen de andere treden is minimaal 23 en maximaal 30 cm. Een trede is minimaal 23 cm breed en minimaal 15 cm diep. De treden zijn stroef of zo nodig voorzien van antislip materiaal. Ook handgrepen om op een veilige manier in of uit het voertuig te stappen zijn nodig.

naar boven

Containers: tegen openspringende deuren

Containerdeuren moeten veilig geopend kunnen worden. Dit wordt in de eerste plaats bereikt door en de compactheid van het afval en de vullingsgraad van de container te beperken, zodat de deuren niet onder spanning komen te staan. Medewerkers mogen niet getroffen worden door vallend afval, openspringende deuren of sluitstangen. Chauffeurs mogen niet in de zone zijn waar ze kunnen  worden geraakt door de openspringende containerdeuren. Daarom moet de chauffeur buiten het draaibereik van de containerdeur blijven. Hulpmiddelen hierbij zijn: zijvergrendeling en enkel-uitgevoerde containerdeuren met knevels op de zijkant.

Bij de aanschaf van nieuwe containers dienen maatregelen genomen te worden die voorkomen dat containerdeuren kunnen openklappen, zoals bijvoorbeeld zijsluitingen aan containers of containerdeuren met dubbele sluiting. Met zijsluiting is te voorkomen dat medewerkers de deuren van de container aan de achterzijde moeten openen, waarbij het risico ontstaat dat zij getroffen worden door vallend afval met het openen van de deuren of dat de deur tegen je aanklapt doordat hij hard openspringt.

naar boven

Verplaatsen minicontainers

Wanneer mechanische (zij)belading wordt gebruikt (met een grijparm) in plaats van handmatige belading worden beladers minder fysiek belast en neemt de kans op inademen van gevaarlijke stoffen af. Mechanische belading brengt veel werk met een joystick met zich en daarmee het risico van veelvuldig repeterende bewegingen wat kan leiden tot RSI . Ook wordt met een mechanische (zij)belader vaker alleen gewerkt. Voor een beter zicht op verkeerssituaties heeft de chauffeur camera’s nodig.

naar boven

Verplaatsen containers: ARBO Rolcontainer wielen

Bij normale rolcontainer wielen vormt zich doorgaans roest. Dit beinvloedt het rolvermogen van de wieltjes en leidt tot hogere fysieke belasting bij inzamelaars. ARBO-rolcontainer wielen roesten niet. Door rolcontainer van deze speciale wielen te voorzien, blijven rolcontainers makkelijk verrijdbaar. Bij gebruik van ARBO-rolcontainerwielen zijn remmen nodig om te voorkomen dat ze met de wind mee rollen en schade veroorzaken.

Roestvorming op normale rolcontainer wielen

ARBO Rolcontainer wielen

     

naar boven

Afnetvoorzieningen containers

Bij de aanschaf van nieuwe containers is het goed te letten op eisen voor de verkeersveiligheid en milieuvoorschriften om bijvoorbeeld zwerfafval tegen te gaan. Daartoe moeten containers waarin afval zit afgenet of afgedekt zijn. Zo kan bij de aankoop van nieuwe containers een vaste deksel of een automatisch afnetsysteem geëist worden.
Bij afnetsystemen is onderscheid te maken tussen containergerelateerde, voertuiggebonden en locatiegebonden technieken. De containergerelateerde technieken zijn systemen die specifiek voor een container bedoeld zijn, zoals klapnetten, vouwkappen en een rolzeil. Het voordeel is dat het afdeksysteem altijd bij de container aanwezig is. Dergelijke systemen leiden echter tot veel fysieke belasting. De constructie is zwaar en moet over het zwaartepunt getild worden. Vervolgens moet het gewicht tegengehouden worden. In iedere positie kan men het balans kwijtraken. Een oplossing voor dit probleem is een langere stang en vanaf de grond werken.
Meer informatie is te vinden op de webpagina Treffen voorzieningen tegen vallen bij afnetten op hoogte.

naar boven

Ondergrondse containers

Door veranderingen in het ontwerp van de ondergrondse container zouden de val- en struikelrisico's bij het schoonmaken van de ondergrondse container aanzienlijk worden verminderd. Zelflossende containers zouden een oplossing kunnen zijn voor het verminderen van risico's met betrekking tot het schoonmaken van ondergrondse containers.

naar boven

Voor beter zicht

  • Spiegels of camera's op vrachtwagens die zicht geven op de 'dode hoek' zijn wettelijk verplicht omdat deze bijdragen aan een verminderd risico op aanrijdingen. In de maatregel Gebruiken camera's zijn instructies vermeld voor het gebruik ervan.
  • Door geluid- of lichtsignalen bij het achteruitrijden wordt de kans op aanrijdgevaar verkleind.
  • Met goede verlichting op het voertuig zijn gevaren in de omgeving eerder en beter op te merken.
  • Bij het gebruik van licht- of geluidsignalen moet rekening worden gehouden met de milieuvoorschriften en met overlast voor omwonenden.

naar boven

Kantelen voorkomen

Niet alle vrachtwagens zijn geschikt om over de stortplaats te rijden. De wagens die op het stortterrein komen moeten minimaal aan bepaalde wettelijke vereisten voldoen, zoals verlichting. Daarnaast moeten de aanwijzingen van de locatiebeheerder altijd worden opgevolgd. Bovendien zijn er diverse maatregelen mogelijk die de stabiliteit van vrachtwagens verhogen en daarmee kantelgevaar van vrachtwagens voorkomen, te weten: 

  • Weiger opleggers (trailers) op het stortterrein omdat deze onstabiel zijn
  • Zorg dat de vrachtauto een zo laag mogelijk zwaartepunt heeft
  • Door een bredere wielbasis en een minder hoge opbouw wordt de stabiliteit verhoogd

Daarnaast is het zinvol om de mogelijkheid aan te bieden om de lading over te laden op een vrachtwagen die wel geschikt is om over het stortterrein te rijden.

naar boven

Beoogd effect 

Blootstelling aan diverse belastende factoren is door deze bronmaatregel met aangepast inkoopbeleid (deels) weg te nemen.

Meer informatie